PL EN


2016 | 2 | 61-74
Article title

Mobbing w środowisku pracy. Rys teoretyczny

Content
Title variants
EN
Workplace mobbing – theoretical perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe definicje mobbingu, przedstawiono działania mobbingowe i przebieg procesu mobbingu. Scharakteryzowane zostały uwarunkowania mobbingu w czterech wymiarach: (1) czynników osobowościowych mobbera, (2) czynników osobowościowo-społecznych determinujących zostanie ofiarą mobbingu, a także (3) czynników organizacyjnych i (4) czynników społeczno-ekonomicznych. Przedstawiono także konsekwencje mobbingu dla jednostki, organizacji i społeczeństwa. Problem mobbingu pozostał ujęty jako ważna patologia organizacyjna.
EN
The article presents major definitions of mobbing, mobbing activities and mobbing processes. It describes mobbing determinants in four aspects: (1) personality traits of the mobber, (2) personality and social factors determining a mobbing victim, (3) organizational factors and (4) socioeconomic factors. The article also discusses the consequences of mobbing for the individual, organization and society. Mobbing is presented as a major organizational pathology.
Year
Issue
2
Pages
61-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Antonovsky A. (1979), Health, Stress and Coping. New Perspectives on Mental and Physical Well-Being, Jossey-Bass, San Francisco, [za:] Sheridan Ch.L., Radmacher S.A. (1998), Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing: patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa.
 • Brodsky C. (1976), The Harassed Worker, D.C. Heath & Co., Oxford.
 • Chomczyński P. (2008), Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Erenkfeit K., Dudzińska L., Indyk A. (2011), Mobbing w środowisku pracy – opis zjawiska oraz jego skutki, „Medycyna Środowiskowa/Environmental Medicine”, nr 14(4).
 • Goralewska-Słońska A. (2014), Poczucie bezpieczeństwa a zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy, [w:] G. Dudarski, I. Gabrylewicz (red.), Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora.
 • Grzywa A. (2006), Pułapki manipulacji, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 • Gutowska A. (2011), Zjawisko molestowania seksualnego w uczelniach wyższych w Polsce i USA, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.
 • Hirigoyen M. (2002), Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 • Hirigoyen M. (2003), Molestowanie w pracy, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 • Karney J. (2007), Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kmiecik-Baran K., Rybicki J. (2004), Mobbing, zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Wydawnictwo PID, Gdańsk.
 • Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa.
 • Leymann H. (1990), Mobbing and psychological terror at workplaces, Violence Viet, 5, Sumer. Podaję za Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing: patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa.
 • Leymann H. (1996), podaję za: Chomczyński P. (2008), Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Litzke S., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Marciniak J. (2011), Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania, Wydawnictwo: Wolters Kulwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 • Merecz D., Mościcka A., Drabek M. (2005), Raport Mobbing w środowisku pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łodź.
 • Pilch P. (2014), Mobbing w rożnych perspektywach teoretycznych i badawczych, [w:] M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, Wyd. IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Pilch P. (2015), Mobbing w organizacji – rodzaje zjawiska, „Prakseologia”, nr 175, t. 1.
 • Schultz D., Schultz S. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sheridan Ch.L., Radmacher S.A. (1998), Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
 • Sidor-Rządkowska M. (2003), Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Sojka W., Walczuk K. (2015), Mobbing – socjologiczno-prawny zarys zagadnienia, „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 1.
 • Stawny P., Jakubek E., Matecka M. (2012), Mobbing jako forma patologii w organizacji – psychospołeczne aspekty zjawiska, „Pielęgniarstwo Polskie. Polish Nursing”, nr 3(45).
 • Stocki R. (2005), Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141, z poźn. zm.
 • Wawrzyniak M. (2012), Epidemia XXI wieku, „Personel i Zarządzanie”, nr 1.
 • Wysocki S. (2013), Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, „Nauki Społeczne = Social Sciences”, nr 2(8).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2433b4d8-71fe-4c5a-9f38-80265d57bedc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.