PL EN


2020 | 1 | 33-48
Article title

Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny

Authors
Content
Title variants
EN
Social factors determining the effectiveness of education. Political factor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano zależność efektywności kształcenia od czynników subiektywnych i obiektywnych. Zwrócono uwagę na rozbieżność w poglądach odnośnie do predyktorów skuteczności procesu uczenia się–nauczania. Na tle prezentowanych stanowisk omówiono dokładniej jeden z czynników społecznych, który w procesie transformacji systemowej determinował przemiany w oświacie − czynnik polityczny. Na podstawie zgromadzonych danych jakościowych opisano wpływ czynnika politycznego na polski system edukacji, w tym także na efektywność kształcenia w tym systemie.
The article describes the dependence of educational effectiveness on subjective and objective factors. Attention has been paid to divergence in views regarding predictors of the effectiveness of the learning-teaching process. In the background of the presented positions, one of the social factors, which in the process of systemic transformation determined changes in education – the political factor – was discussed in more detail. Based on the collected qualitative data, the influence of the political factor on the Polish education system was described, including the effectiveness of education in this system.
Year
Issue
1
Pages
33-48
Physical description
Contributors
 • Lviv Polytechnic National University
References
 • Błażejewski W. (2013). Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Denek K. (1980). Efektywność kształcenia jako kategoria dydaktyki. W: K. Denek, A. Mościcki (red. nauk.), Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
 • Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi. (2001). Fundacja Inicjatyw Oświatowych.
 • Gęsicki J. (1989). Strategia i taktyka reformy systemu edukacji. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gnitecki J. (1980). Podejście probabilistyczne w badaniach porównawczych efektywności procesu kształcenia. W: K. Denek, A. Mościcki (red.) , Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
 • Jeruszka U. (2013). Efektywność zatrudnienia i kształcenia zawodowego. W: W. Kremeń i in. (red.), Innowacijnist w nauci i oswiti. Kijów–Warszawa–Chmielnicki: Naukowe Wydania.
 • Program „Europa 2020”. (2010). Komisja Europejska.
 • Kuźniak I. (1980). Zdeterminowane wyrażania efektów kształcenia. W: K. Denek, A. Mościcki (red. nauk.), Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
 • Leja L. (1980). Znaczenie badań nad efektywnością pracy dydaktycznej. W: K. Denek, A. Mościcki (red. nauk.), Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
 • Maziarz Cz. (1976). Dydaktyka studiów dla pracujących. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pęczkowski R. (2015). Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Radwiłowicz R. (1968). Problemy, metody i organizacja badań. W: tegoż (red.), Warunki efektywności nauczania w szkołach zawodowych. Wrocław: Wydawnictwo PWSZ.
 • Religa J., Bednarczyk H. (2008). Międzynarodowe projekty edukacyjne – szanse, możliwości, wyzwania. W: C. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Menedżer i kreator edukacji. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji–PIB.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120 poz. 819).
 • Szlosek F. (2015). Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Śliwerski B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Śliwerski B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • The system of education in Poland. (2003). Eurydice.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 poz. 425).
 • Ustawa z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. nr 144 poz. 1615).
 • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205 poz. 1206).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-242671b7-2d40-44da-b17e-a9aa08a45617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.