PL EN


2015 | 2(33) | 43-66
Article title

Marazm czy wykorzystana szansa? Społeczności lokalne wobec działań samorządów lokalnych w warunkach członkostwa polski w UE i decentralizacji kraju

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Fatigue or fulfilled opportunity? Local communities facing local self‑government policy in light of Poland’s EU membership and decentralisation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article below is a response to the question about consequences of two milestones of contemporary Polish history to the local communities. These two events of the latest history are significant: 15 years since the territorial reform and introduction of three‑leveled regional authority and the 10th anniversary of Polish membership in the European Union. Based on the researches and replies to the questions of the respondents we are allowed to address an issue not only of potential successes and benefits connected with the mentioned events but also all failures, which create discomfort in existence of local communities in their homeland. The author presents an attitude of citizens of 6 Polish municipalities to the European Union as well as the most important advantages and disadvantages of Polish participation in the structures of the EU (connotations to the EU, satisfaction from drawdown European funds and the matter of introducing common currency to Polish economics). Data from the surveys will be confronted with the perspective of respondents to low public administration, predominantly in municipalities (an ability to absorb EU funds with all the consequences such as debts, decisions consulting, satisfaction from civil service along with the most common pathologies).
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • CBOS, Komunikat z badań nr 52/2014, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, IV 2014.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/115/2004, Stosunek do członkostwa w Unii Europejskiej i pozycja Polski w zjednoczonej Europie, Warszawa, VII 2004.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/66/2008, Bilans czterech lat integracji Polski z Unią Europejską, Warszawa, IV 2008.
 • Eurobarometr Opinia publiczna w Unii Europejskiej, Standardowy Eurobarometr 80 / jesień 2013, [online] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_pl_pl_nat.pdf.
 • Galent M., Natanek M., Turyk E., Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a postawy wobec integracji, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Kulesza M., Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990‑2000), „Studia Iuridica” 2000, t. 38.
 • Natanek M., Niedźwiedzki D., Kompetencje społeczeństwa polskiego w zakresie kultury europejskiej, czyli o nieprzygotowaniu do integracji z Europą, [w:] Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, red. J. Goćkowski, P. Kisiel, Kraków 1999.
 • Natanek M., Niedźwiedzki D., Kulturowe kompetencje Polaków a integracja europejska, [w:] Integracja europejska w oczach Polaków, red. Z. Mach, Kraków 1998, Studia i Analizy Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 5.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Dz. U. 2003, nr 103, poz. 953.
 • Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Polskie 10 lat w Unii – raport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2014.
 • Traktat […] dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei), Dz. U. UE C 325, 24 XII 2002.
 • Wywiady pogłębione przeprowadzone w ramach projektu „Polska lokalna wobec integracji europejskiej – dekada doświadczeń” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/03/B/HS6/01163).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-243a77db-80d2-47aa-a7cd-c646827d6d1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.