PL EN


2017 | 6 (371) | 397-406
Article title

Franczyza jako alternatywa tradycyjnego handlu

Content
Title variants
EN
Franchise as an Alternative to Traditional Trade
RU
Франшиза как альтернатива для традиционной торговли
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie istoty franczyzy, głównych założeń i cech tego systemu, czynników wpływających na rozwój franczyzy oraz uzasadnienie tezy, że franczyza może być alternatywą dla handlu tradycyjnego w Polsce. Badania potwierdziły tezę. System franczyzowy doskonale rozwija się w Polsce, oceniany jest korzystnie, mimo że jest kosztowny. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The purpose of the study is to present the essence of franchise, the main assumptions and features of the system, the factors influencing the development of franchise and the justification of the thesis that franchise may be an alternative to traditional trade in Poland. The study confirmed the thesis. The franchise system is developing well in Poland and is rated as expensive. This article is of the research nature.
RU
Цель разработки – представить суть франшизы, основные предпосылки и свойства этой системы, факторы, влияющие на развитие франшизы, а также обосновать тезис, что франшиза может быть альтернативой для традиционной торговли в Польше. Исследования подтвердили тезис. Франчайзинговая система великолепно развивается в Польше, ее хорошо оценивают, хотя она связана с высокими издержками. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
397-406
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bagan-Karluta (2001), Umowa franchisingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Blair R., Lafontaine F. (2005), The Economics of Franchising, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Fila J., Witczak R. (2011), Podatkowe aspekty franchisingu jako formy finansowania przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce, „Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 260.
 • Firlej K., Rydz A. (2013), Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Frączyk J. (2017), McDonald’s wprowadza rewolucję technologiczną. Tracił miliony klientów przez kolejki, money.pl, [dostęp: 12.05.2017].
 • Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Kolarski G. (1992), Franchising, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • Korczyńska K. (2012), Akty prawne regulujące umowę franczyzową, http://www.franchising.pl [dostęp: 18.06.2017].
 • Kośmider R., Steinerowska I. (1998), Franchising jako metoda działalności gospodarczej i jego przydatność w polskich warunkach gospodarczych, (w:) Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, Politechnika Opolska WSEiA w Bytomiu, Bytom.
 • Michalski T. (2016), Biedronka wie o nas za dużo? Kosztowna karta lojalnościowa, onet.pl [dostęp: 12.05.2017].
 • Morawski G. (2016), Franczyza z dyskontem czy bez?, franchising.pl, [dostęp: 05.05.17].
 • Pokorska B. (2004) Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa.
 • Raport o rynku franczyzy w Polsce 2017, http://www. franchising.pl [dostęp:15.09.2017].
 • Stecki L. (1994), Franchising, TNOiK, Toruń.
 • Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G. (2014), Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka”, nr 1.
 • Wieczorek A. (2017), Profit System, http://franchising.pl/abc-franczyzy/162/definicja-franczyzy/ [dostęp: 05.09.2017].
 • Wroczyński A. (2017 ), Umowa franczyzy, agencyjna czy partnerska? http://franczyzawpolsce.pl [dostęp: 05.08.2017].
 • Wrzesińska-Kowal J. (2016), Rozwój handlu detalicznego w systemie franczyzowym w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(364).
 • Zadora H. (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa
 • Ziółkowska-Berman M. (2009), Przewidywane tendencje rozwoju powiązań franczyzowych w świecie, Elipsa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-247ca625-c52d-4542-b849-59b8c6f15997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.