PL EN


2012 | 3-4 | 59-74
Article title

Finansowanie odnowy zabytków w Polsce przy wykorzystaniu pomocy UE

Content
Title variants
EN
Financing historic preservation in Poland, including foreign sources
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The role of historic heritage in market economy has got dual character. On the one hand historic heritage is the legacy of physical artifacts inherited from past generations, maintained in the present and bestowed for the benefit of future generations and therefore they build the spirit of national pride and play social functions. On the other hand they can be recognized as market products which support economic development of regions and countries influencing following sectors of economy: tourism and investments. These are main reasons to preserve, conserve and protect historic objects. Although Poland can be characterized with various historic heritage, currently this heritage is in poor condition. Therefore the pressure should be put in this scope. The article discusses various ways of financing heritage reservation, taking into account EU funds.
Year
Issue
3-4
Pages
59-74
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • dr, jest adiunktem w Zakładzie Finansów Katedry Analiz Ekonomicznych i Finansów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się problematyką transformacji ekonomicznej, jak również rolą dziedzictwa historycznego w rozwoju gospodarczym.
References
 • 90 lat Służby Ochrony Zabytków w Polsce, Jasieńko J., Kuśnierz K. (red.), Wojanów-Wrocław 2008.
 • Arszyński M., Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007.
 • Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1930. Teoria i praktyka, Kraków 2006.
 • Głuszak M., Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 687, Kraków 2005.
 • Jak niszczeją polskie zabytki?, wirtualny portal gospodarczy, http://www.wnp.pl/wiadomosci/jak-niszczeja-polskiezabytki, 109435_1_0_0_0_1.html (11.05.2010).
 • Tło społeczno-kulturowe rewitalizacji nieruchomości zabytkowych, http://www.1de.pl/ (21.06.2010).
 • Zajdler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
 • Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, Washington 1987
 • Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31.10.1918 r., Dz.U. z 1918 r., Nr 16, poz. 36.
 • International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, Venice 1964
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2005.
 • Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites, Sofia 1996.
 • Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010, Gdańsk 2007.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, Warszawa 2007.
 • Uchwała Nr 1096/XLIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 22 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568.
 • Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk 2009. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. U. UE nr C 321 E z 29 grudnia 2006 r.
 • Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Purchla J. (red.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2008.
 • Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M., Raport o finansowaniu kultury i zarządzaniu instytucjami kultury, Raport o stanie kultury, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008.
 • Informacja miesięczna z realizacji POIiŚ, Załącznik nr 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj 2010.
 • Lista podpisanych umów/wydanych decyzji przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach RPO WP na lata 2007- 2013 – stan na 31.05.2010 r.
 • Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich w latach 2007-2013, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2008.
 • Stan wdrażania RPO 2007-2013 na dzień 31.05.2010 r., „Monitor Regionalny”, 04.06.2010 r.
 • ZPORR 2004-2006 Informacja o realizacji programu, stan na 31.08.2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Portal województwa pomorskiego http://www.wrotapomorza. pl/res/kultura/zabytki/projekty/projekty_2010/mapa_zabytki_2010_1.jpg (14.06.2010).
 • Portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich http://prow.rolnicy.com/os-4/ (14.06.2010).
 • Portal Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, http://www.eog.mkidn.gov.pl/o-mechanizmach-finansowych.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2010.php (22.06.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2012
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-246df610-024b-474f-9f4b-1d2b6e1a1f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.