PL EN


2015 | 4(42) | 133-137
Article title

Family Businesses as a Determinant of Region’s Sustainable Development

Title variants
PL
Przedsiębiorstwa rodzinne jako determinanta zrównoważonego rozwoju regionu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of the article is to highlight the significance of family businesses in regional development balancing. At first, the special attention was put on issues related to the sustainable development of regions. In this respect, it has been indicated key assumptions of sustainable development policy according to the European Union, and Polish actions in this area included in the National Development Strategy 2020, the National Regional Development Strategy 2010–2020 and the Long-term National Development Strategy. Next, it was made considerations concentrated on the determinants of regional development balancing. Particular attention was focused on endogenous determinants, which characterize important role in region’s sustainable development. Among them special place constitute the region’s competitiveness. The results of the literature research indicate that in this area a key role may play family businesses due to their specific nature and importance in the economy. As a result, family businesses should be regarded as an essential endogenous component of region’s sustainable development.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest uwypuklenie znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych jako czynnika zrównoważonego rozwoju regionu. W pierwszej kolejności szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem regionu. W tym zakresie uwypuklono kluczowe założenia polityki Unii Europejskiej dotyczące równoważenia regionów oraz działania Polski w tym zakresie zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Długookresowej Strategia Rozwoju Kraju. W dalszej kolejności przeprowadzono rozważania nad czynnikami zrównoważonego rozwoju. W tym obszarze skoncentrowano się przed wszystkim na czynnikach endogenicznych, które wyróżnia znacząca rola w równoważeniu rozwoju regionu. Podkreślono, że spośród czynników endogenicznych istotne miejsce zajmuje podnoszenie konkurencyjności. Wyniki badań literaturowych wskazują, że w tym zakresie kluczową rolę mogą odgrywać przedsiębiorstwa rodzinne ze względu na ich specyficzny charakter i znaczenie w gospodarce. W konsekwencji, przedsiębiorstwa te powinny być traktowane jako istotna składowa endogenicznego równoważenia rozwoju regionu.
Contributors
 • Opole University of Technology, Poland
References
 • Adamczyk, J.K., and T. Nitkiewicz. 2007. Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Brol, R. 2006. “Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna.” In Metody oceny rozwoju regionalnego, edited by D. Strahl, 13–37. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Burkart, M., F. Panunzi, and A. Shleifer. 2003. “Family Firms.” Journal of Finance no. 58 (5):2167–2201. doi: 10.1111/1540–6261.00601.
 • Chua, J.H., J.J. Christman, and P. Sharma. 1999. “Defining the Family Business by Behavior.” Entrepreneurship Theory and Practice (23):19–40.
 • Gomez-Mejia, L.R., M. Larraza-Kintana, and M. Makri. 2003. “The Determinants of Executive Compensation in Family-Controlled Public Corporations.” Academy of Management Journal no. 46 (2):226–237. doi: 10.2307/30040616.
 • Habbershon, T.G., M. Williams, and I.C. MacMillan. 2003. “A Unified Systems Perspective of Family Firm Performance.” Journal of Business Venturing no. 18 (4):451–465. doi: 10.1016/S0883–9026(03)00053–3.
 • Haugh, H.M., and L. McKee. 2003. “‘It’s just like a family’ — shared values in the family firm.” Community, Work & Family no. 6 (2):141–158. doi: 10.1080/13668800302541.
 • Klasik, A., and F. Kuźnik. 1998. “Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego.” In Funkcjonowanie samorządu terytorialnego — doświadczenia i perspektywy. t. 2, edited by S. Dolata. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kogut-Jaworska, M. 2008. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego: CeDeWu.
 • Kowalewska, A., J. Szut, B. Lewandowska, and M. Kwiatkowska. 2009. “Podsumowanie.” In Firmy rodzinne w polskiej gospodarce — szanse i wyzwania, edited by A. Kowalewska, 23–37. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Le Breton-Miller, I., and D. Miller. 2006. “Why Do Some Family Businesses Out-Compete? Governance, Long-Term Orientations, and Sustainable Capability.” Entrepreneurship Theory and Practice no. 30 (6):731–746. doi: 10.1111/j.1540–6520.2006.00147.x.
 • Łuczyszyn, A. 2013. Nowe kierunki rozwoju lokalnego. Ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Warszawa: CeDeWu.
 • Mach, Ł. 2012. “Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych.” Ekonometria no. 4 (38):106–116.
 • Malik, K. 2005. “Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji sustainable development w wymiarze regionalnym.” In Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, edited by K. Heffner and K. Malik. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Tłuczak, A., M. Szewczyk, and B. Ruszczak. 2011. “Analiza wyników pierwszej rundy badania delfickiego.” In Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, edited by W. Duczmal and W. Potwora, 120–137. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 • Westhead, P., and M. Cowling. 1997. “Performance Contrasts between Family and Nonfamily Unquoted Companies in the UK.” International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research no. 3 (1):30–52.
 • Winborg, J., and H. Landstrom. 2001. “Financial Bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers’ Resource Acquisition Behaviors.” Journal of Business Venturing no. 16 (3):235–254. doi: 10.1016/S0883–9026(99)00055–5.
 • Zioło, M. 2011. “Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów a scenariusze jej osiągania.” In Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, edited by A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska and M. Zioło, 257–297. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Zygmunt, J. 2014. “Determinants of Knowledge Transfer in a Region.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2):7–12.
 • Zygmunt, J., and Ł. Mach. 2011. “Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 4 (26):67–74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24763f6c-a15b-4c7c-baef-2ad28a04bd55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.