PL EN


2017 | 15 | 75-98
Article title

NORWIDA MYŚLENIE O JĘZYKU POLSKIM (PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ)

Content
Title variants
EN
NORWID’S THOUGHTS ON THE POLISH LANGUAGE (OVERVIEW OF ISSUES)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a review of the issues concerning the views of Cyprian Norwid on the topic of the essence of language, as well as an attempt to confront them with the poet’s reflection on contemporary Polish language. The author begins his reflections by pre-senting the sketched general principles of his theory of words and language, and then compares them contextually with the statements of the poet on the nineteenth-century Polish language. The contexts understood as a set of references needed to understand Norwid’s speech about Polish language mainly concern those elements of its design lan-guage, as dual essence words (Spirit – Letter), the question of the relationship between word and deed, word and thought, clarity of language and individual appropriation and collective responsibility for the word.
Keywords
Year
Issue
15
Pages
75-98
Physical description
oryginalna praca badawcza
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Arcimowicz W., Cyprian Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką, Wilno 1935.
 • Bereżyński K., Filozofia Cypriana Norwida, Warszawa 1911.
 • „Całość” w twórczości Norwida, red. J Puzynina i E. Teleżyńska, Warszawa 1992.
 • Cieszkowski A., Ojcze nasz, t. I, Poznań 1922.
 • Czaplejewicz E., Norwidowska koncepcja poezji. W: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski, Kraków 2012.
 • Czemu i jak czytamy Norwida, red. J. Chojak i E. Teleżyńska, Warszawa 1991.
 • Dialogi romantyczne. Filozofia, teoria i historia, komparatystyka, red. E. Kasperski,
 • T. Mackiewicz, Pułtusk – Warszawa 2008.
 • Dunajski A., Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1985.
 • Feliksiak E., Norwidowski świat myśli. W: tejże, Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lu-blin 2001.
 • Fert J.F., Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982.
 • Fert J.F., Poezja i publicystyka. W: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.
 • Fieguth R., Poezja w fazie krytycznej. Cykl wierszy Cypriana Norwida „Vade-mecum”, przeł. J. Gotfryd, „Studia Norwidiana”, z. 3-4.
 • Fik I., Uwagi nad językiem Cypriana Norwida, Kraków 1930.
 • Gajda S., Norwida myślenie o języku. W: C.K. Norwid w setną rocznicę śmierci. Mate-riały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 18 i 19 maja 1983 r., red. J. Po-śpiech, Opole 1984.
 • Głowiński M., Norwidowska druga osoba. W: tegoż, Prace wybrane. Tom V. Intertekstu-alność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2000.
 • Głowiński M., „Odpowiednie dać rzeczy – słowo”. Komentarz do aforyzmu, „Tygodnik Powszechny” 1971 nr 44
 • Górski K., „Ad leones” (próba analizy), W: tegoż, Z historii i teorii literatury, seria II, Warszawa 1964.
 • Inglot M., Duch i litera (refleksyjny kształt poezji Cypriana Norwida). W: „Dramat życia prawdę wyrabiający”, red. M. Inglot, Wrocław 1985.
 • Inglot M., Norwidowska wizja patriotyzmu polskiego (Ze szczególnym uwzględnieniem poematu „Promethidion”). W: Norwid z perspektywy początku XXI wieku, red.
 • J. Rohoziński, Pułtusk 2003.
 • Jaroszak Z., „Omyłka” C. Norwida. W poszukiwaniu znaczeń. W: Czytając Norwida 2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003.
 • Język Cypriana Norwida. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Słownika Języka Norwida w dniach 4-6 listopada 1985 roku, red. K. Kopczyński
 • i J. Puzynina, Warszawa 1990.
 • Kasperski E., Metaliryka Norwida. W: Czytając Norwida 2, pod. red. S. Rzepczyńskie-go, Słupsk 2003.
 • Królikiewicz G., Z dziejów romantycznej idei narodu, „Rocznik Komisji Historycznolite-rackiej” 1992.
 • Kudyba W., „Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo …”. Norwida mówienie
 • o Bogu, Lublin 2000.
 • Kuik-Kalinowska A., „…Aby wierności nie uchybić…”. O Norwidowskiej sztuce opisu. W: Czytając Norwida 2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003.
 • Kuziak M., O koncepcji narodowości w prelekcjach paryskich Mickiewicza. W: Szkice
 • literackie i językoznawcze, red. D. Podlawska, T. Linkner, Słupsk 1999.
 • Leociak J., Od aktów mowy do aktów moralnych (Nad pierwszą strofą „Ruszaj z Bo-giem” C. Norwida). W: Studia nad językiem Norwida, red. J. Chojak i J. Puzynina, Warszawa 1990.
 • Levie J., Ludzkie dzieje słowa Bożego, przeł. W. Kowalska, Warszawa 1972.
 • Łapiński Z., Norwid, Kraków 1984.
 • Mickiewicz A., Literatura słowiańska. Kurs IV. W: tegoż, Dzieła, t.11., Warszawa 1952.
 • Nieukerken van A., Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie, Warszawa 2007.
 • Niewczas T., Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida, Lublin 2013.
 • Norwid C.K., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. I-IX, Warszawa 1971-1976.
 • Pieróg S., Naród i filozofia. U źródeł polskiej filozofii narodowej. W: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski, Wrocław 1988.
 • Pietrkiewicz J., Patriotyczna drażliwość. Conrad i Polska: na setną rocznicę. W: tegoż, Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, przeł. A. Olszew-ska-Marcinkiewicz, I. Sieradzki, Warszawa 1986.
 • Puzynina J., Słowo Norwida. W: tejże, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997.
 • Puzynina J., Słowo Norwida, Wrocław 1990.
 • Puzynina J., Słowo w kulturze. W: tejże, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997.
 • Raczyński K., Słowa i brzmienia. Studia o prozie i warsztacie pisarskim C. Norwida, Opole 1991.
 • Rzepczyński S., Inteligencja polska w projekcie dekolonizacyjnym Norwida. W: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak,
 • B. Maciejewski, Kraków 2016.
 • Rzepczyński S. Norwid a nowoczesność. W: Romantyzm i nowoczesność, red. M. Ku-ziak, Kraków 2009.
 • Rzepczyński S., Norwid i nowoczesność (perspektywa podmiotowości). W: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska,
 • J. Trzcionka,Warszawa 2008.
 • Rzepczyński S., Poezja jako siła i jako sztuka. O „Vade-mecum”. W: Czytając Norwida 2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003.
 • Rzepczyński S., Wokół nowel „włoskich” Norwida. Z zagadnień komunikacji literackiej, Słupsk 1996.
 • Rzońca W., Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995.
 • Sawicki S., Norwida walka z formą, Warszawa 1986.
 • Siekierski P., Literatura i historia w Norwidowskiej teorii słowa. W: Koncepcje słowa, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1991.
 • Siekierski P., Teoria słowa Cypriana Norwida jako problem badawczy. W: Dziewiętna-stowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Prace poświęcone X Między-narodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. E. Czaplejewicz i W. Grajewski, Wrocław 1988.
 • Siewierski H., Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie, Kraków 2012.
 • Skubalanka T., Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997.
 • Skubalanka T., Z problematyki stylistycznej wierszy Norwida. Język religii – język poezji. W: Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert i P. Chlebowski, Lublin 2002.
 • Sławińska I., O prozie epickiej Norwida. Z zagadnień warsztatu poety-dramaturga.
 • W: tejże: Reżyserska ręka Norwida, Kraków 1971.
 • Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida, red. J. Chojak, Warszawa 1994.
 • Sochoń J., Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej, Warszawa 2003.
 • Stefanowska Z., Norwid o niewoli narodowej. W: Cyprian Norwid w setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida (27-29 października 1983), red. S. Burkot, Kraków 1991.
 • Stefanowska Z., Norwidowski romantyzm, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4.
 • Stefanowska Z., Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1994.
 • Szymanis E., „Odpowiednie dać rzeczy słowo” – Norwidowska teoria sztuki w praktyce poetyckiej. W: Norwid z perspektywy początku XXI wieku, red. Janusz Rohoziński, Pułtusk 2003.
 • Teleżyńska E., Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa 1994.
 • Toruń W., Wokół Norwidowej koncepcji słowa, Lublin 2003.
 • Trybuś K., Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000.
 • Trznadel J., Czytanie Norwida. Próby, Warszawa 1978.
 • Tyczyński T., Romantyczne zmagania ze słowem, „Studia Norwidiana” 1989, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24607c7d-627a-431a-bb71-88de731a13c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.