PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 143-164
Article title

Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia

Title variants
EN
Migration as one of the Strategies of Life of the Young Generation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach emigracja zarobkowa podejmowana jest przez wielu ludzi. Główne jej przyczyny związane są z rynkiem pracy, to brak zatrudnienia lub pragnienie wyższego wynagrodzenia. Migracja jest kuszącą perspektywą przede wszystkim dla młodzieży. Dlatego głównym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego młodzi ludzie chcą emigrować? Jakie czynniki są ważne, aby podjąć decyzję o emigracji przez studentów? Czy mają jakieś doświadczenia migracji zarobkowej? Analiza opiera się na badaniach przeprowadzonych w 2015 i 2016 r. na dwóch uczelniach w Lublinie (Polska) i Wilnie (Litwa). W artykule przedstawiono chęć emigracji młodego pokolenia, zakładany czas pobytu za granicą, jak również rolę sieci migracyjnych.
EN
Nowadays an economic migration is taken by many people. The main causes are connected with a labor market, a lack of employment or desire for a higher salary. The migration is also a tempting prospect for the youth. Therefore, the main aim of this article is to give the answers why young people want to emigrate? What factors are important to decide to emigrate by students? Do they have any experience with economic migration? The analysis is based on the research conducted in 2015 and 2016 in two universities in Lublin (Poland) and Vilnius (Lithuania). The article presents the willingness to emigrate of the young generation, an assumed length of stay abroad as well as the role of migration networks.
Year
Volume
Issue
2
Pages
143-164
Physical description
Contributors
 • Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mszyszka@kul.pl
References
 • Barwińska-Małajowicz A.: Postawy absolwentów szkół wyższych wobec możliwości migracyjnych na tle strategii modernizacji gospodarki europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 24, s. 294-305.
 • Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana 2010.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M.: Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, seria „Prace Migracyjne” 2008, nr 33(91).
 • Hałaj J., Stec M.: Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014, GUS, Warszawa 2015.
 • Kaczmarczyk P.: Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2006.
 • Kowalczuk K.: Poakcesyjne migracje Polaków, Komunikat CBOS, Warszawa 2014.
 • Kowalczuk K.: Poakcesyjne migracje zarobkowe, Komunikat CBOS, Warszawa 2013.
 • Kowalczuk K.: Praca za granicą, Komunikat CBOS, Warszawa 2015.
 • Kozielska J.: Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny, wsparcie społeczne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014.
 • Massem D.: The Ethnosurvey in Theory and Practise, „International Migration Review” 1987, nr 21(4), s. 1498-1522.
 • Migracje zagraniczne ludności, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
 • Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Badania i analizy, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2004.
 • Romaniszyn K.: Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Szymaniak A.: Uwarunkowania i prognozy migracji zarobkowej Polaków, w: Europa – Polska – migracja, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2003.
 • Wołkonowski J.: Przyczyny i struktura emigracji obywateli Litwy w okresie 2003-2013, „Polityka Ekonomiczna” 2014, nr 348, s. 437-448.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2430310a-cb10-44c5-abb7-5f6f1f37f99b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.