PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 75-93
Article title

Wykształcenie oraz pozycja zawodowa rodziców jako czynniki różnicujące postawy patriotyczne białoruskiej młodzieży

Title variants
EN
Education and Occupational Status of Parents as the Factors Differentiating Patriotic Attitudes of Belarusian Youth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niezwykle istotnym, wymagającym całościowego opracowania naukowego jest zagadnienie patriotycznego światopoglądu młodzieży białoruskiej. Dotychczasowe wybiórcze sondaże dowodzą jedynie, że patriotyzm młodzieży białoruskiej ma charakter nieukształtowany, nieusystematyzowany oraz nie ma dla niej większego znaczenia. Nie prowadzono natomiast badań nad zagadnieniem uwarunkowań kształtowania się postaw patriotycznych białoruskiej młodzieży. Wyniki zaprezentowanych badań ukazują, że wykształcenie oraz pozycja zawodowa rodziców respondentów są czynnikami najmniej różnicującymi ich postawy. Niewątpliwie, uzyskane zależności wymagają badań interdyscyplinarnych. Jednak zaobserwowany problem – dlaczego rodzina, która ma w sposób naturalny przekazywać treści wychowania patriotycznego, jest najmniej różnicującym czynnikiem postawy patriotyczne młodzieży, wydaje się niezwykle interesujący na polu pedagogicznym.
EN
The issue of patriotic views of Belarusian youth is extremely important and requires an overall study. Current selective surveys only prove that the patriotism of Belarusian youth has unformed, not-systematized character and is of no special importance. There have been no studies on the issue of the conditions of shaping the patriotic attitudes of Belarusian youth. Results of surveys show that education and occupational status of parents of the young examined are the least differentiating factors. Undoubtedly, gained relations need further interdisciplinary research. However, the problem observed − why family which is supposed to deliver the patriotic education contents in the natural way, is the least differentiating factor of the patriotic attitudes of young people − seems to be very interesting from the pedagogical perspective.
References
  • Celary I., Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańskiej, „Perspectiva” 2010, nr 1, s. 5-10.
  • Harbatski A., Patriotyzm w świadomości uczniów X i XI klasy okręgu witebskiego na Białorusi, w: E.J. Kryńska [i in.] (red.), Patriotyzm a wychowanie, Białystok: Trans Humana 2009, s. 695.
  • Kobiela G., Patriotyzm polski – wychowanie patriotyczne, „Studia Warmińskie” 41-42(2004-2005), s. 391.
  • Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli 1996, s. 163.
  • Radzik R., Białoruska wizja ideologii państwowej, „Studia Białorutenistyczne” 1(2007).
  • Radzik R., Kim są Białorusini, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003.
  • Shambat I., Patriotism and Family Values, online: www.open.salon.com [20.02.2015].
  • Гайдук К., „Сацыяльныя кантракты” ў сучаснай Беларусі: адны салідарызуюць, другія ізалююць, w: А. Дынька (red.), Беларусь. Разрыў пакаленьняў. Адрозьненьні ў мэтах, каштоўнасьцях, стратэгіі, Варшава: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa 2008, s. 178.
  • Мацкевіч Т., Сувязь гістарычнай і грамадзянскай адукацыі ў сучаснай беларускай школе і роля педагога ў пабудове грамадзянскай супольнасці, w: Д.С. Дынько, А. Пашкевіч (red.), Вяртанне ў Еўропу: мінулае і будучыня Беларусі, Варшава: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego 2011, s. 173.
  • Миграция. Сколько белорусов уехало на заработки? http://naviny.by/rubrics/society/ 2013/04/05/ic_ articles_116_181355/ [19.11.2013].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24868b2b-1def-4b02-8008-b5a31cc177ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.