PL EN


2015 | 10(946) | 53-74
Article title

Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy – przypadek krajów rozwijających się

Authors
Title variants
EN
The Impact of Integration Processes on International Trade – the Case of Developing Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji tezy, że pozytywne efekty procesów międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej krajów rozwijających się prowadzą do wzrostu wartości wymiany handlowej zarówno w zakresie stopy wzrostu eksportu i importu, jak i wzrostu udziału eksportu i importu w całości wymiany handlowej wewnątrz tworzonych ugrupowań. Międzynarodowa integracja państw rozwijających się przynosi tym krajom korzyści w ramach tworzonych ugrupowań na skutek zniesienia ceł i redukcji barier we wzajemnych obrotach. Stopa wzrostu eksportu i importu wewnątrz danego ugrupowania jest na ogół wyższa niż stopa wzrostu handlu w ramach reszty regionu i reszty świata, a udział eksportu i importu wewnętrznego w całkowitym eksporcie i imporcie jest na ogół wyższy niż udział eksportu i importu z resztą świata w całkowitym eksporcie i imporcie.
EN
The study attempts to verify the hypothesis that the positive effects of regional integration processes of international business in developing countries lead to an increase in the value of trade, both in terms of growth rates of exports and imports, as well as an increase in the share of exports and imports in the total exchange inside the created groups. The international integration of developing countries brings them benefits as a result of customs duties and other barriers between themselves being reduced. The growth rate of exports and imports within the group is higher than the rate of growth of trade in the rest of the region and the rest of the world, and the share of exports and imports throughout the internal exports and imports is higher than the share of exports and imports with the rest of the world in total exports and imports.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Anderson J.E., Yotov Y. [2011], Terms of Trade and Global Efficiency Effects of Free Trade Agreements, 1990–2002, NBER Research Working Paper No. 17003, http://www.nber.org/papers/w17003.pdf (dostęp: 3.06.2015).
 • Bagiński P., Czaplicka K., Szczyciński J. [2009], Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Baier S.L., Bergstrand J.H. [2007], Do Free Trade Agreements Actually Increase Members’ International Trade?, „Journal of International Economics”, vol. 71, nr 1, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.02.005.
 • Baier S.L., Bergstrand J.H., Feng M. [2014], Economic Integration Agreements and the Margins Of International Trade, „Journal of International Economics”, vol. 93, nr 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2014.03.005.
 • Balassa B. [1962], The Theory of Economic Integration, George Allen & Unwin Ltd, London.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M. [1999], Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Chen M.X., Mattoo A. [2011], Regionalism in Standards: Good or Bad for Trade?, „Canadian Journal of Economics”, vol. 41, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5982.2008.00488.x.
 • Chen N., Novy D. [2011], Gravity, Trade Integration, and Heterogeneity across Industries, „Journal of International Economics”, vol. 85, nr 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2011.07.005.
 • Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. [2013], Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego, Materiały i Studia, nr 300, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 • Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. [2009], Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, red. E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Eicher T.S., Henn Ch., Papageorgiou Ch. [2012], Trade Creation and Diversion Revisited: Accounting for Model Uncertainty and Natural Trading Partner Effects, „Journal of Applied Econometrics”, vol. 27, nr 2, http://dx.doi.org/10.1002/jae.1198.
 • Freund C., Ornelas E. [2010], Regional Trade Agreements, „Annual Review of Economics”, vol. 2, nr 1, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.economics.102308.124455.
 • Ghosh S., Yamarik S. [2004], Does Trade Creation Measure up? A Reexamination of the Effects of Regional Trading Arrangements, „Economics Letters”, vol. 82, nr 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2003.06.001.
 • Hansen J.D. [2003], Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Helpman E., Melitz M., Rubinstein Y. [2008], Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 123, nr 2, http://dx.doi.org/10.1162/qjec.2008.123.2.441.
 • Hoekman B., Ng F., Olarreaga M. [2002], Eliminating Excessive Tariffs on Exports of Least Developed Countries, „The World Bank Economic Review”, vol. 16(1), http://dx.doi.org/10.1093/wber/16.1.1.
 • Kindleberger C.P. [1966], European Integration and the International Corporation, „Columbia Journal of World Business”, nr 1.
 • Kovak B.K. [2013], Regional Effects of Trade Reform: What is the Correct Measure of Liberalization?, „American Economic Review”, vol. 103, nr 5, http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.5.1960.
 • Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym [2007], red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa.
 • Lee H., Kim C. [2012], The Impact of Trade Facilitation on the Extensive and Intensive Margins of Trade: An Application for Developing Countries, „Journal of East Asian Economic Integration”, vol. 16, nr 1, http://dx.doi.org/10.11644/kiep.jeai.2012.16.1.243.
 • Magee C.S.P. [2008], New Measures of Trade Creation and Trade Diversion, „Journal of International Economics”, vol. 75, nr 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2008.03.006.
 • Melo J. de, Tsikata Y. [2014], Regional Integration in Africa: Challenges and Prospects, http://www.imvf.org/ficheiros/file/wp2014-037_1.pdf (dostęp: 3.06.2015).
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze [2006], red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nowak-Lehmann F., Herzer D., Martinez-Zarzoso I., Vollmer S. [2007], The Impact of a Customs Union between Turkey and the EU on Turkey’s Exports to the EU, „Journal of Common Market Studies”, vol. 45, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00728.x.
 • Piekutowska A. [2014], Efekty integracji regionalnej w krajach rozwijających się, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 166.
 • Portugal-Perez A., Wilson J.S. [2012], Export Performance and Trade Facilitation Reform: Hard and Soft Infrastructure, „World Development”, vol. 40, nr 7, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.12.002.
 • Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne [2006], red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Rynarzewski T. [2013], Refleksje o dylematach wpływu handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1, nr 1(250).
 • Soete S., Hove J.V. [2013], Dissecting the Trade Effects of Europe’s Economic Integration Agreements, University of Leuven, https://ghum.kuleuven.be/ggs/documents/ggs-paper-jan-en-sophie.pdf (dostęp: 3.06.2015).
 • Świerkocki J. [2004], Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • The Least Developed Countries Report 2012 [2012], UNCTAD, New York–Geneva, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2012_en.pdf (dostęp: 3.06.2015).
 • Witkowska Z., Wysokińska J. [1999], Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.
 • Wybrane problemy procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej [1995], red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Venables A.J. [2003], Winners and Losers from Regional Trade Agreements, „Economic Journal”, vol. 113(490), http://dx.doi.org/10.1111/1468-0297.t01-1-00155/.
 • Yannopoulos G.N. [1990], Foreign Direct Investment and European Integration. The Evidence from the Formative Years of the European Community, „Journal of The Common Market Studies”, vol. 28, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5965.1990.tb00366.x.
 • Zielińska-Głębocka A. [1997], Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2428b8d0-8beb-4c49-9085-08027c82fe27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.