PL EN


2014 | 185 | 245-257
Article title

Zasady tworzenia i cele komunikatów w kampanii politycznej

Content
Title variants
EN
The Rules for Creating and Objectives Messages in Political Campaign
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikowanie polityczne umożliwia podmiotom prezentację przyjętej strategii i taktyki oraz wywieranie wpływu na poglądy i zachowania polityczne jednostek i grup społecznych. Zarazem zapewnia ono wymianę informacji niezbędnych do orientacji w otoczeniu politycznym i określenia roli poszczególnych podmiotów, ich celów i dążeń. Komunikowanie polityczne przebiega w określonym kontekście sytuacyjnym, który wpływa na znaczenie przekazywanej informacji. Przekazy są zwykle nasycone emocjonalnie i zawierają bodźce skłaniające odbiorcę do określonych zachowań. W demokratycznym systemie politycznym proces komunikowania stanowi obszar wzajemnych oddziaływań informacji i idei przekazywanych przez polityków oraz aktywności politycznej społeczeństwa, co w sposób naturalny spaja potrzeby komunikowania się zarówno organizacji politycznych, jak i grup społecznych. Komunikowanie to nie jest jednostronne, jest dynamicznym, zwartym procesem i wzajemną relacją.
EN
The aim of this article is political campaign. In a democratic political system, the communication process is an area of the interaction of information and ideas transmittedtion by politicians and political activity of society, which naturally binds the communication needs of both political organizations and social groups.
Year
Volume
185
Pages
245-257
Physical description
Contributors
References
 • Bralczyk J.: O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Trio, Warszawa 2003.
 • Braud Ph.: Rozkosze demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Dobek-Ostrowska B., Wiszniewski R.: Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Astrum, Warszawa 2007.
 • Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Goban-Klas T.: Public Relations czyli promocja reputacji, pojęcie, definicja, uwarunkowania. Businessman Book, Warszawa 1996.
 • Golinowski J.: Wizerunki organizacji politycznej. ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 • Kupiec L., Augustyn A.: Public relations. WSFiZ, Białystok 2004.
 • Lazar J.: Socjologie de la communication de masse. Armand Colin, Paris 1991. Cyt. za: B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniewski: Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Astrum, Warszawa 2007.
 • Lisiecka H.: Formy wpływu społeczeństwa na kształtowanie polityki. W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Red. H. Lisiecka. Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2001.
 • Marketing polityczny w teorii i praktyce. Red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Młotek M.: Opinia publiczna, czyli "nieznany bóg na cześć którego współcześni palą kadzidła"? http://www.info-pr.pl/?page=articles-&article_id=917&article_category =15&category=publicystyka [29.01.2014].
 • Muszyński J.: Teoria marketingu politycznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.
 • Pawelczyk P., Piontek T..: Socjotechnika w komunikowaniu politycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.
 • Przybylski H.: Marketing polityczny a polityczne public relations. W: Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Seitel F.P.: Public relations w praktyce. FELBERG SJA, Warszawa 2003.
 • Słownik Języka Polskiego. Red. L. Drabik, E. Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Wojcik K.: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24345c4d-a5ad-471f-813b-55a4669a729a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.