PL EN


2014 | 4 (351) | 43-54
Article title

Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych

Content
Title variants
EN
Young Consumers in the Face of Challenges of Contemporary Consumption in the Perspective of the Market for Fashion and Sociocultural Theories
RU
Молодые потребители перед вызовами современного потребления в перспективе рынка моды и социально-культурных теорий
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zbadano rolę konsumpcji (szczególnie mody) w życiu młodych ludzi, zwracając szczególną uwagę na proces formowania i podtrzymywania jaźni. Rozważano podwójny model konsumpcji: jako ekspresji Ja (konsumpcja indywidualistyczna) i jako system znaczeń umożliwiający podtrzymywanie więzi ze społecznymi plemionami (konsumpcja plemienna). Zaprezentowano wyniki badań mieszkańców Wrocławia dotyczące postaw i orientacji zakupowych. Materiał badawczy stanowiły 363 wywiady kwestionariuszowe. Odkryto, iż młodzi ludzie (w wieku 18-25 lat) byli bardziej skłonni do „wyróżniania się” przez konsumpcję niż starsi konsumenci, a jednocześnie angażowali się w konsumpcję naśladowczą. Akceptowali także ekspresywne i „zabawowe” funkcje ubrań i mody. Praktyczne implikacje badania nawiązują do dwóch typów strategii marketingowych: marketingu relacji i marketingu plemiennego. Co więcej, wskazuje się na konieczność przemyślenia społecznych konsekwencji utowarowionej kultury wobec młodzieży.
EN
In their article, the authors examined the role of consumption (particularly that of fashion) in the life of young people, paying a particular attention to the process of personality formation and self-sustaining. They considered the dual model of consumption: as self-expression (individualistic consumption) and as a system of meanings enabling sustaining ties with social tribes (tribal consumption). There were presented results of surveys carried out among Wroclaw inhabitants concerning their shopping attitudes and orientations. The research material was constituted by 363 questionnaire-based surveys. The authors revealed that young people (aged 18-25 years) were more likely to “be distinguished” by consumption than elder consumers and, at the same time, they were involved in imitative consumption. They also accepted the expressive and “playful” functions of apparels and fashion. The practical implications of the research refer to the two types of marketing strategies: marketing of relationships and tribal marketing. What’s more, the authors indicate the necessity to consider the social consequences of “merchandised” culture towards the youth.
RU
В статье исследовали роль потребления (в особенности моды) в жизни молодых людей, обращая особое внимание на процесс формирования и поддержания личности. Обсуждали двойную модель потребления: как самовыражение(индивидуалистическое потребление) и как систему значений, предоставляющую возможность поддерживать связи с общественными племенами (племенное потребление). Представлены результаты обследования жителей Вроцлава, касающиеся закупочных отношений и ориентировок. Исследовательский материал составили 363 анкетных интервью. Выявили, что молодые люди (в возрасте 18-25 лет) были более склонны «выражать себя» посредством потребления, нежели потребители старшего возраста, а заодно они вовлекались в подражательное потребление. Они тоже одобряли экспрессивные и «развлекательные» функции одежды и моды. Практические импликации исследования обращаются к двум типам маркетинговых стратегий: маркетингу отношений и племенному маркетингу. Более того, указывают необходимость осмыслить социальные последствия «отоваренной» культуры по отношению к молодежи.
Year
Issue
Pages
43-54
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
References
 • Arnould E.J., Thompson C.J. (2005), Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, “Journal of Consumer Research”, Vol. 31(4).
 • Boudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Brewer M.B. (1991), The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time, “Personality and Social Psychology Bulletin”, Vol. 17(5).
 • Cebula M. (2013a), Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Cebula M. (2013b), Konsumpcja statusowa – między praktyczną świadomością a strategicznym działaniem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Cooper S., McLoughlin D., Keating A. (2005), Individual and neo-tribal consumption: Tales from the Simpsons of Springfield, “Journal of Consumer Behaviour”, Vol. 4(5).
 • Cova B. (1996), The Postmodern Explained To Managers: Implications for Marketing, “Business Horizons”, Vol. 39(6).
 • Dittmar H. (1992), The Social Psychology of Material Possesions: To Have Is To Be, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead. Dittmar H. (2004), Are you what you have?, “Psychologist”, Vol. 17(4).
 • Elliott R., Wattanasuwan K. (1998), Brands as symbolic resources for the construction of identity, „International Journal of Advertising”, Vol. 17(2).
 • Firat A.F., Venkatesh A. (1995), Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption, “Journal of Consumer Research”, Vol. 22(3).
 • Goffman E. (1977), W teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
 • Górnik-Durose M. (2002), Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Isaksen K.J., Roper S. (2012), The Commodification of Self-Esteem: Branding and British Teenagers, “Psychology & Marketing”, Vol 29(3).
 • Kacprzak-Choińska A. (2011), Indywidualistyczne i plemienne aspekty zachowań konsumenckich, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 661.
 • Lasota E., Moda, ciało, tożsamość a kontekst kulturowy, Forokonteksty, http://www.hueckel.com.pl/pl/muzungu/servepdf?pdf...moda_cialo...full [dostęp: 11.01.2014].
 • Leigh J.H., Gabel T.G. (1992), Symbolic Interactionism: Its Effects on Consumer Behaviour and Implications for Marketing Strategy,” Journal of Consumer Marketing”, Vol. 9(1).
 • Park C. W., Lessig V. P. (1977), Students and Housewives: Differences in Susceptibility to Reference Group Influence, „Journal of Consumer Research”, Vol. 4(2).
 • Piacentini M., Mailer G. (2004), Symbolic consumption in teenagers’ clothing choices, “Journal of Consumer Behaviour”, Vol. 3(3).
 • Perchla-Włosik A. (2013), Młodzi mieszkańcy aglomeracji miejskich wobec mody jako elementu stylu życia, „Handel Wewnętrzny”, t. 1, maj-czerwiec (A).
 • Magala S. (1980), Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Simmel G. (2006), Z psychologii mody. Studium socjologiczne, (w:) Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Solomon M.R. (1983), The Role of Products as Social Stimuli: A Symbolic Interactionism Perspective, “Journal of Consumer Research”, Vol. 10(3).
 • Sprotles G.B., Kendall E. (1986), A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Making Styles, “Journal of Consumer Affairs”, Vol. 20(2).
 • Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tian K.T., Bearden W.O., Hunter G.L. (2001), Consumers’ Need for Uniqueness: Scale Development and Validation, “Journal of Consumer Research”, Vol. 28(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-245b0f30-9a4b-4274-aac1-7237cdb1c090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.