PL EN


2015 | 1 | 7-24
Article title

Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II

Content
Title variants
EN
Pre-council "road" to general liturgical reform of Vatican II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Promotor posoborowej reformy liturgicznej A. Bugnini CM w swoim monumentalnym dziele La riforma liturgica (1948–1975) jako klucz do reformy liturgicznej wymienia: ruch liturgiczny, rozwój nauk liturgicznych, komisję powołaną w 1948 roku przez Piusa XII (1939–1958) i kongres w Asyżu. To świadectwo należy rozszerzyć o bogaty dorobek myśli Piusa XII, a zwłaszcza jego encyklikę Mediator Dei (1947), będącą szczególnym impulsem dla przyszłej reformy liturgicznej, a także międzynarodowe kongresy liturgiczne, które odbywały się od 1951 roku, z największym wydarzeniem, jakim był kongres pastoralno-liturgiczny w Asyżu w 1956 roku. Czas kongresów liturgicznych o wymiarze międzynarodowym w latach pięćdziesiątych był wymownym świadectwem dojrzałości ruchu liturgicznego, który po ukazaniu się encykliki Mediator Dei w 1947 roku stał się oficjalnym ruchem Kościoła. Spotkania kongresowe, z udziałem przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, najwybitniejszych specjalistów nauk liturgicznych i zaangażowanych duszpasterzy kształtowały dojrzałe idee odnowy liturgicznej, które w pełnym świetle zaprezentowały się w soborowym schemacie liturgicznym. Podczas gdy redakcje innych schematów soborowych odsyłano do nowych opracowań, schemat liturgiczny z proporcjonalnie mniejszymi poprawkami znalazł od początku uznanie Ojców Soboru. Można twierdzić, że dojrzewał przez wiele dziesięcioleci w klimacie ruchu liturgicznego, a od 1947 roku pod szczególnym patronatem encykliki Piusa XII Mediator Dei, która wytyczyła autentyczne drogi odnowy liturgicznej.
EN
Promoter of the post-conciliar liturgical reform A. Bugnini CM in his monumental work La riforma liturgica (1948–1975) as the key to the reform of the liturgical lists: the liturgical movement, development of the liturgical sciences committee appointed in 1948 by Pope Pius XII (1939–1958) and congress in Assisi. This certificate should be extended to the rich legacy of thought of Pius XII, and especially his encyclical Mediator Dei (1947), which became a special incentive for future liturgical reform, as well as international congresses liturgy, which took place from 1951. The biggest event so far was the Congress pastoral-liturgical in Assisi in 1956. Time of the liturgical conferences with an international dimension in the fifties was an eloquent testimony to the maturity of the liturgical movement, which after the publication of the encyclical Mediator Dei in 1947 became the official church movement. Congress meeting, attended by representatives of the Holy See, the most prominent specialists liturgical teachings and committed pastors, mature ideas shaped the liturgical renewal, which in full view were presented in the conciliar liturgical scheme. While the editorial council of other schemes were sent to new studies, liturgical scheme with proportionately lower amendments found since the beginning of the recognition of the Council Fathers. It can be argued that matured over many decades in the climate of the liturgical movement, and since 1947 under the special patronage of Pope Pius XII’s encyclical Mediator Dei, which paved the authentic way of liturgical renewal.
Year
Issue
1
Pages
7-24
Physical description
Contributors
References
 • Beauduin L., Modlitwa Kościoła, Kraków 1987.
 • Bugnini A., La riforma liturgica (1948–1975), Roma 1983.
 • Guardini R., O duchu liturgii, Kraków 1996.
 • Gy P.M., Odnowa liturgiczna we Francji, RBL 41 (1988), s. 168–177.
 • Haquin A., Dom Lambert Beauduin et la renouveau liturgique, Gembleaux 1970.
 • Jungmann J.A., Sprawowanie liturgii. Podstawy i historia form liturgii, Kraków 1992.
 • Neunheuser B., Il movimento liturgico: panorama stolico e lineamenti teologici, w: Anamnesis, t. 1: La Liurgia, momento nella storia della salvezza, Casale Monferrato 1986.
 • Pius XII, Encyklika Mediator Dei, AAS 39 (1947), s. 521–600, przekład polski J. Wierusz-Kowalski, Kielce 1948.
 • Stefański J., Abp A. Bugnini (1912–1982), promotor posoborowej odnowy liturgicznej, RBL 36 (1983), s. 329–334.
 • Schmidt S., Die internationalen liturgischen Studientreffen 1951–1960, Zur Vorgeschichte der Liturgiekonstitution, Trier 1992.
 • Wagner J., Mein Weg zur Liturgiereform 1936–1986, Freiburg–Basel–Wien 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-245317ce-fc78-45c2-973a-e54bfae48b9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.