PL EN


2015 | 37 | 67-87
Article title

Pracownicy duszpasterstwa rodzin i ich zadania

Content
Title variants
EN
Family ministry workers and their tasks
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Pastoral ministry of the Church has been directed to the family since the very beginning. Because of the urgent need for helping married couples and families, the Second Vatican Council introduced a revolutionary change in the pastoral ministry directed at spouses and families. Christians are called to emphasize the value of marriage and family, both with the testimony of their own lives and in cooperation with people of good will. These are the tasks for the clergy and laymen alike, as they are responsible for assuring that the family is aware of its identity. Among the family ministry workers there are bishops, priests, deacons, monks, nuns and consecrated persons. Among the laymen the roles of the workers of the Church’s ministry for the family are assigned to Catholics who specialize in medicine, law, psychology, to social workers and counsellors. The ministry of laymen for fiancés, married couples and families is marked with the apostolic charism. Apart from the participation in introducing the Gospel into the everyday reality of marital and family life, laymen can also assist priests in the pastoral care of the family by spreading the teaching of the Church. This service is supported by the sacramental priesthood, which is connected with proclaiming God’s word and with the ministry of Sacraments. Cooperation and complementarity of the clergy and laymen in working with married couples and families constitute a way of counteracting the corruption of married and family life and are crucial in the development of the pastoral care of the family.
PL
Działalność duszpasterska Kościoła od początku była zwrócona ku rodzinie. Sobór Watykański II, widząc naglącą potrzebę pomocy małżeństwom i rodzinom, dokonał przełomu w działalności duszpasterskiej wobec małżeństw i rodzin. Wzywa chrześcijan do podnoszenia wartości małżeństwa i rodziny, zarówno świadectwem własnego życia, jak również współdziałaniem z ludźmi dobrej woli. Do zadań tych powołani są zarówno duchowni, jak i świeccy, do których należy przede wszystkim troska o to, aby rodzina była świadoma własnej tożsamości. Do pracy w duszpasterstwie rodzin zaangażowani są biskupi, kapłani, diakoni, zakonnicy i zakonnice oraz osoby życia konsekrowanego. Natomiast wśród osób świeckich posłannictwo Kościoła wobec rodziny pełnią specjaliści o inspiracji katolickiej, jak: lekarze, prawnicy, psychologowie, pracownicy społeczni, doradcy. Posługa osób świeckich wobec narzeczonych, małżeństw i rodzin naznaczona jest charyzmatem apostolskim. Osoby świeckie oprócz udziału we wprowadzaniu Ewangelii w realia życia małżeńskiego i rodzinnego mogą służyć duszpasterzom rodzin nieocenioną pomocą w przekazywaniu nauki Kościoła. Posługa ta jest wspierana przez kapłaństwo sakramentalne, z którym związane jest głoszenie słowa Bożego i szafarstwo sakramentalne. Współdziałanie i uzupełnianie się w pracy z małżeństwami i rodzinami duchownych i świeckich daje alternatywę na przeciwstawianie się deprawacji życia małżeńskiego i rodzinnego oraz rozwój duszpasterstwa rodzin.
Year
Volume
37
Pages
67-87
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Katedra Duszpasterstwa Rodzin, gpyzio@kul.pl
References
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (1979)
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (1988)
 • Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio (1981)
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (1993)
 • Jan Paweł II, List apostolski Novo millenio ineunte (2001)
 • Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane (1994)
 • Jan Paweł II, Przemówienie do wykładowców i studentów Instytutu ds. Rodziny, 19.12.1981, NP IV/2, s. 512.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)
 • Komisja Episkopatu Polski do spraw Rodzin, Zadania pracowników duszpasterstwa rodzin, „Sprawy Rodziny” 1985, nr 2, s. 13-34.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (2009)
 • Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
 • Paweł VI, Encyklika Humanae vitae (1965)
 • Paweł VI, Komunikacja społeczna a rodzina. Orędzie na 3. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1969 r., Watykan 7.04.1969, p. 2, http://www.edycja.org.pl/content.php?ContentId=61pl (dostęp 30.08.2015).
 • Paweł VI. List apostolski Ad pascendum (15.08.1972): „Acta Apostolicae Sedis. Città del Vaticano” 64:1972, s. 534.
 • Pierwsza instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin nr IV 3, w: J. Buxakowski, Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999, s. 379.
 • Pierwsza instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin nr III 2, w: Komisja Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1993, s. 504.
 • Rada ds. Rodziny KEP, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003).
 • Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (1965).
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbiterorum ordinis (1965).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965).
 • Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999.
 • Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy, Lublin 2001.
 • Błaszczeć J., Katolickie ruchy na rzecz rodziny, w: Komisja Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 1993/94. Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1993, s. 501-506
 • Brenk A., Życie duchowe w rodzinie w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty, Poznań 2002.
 • Drożdż M., Medialne klimaty w rodzinie, w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluza, Tarnów 2011, s. 194.
 • Fiałkowski M., Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2010.
 • Goleń J., Formacja alumnów do duszpasterstwa rodzin, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 761-771.
 • Grześkowiak J., Sakramentalność małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. A. L. Szafrański, Lublin 1985, s. 87-91.
 • Gucwa J., Zadania duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji „Familiaris consortio”, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 89-105.
 • Jankowski W., Ruchy prorodzinne w Polsce, „Studia nad Rodziną” 2003, R. 7, nr 1, s. 11-130.
 • Kamiński R., Diecezja miejscem realizacji duszpasterstwa, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 111.
 • Kiciński A., Katecheza małżonków i rodziców, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 371-378.
 • Kiciński A., Ruchy w służbie Kościoła, w: Nowa Wiosna w Kościele, red. M. Boruc, Siedlce 1999, s. 87-97.
 • Krajczyński J., Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Płock 2007.
 • Kurek K., W kierunku pełniejszej pracy Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, „Sprawy Rodziny” 1988, nr 10/12, s. 34-37.
 • Laghi P., Formacja przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesności, w: Dwadzieścia lat nauk o rodzinie. Twenty years of family sciences. Obchody XX-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, red. D. Bazyluk, K. Korczak, D. Krawczyk, J.Sz. Szymczak, Warszawa 1995, s. 152-164.
 • Lombaerts H., Poszukiwanie współczesnych modeli katechezy dorosłych, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 127.
 • Lubowicki K., Zakochać się w Bogu... Ideał życia wspólnoty rodzin katolickich „Umiłowany i Umiłowana”, Kraków1998.
 • Łaszczyk M., Zagrożenia i szanse rozwoju stowarzyszeń i ruchów religijnych w Kościele, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1991-1992, R. 38-39, z. 6, s. 243 nn.
 • Mierzwiński B., Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: Teologia małżeństwa i rodziny, t. 1, red. K. Majdański, Warszawa 1980, s. 245.
 • Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 100-101.
 • Mikołajec J., Referat duszpasterski, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 719-720.
 • Nagy S., Hierarchia kościelna, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, Mastej J., Lublin-Kraków 2002, s. 486.
 • Osewska E., Katecheza rodzinna, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 186-187.
 • Petrowa-Wasilewicz A., Leksykon ruchów i stowarzyszeń w kościele, Warszawa 2000.
 • Piwowarski W., Grupa religijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, F. Gryglewicz, R. Łukaszyk i in., Lublin 1993, kol. 220-221.
 • Poręba P., Potrzeba naukowego duszpasterstwa rodzin, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1971, R. 18, z. 3, s. 125.
 • Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin 2004.
 • Pyźlak G., Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny, Lublin 2013, s. 152-172.
 • Rybczyński H., Duchowieństwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk i in., Lublin 1995, kol. 307-309.
 • Stala J., Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 145.
 • Stala J., Rodzina – fundamentalne źródło kształtowania człowieka. Pedagogiczno-katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluza, Tarnów 2011, s. 23-25.
 • Syczewski T., Pracownicy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski, „Roczniki Nauk Prawnych” 1:2011, t. 21, s. 217-225.
 • Śliwa J., Apostolat instytutów życia konsekrowanego w kontekście nowej ewangelizacji, „Prawo Kanoniczne” 1993, nr 1-2, s. 41-53.
 • Śmigiel W., Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-wspólnoty, Lublin 2010.
 • Wrońska H., Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne, Lublin 2007.
 • Zarembski Z., Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Toruń 2013, s. 293-316.
 • Zubert B. W., Apostolstwo zakonników i jego włączenie w ogólną działalność duszpasterską Kościoła partykularnego, w: Autonomia zakonów a Kościół partykularny. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego, Lublin 5-6 X 1988 r., red. B. W. Zubert, Lublin 1991, s. 31-52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-244dfd08-0b55-4b07-9a2d-461e29f9d042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.