PL EN


2015 | 6 (359) | 194-204
Article title

Efektywność e-handlu dla europejskiego konsumenta w wirtualnej przestrzeni

Content
Title variants
EN
E-Commerce Effectiveness for the European Consumer in the Virtual Space
RU
Эффективность э-коммерции для европейского потребителя в виртуальном пространстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W pracy poruszono kwestie dotyczące znaczenia rynku wirtualnego, a także zaprezentowano nowe koncepcje marketingowe (modele RS i ICDT), które powinno stosować przedsiębiorstwo przenoszące swoją działalność z rynku tradycyjnego na rynek wirtualny. Omówiono zagadnienie wirtualnej przestrzeni handlowej. W opracowaniu dokonano analizy rynku wirtualnego, Internetu jako proponowanego kanału dystrybucji przez konsumentów dokonujących zakupów w sieci. W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono sylwetkę oraz preferencje zakupowe e-konsumentów: częstotliwość nabywania produktów bądź usług, najpopularniejsze kategorie produktów, najważniejsze kryteria wyboru produktów w e-sklepach oraz problemy z tym związane. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In her study, the author touched the issues concerning the importance of the virtual market as well as presented new marketing concepts (RS and ICDT models) which should be applied by the enterprise moving its activity from the traditional market to the virtual one. She discussed the issue of virtual trade space. In her study, the author carried out an analysis of the virtual market, the Internet as the proposed channel of distribution by consumers shopping on the net. In result of the carried out research she presented the figure and purchasing preferences of e-consumers: frequency of purchasing products or services, the most popular categories of products, the most important criteria of selection of products in e-shops as well as the problems related thereto. The article is of the research nature.
RU
В работе затронули вопросы, касающиеся значения виртуального рынка, а также представили новые маркетинговые концепции (модели RS и ICDT), которые должны применяться предприятием, переносящим свою деятельность из традиционного рынка на виртуальный рынок. Обсудили вопрос виртуального торгового пространства. В разработке провели анализ виртуального рынка, интернета, как предлагаемого потребителями канала распределения, которые совершают покупки в сети. В результате проведенных исследований представили облик и закупочные предпочтения э-потребителей: частотность приобретения продуктов или услуг, самые популярные категории продуктов, самые важные критерии выбора продуктов в э-магазинах, а также связанные с этим проблемы. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
194-204
Physical description
Contributors
References
 • Anghern A. (1997), Designing Mature Internet Business Strategies: The ICDT Model, “European Management Journal”, No. 4.
 • Brannback M. (1997), Is the Internet Changing the dominant Logic of Marketing?, “European Management Journal”, No. 6.
 • Frątczak-Rudnicka B., Olszewska M. (2012), Teczka trendów 2012, http://www.4prm.com/files/TeczkaTrendow2012_4Presearchmix.pdf [dostęp:16.02.2014].
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwice.
 • Machałowski A. (2004), Marketing w Internecie, AE, Wrocław.
 • Mącik R. (2011), Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne, UMCS, Lublin.
 • Rayport J.F., Sviokla J.J. (1994), Managing In the marketspace, “Harvard Business Review”, November-December.
 • Schultz P., Zaman M. (2001), Do the individual closest to Internet firm believe they are overvalued?, “Journal of Financial Economics”, No. 58.
 • Soroka J., Szczepanik Z. (2004), Czy należy stosować inne modele niż 4P w Internecie, (w:) Garbarski L. (red.) Kontrowersje wokół marketingu – tożsamość, etyka, przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Szapiro T., Matysiewicz J. (2004), Wybrane aspekty technologiczne w marketingu służby zdrowia, (w:) Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu – tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa.
 • Windham L., Orton K. (2001), Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2471f67b-2f05-4496-8e4a-fc10ce74f7d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.