PL EN


2016 | 18 | 163-177
Article title

Rekreacja w strefie podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno (raport z badań)

Authors
Content
Title variants
EN
Recreation in the suburban area on the example of the municipality near Warsaw Piaseczno (research report)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest preferencjom w zakresie rekreacji wśród mieszkańców podwarszawskiej gminy Piaseczno, w której zachodzą intensywne procesy suburbanizacji. Przedstawiono w nim najczęściej podejmowane formy aktywności ruchowej, a także preferowane zajęcia, z których mieszkańcy chcieliby skorzystać, a nie mają możliwości. Artykuł prezentuje też ocenę poszczególnych elementów składających się na gminną ofertę zajęć rekreacyjnych oraz poziom poinformowania mieszkańców o aktywnych formach spędzania czasu wolnego na terenie gminy. Autorka doszukuje się trzech możliwych rozwiązań w zakresie krzewienia rekreacji oraz kultury fizycznej na terenie atrakcyjnych przyrodniczo gmin podmiejskich. Pierwszy z nich – to rozbudowa gminnej infrastruktury umożliwiającej korzystanie z walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy w sposób ogólnodostępny i nieodpłatny, drugi – budowa gminnych ośrodków sportu i rekreacji oraz ogólnodostępnych boisk, a trzeci – wspie-ranie prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni klubowych. Artykuł oraz zastosowana w nim metodologia badania mogą być pomocne przy pracach nad stworzeniem bądź aktualizacją gminnej strategii rozwoju sportu, rekreacji i kultury fizycznej.
EN
This article is dedicated to the preferences of recreation among the inhabitants of the municipality of Piaseczno near Warsaw, where intensive processes of suburbanization take place. It presents the most of ten undertaken forms of physical activities, as well as the preferred ones, which the inhabitants would like to take up, but do not have the opportunities. The paper presents also an assessment of the elements of the municipal offer of recreational activities and the level of being informed about the active forms of leisure time, available in the municipality. The author discerns three possible solutions to promote sport, recreation and physical culture in the suburban municipalities having attractive nature. The first is the development of municipal infrastructure for the use of natural and landscape values in a public way and free of charge, the second is the construction of municipal recreation and sports facilities, playing fields, and the third is supporting private entrepreneurs in creating an attractive ‘club spaces’. This article and the methodology used in the study can be helpful when working on the creation or updating of the municipal strategy of sport, recreation and physical culture development.
Year
Issue
18
Pages
163-177
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
author
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Bauman, Z.,2003, Razem, osobno (tłum. T. Kunz), Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Czajkowski K., 1979, Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa.
 • Dąbrowski A. (red.), 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, Wydawnictwo ALMAMER WSE, AWF War-szawa, Warszawa.
 • Kępkowicz A, Mantey D., Lipińska H., Wańkowicz W., 2014, Club landscape as a manifestation of substitutive public spaces in suburbs, Architektura Krajobrazu. Landscape Architecture. Zieleń osie-dlowa. The Settling Greenery, nr 3/2014, s. 56-71.
 • Mantey, D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru me-tropolitalnego Warszawy, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, War-szawa.
 • Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Solarek K., 2013, Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy: determinanty współczesnych przekształceń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Walczak M., Gracz J., Tomczak M., 2011, Poszukiwanie doznań jako tendencja we współczesnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, (w:) Niedzielski P., Witek J. (red.), Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Zeszyty Naukowe Nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 78, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 47-63.
 • Walczak M., Tomczak M., 2011, Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicz-nych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej, (w:) Niedzielski P., Witek J. (red.),Sport i re-kreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Zeszyty Naukowe Nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 78, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 219-240.
 • Wolańska T., Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95)
 • www.piaseczno.eu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-243f6238-1426-47b1-b259-6be4473392ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.