PL EN


2019 | 3(77) | 5-26
Article title

Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania

Content
Title variants
PL
Regionalne nierówności dobrostanu ekonomicznego, przestrzennej mobilności ludności i zróżnicowania przestrzeni społecznej na Litwie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper aims to discuss the major trends in changes of regional differences of economic wellbeing and the resulting spatial mobility of population as well as some regional consequences of these processes. The research is based on an empirical methodology, and visual analysis of mapped data is the main research method. Since the collapse of the Soviet Union, fast decrease of employment in industry and agriculture has damaged, first of all, peripheral regions and, later, resulted in mass emigration, which is still evident in most Lithuanian municipalities. The decrease of the number of jobs in these sectors and its increase in those located in different places meant that most residents of non-metropolitan regions had to find new jobs outside the localities in which they resided. This resulted in growing mobility of the population, expressed by growing foreign emigration, inner migrations, and commuting, which continue to shape the social structure of the country to the present day, as spatial structures change more slowly than modes of production. Differences in wellbeing, which appeared at the end of the 20th century, played a role in accelerating emigration processes, which are still damaging local labour supply and economic development in many regions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki regionalnych zróżnicowań dobrostanu ekonomicznego i wynikającej z nich przestrzennej mobilności ludności, a także niektórych regionalnych konsekwencji tych procesów. Główną metodą wykorzystywaną w badaniu była analiza wizualna map. Po rozpadzie Związku Radzieckiego szybki spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie miał niekorzystny wpływ przede wszystkim na regiony peryferyjne, doprowadzając w konsekwencji do masowej emigracji, której skutki są wciąż widoczne w większości litewskich gmin. Zmiany te oznaczały, że większość mieszkańców regionów pozamiejskich musiała znaleźć nową pracę poza miejscem zamieszkania. Spowodowało to wzrost mobilności ludności skutkujący rosnącą emigracją zagraniczną, migracjami wewnętrznymi i dojazdami do pracy. Ponieważ struktury przestrzenne zmieniają się wolniej niż sposoby produkcji, wymienione zjawiska do dziś kształtują strukturę społeczną kraju. Różnice w dobrobycie, które pojawiły się pod koniec XX w., przyspieszyły procesy emigracyjne, które nadal mają negatywny wpływ na lokalną podaż pracy i rozwój gospodarczy w wielu regionach.
Contributors
References
 • Abreu A., 2010, “The new economics of labor migration: Beware of neoclassicals bearing gifts”, Forum for Social Economics, 41(1), 46–67.
 • Ala-Mantila S., Heinionen J., Junnila S. and Saarsalmi P., 2018, “Spatial nature of urban wellbeing”, Regional Studies, 52(7), 959–973.
 • Arango J., 2000, “Explaining migration: a critical view”, International Social Science Journal, 52(165), 283–296.
 • Boren T. and Gentile M., 2007, “Metropolitan Processes in Post-communist States: An Introduction”, Geografiska Annaler, Series B Human Geography, 89(2), 95–110.
 • Boschman S., 2015, Selective mobility, segregation and neighbourhood effects, Delft: Delft University of Technology.
 • Burneika D., Ubarevičienė R. and Valatka V., 2016, “Socio-economic segregation in growing urban regions of Lithuania”, Filosofija. Sociologija, 26(4), 277–292.
 • Diener E., 2000, “Subjective wellbeing: the science of happiness and the proposal of national index”, The American psychologist, 55(1), 34–43.
 • Ehrlich K., Kriszan A. and Lang T., 2012, “Urban development in Central and Eastern Europe – Between peripheralization and centralization?”, disP - The Planning Review, 48(2), 77–92.
 • Hall T., 1998, Urban geography, London: Routledge.
 • Hanell T., 2018, Regional Quality of life in the EU. Comprehending the European space beyond GDP through the capability approach, Doctoral dissertation, Aalto University.
 • International Labour Organisation, 2012, International Standard Classification of Occupations. Available at ILO: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf.
 • Jordan B., 2008, Welfare and wellbeing: Social value in public policy, Bristol: Policy Press at Bristol University.
 • Kanbur R. and Rapoport H., 2005, “Migration selectivity and the evolution of spatial inequality”, Journal of Economic Geography, 5(1), 43–57.
 • Lang T., Henn S., Sgibnev W. and Ehrlich K., 2015, Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond, Basingstoke: Palgrave Macmillan UK.
 • Lietuvos statistikos metraštis 1990 metai [Statistical yearbook of Lithuania, 1990], 1991,
 • Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius.
 • Lietuvos statistikos metraštis 2001 [Statistical yearbook of Lithuania, 2001], 2002,
 • Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius.
 • Morrison P.S. and Weckroth M., 2018, “Human values, subjective wellbeing and the metropolitan region”, Regional Studies, 52(3), 325–337.
 • Oswald A.J. and Wu S., 2010, “Objective confirmation of subjective measures of human well-being: Evidence from the U.S.A.”, Science, 327(5965), 576–579.
 • OECD, 2018, Regional Wellbeing Index. Available at OECD: https://www.oecdregionalwellbeing.org/.
 • Ręklewski M. and Ryczkowski M., 2016, “The Polish Regional Labour Market Welfare Indicator and Its Links to Other Well-being Measures”, Comparative Economic Research, 19(3), 113–132.
 • Roback J., 1982, “Wages, Rents, and the Quality of Life”, The Journal of Political Economy, 90(6), 1257–1278.
 • Rodrigues-Pose A. and Ketterer T., 2012, “Do Local Amenities Affect the Appeal of Regions in Europe for Migrants?”, Journal of Regional Science, 52(4), 535–561.
 • Schvanen T. and Atkinson S., 2015, “Geographies of wellbeing: An introduction”, Geographical Journal, 151(2), 98–101.
 • Shor M. and Burneika D., 2017, “Metropolinių Lietuvos miestų migraciniai regionai XXI amžiaus pradžioje”, Geografijos metraštis, 50, 41–56.
 • Statistics Lithuania, 2018, Database. Available at OSP: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu--rodikliu-analize#/.
 • Sýkora L., 2009, “Post-Socialist Cities”, in: R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Vol. 8, Oxford: Elsevier, 387–395.
 • Szmytkie R. and Tomczak P., 2018, “Procesy depopulacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1995–2015”, Studia Regionalne i Lokalne, 73(3), 99–117.
 • Ubarevičienė R., van Ham M. and Burneika D., 2016, “Shrinking regions in a shrinking country: The geography of population decline in Lithuania 2001–2011”, Urban Studies Research, 1–18.
 • Ubarevičienė R. and van Ham M., 2016, “Population Decline in Lithuania: Who Lives in Declining Regions and Who Leaves?”, Regional Studies, Regional Science, 4 (1), 57–79.
 • Valatka V., Burneika D. and Ubarevičienė R., 2016, “Large social inequalities and low levels of socio-economic segregation in Vilnius”, in: T. Tammaru et al. (eds), SocioEconomic segregation in European Capital cities: East meets West, London and New York: Routledge, 313–332.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-246367c5-bb2a-4381-9178-1bef565bf84f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.