PL EN


2017 | 64 | 10: Nauki o rodzinie | 127-141
Article title

Poczucie sensu życia a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich wśród kobiet z niepełnosprawnością

Title variants
EN
Feeling the Meaning of the Life, but the Retrospective Evaluation of Parental Postures Amongst Women with Disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the present article they concentrated on the issue of the meaning of the life. A definition of the meaning of the life was analysed suggested through many outstanding Polish and of foreign researchers, next factors shaping feeling the meaning of the life were exchanged. In the more distant part of the article comprehending the parental attitude, as well as two models of these conducts were discussed: the model of Terrestrial Maria and the model of Mieczysław Plopa. Findings showed that the constructed hypothesis in examinations had only partly proven correct. It is possible so to conclude that a connection exists between feeling the meaning of the life, but the retrospective evaluation of parental postures at examined women with disabilities. The attitude of mothers towards adult daughters with disabilities is positive and stable, and negative and unstable attitude of the father.
PL
W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu sensu życia. Przeanalizowano definicje sensu życia zaproponowane przez polskich i zagranicznych badaczy, następnie wymieniono czynniki kształtujące poczucie sensu życia. W dalszej części artykułu omówiono pojęcie postawy rodzicielskiej, a także dwa modele tych postaw: model Marii Ziemskiej i model Mieczysława Plopy. Wyniki badań pokazały, że hipoteza postawiona w badaniach potwierdziła się tylko częściowo. Można więc wnioskować, że istnieje związek pomiędzy poczuciem sensu życia a retrospektywną oceną postaw rodzicielskich u badanych kobiet z niepełnosprawnością. Postawa matek wobec dorosłych córek z niepełnosprawnością jest pozytywna i stabilna, postawa ojca − negatywna i niestabilna.
Contributors
References
 • Aouil B., Haj-Bakri B. (2017), Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, Psychologia.net.pl [dostęp: 11.03.2017].
 • Baumeister R. (1986), Meaning of Life, New York.
 • Csíkszentmihályi, M. (1996), cyt. za: R. Klamut (red.) (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych − KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Live Attitude Profile − Reviesed” (LAP−R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Czabała Cz., Sęk H. (2000), cyt. za: R. Klamut (red.) (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych − KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Live Attitude Profile − Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna – raport, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Frankl W.E. (1984), cyt. za: R. Klamut (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Garczyński S., Obuchowski K. (1990), cyt. za: M. Grabowska, J. Łukasiewicz (2015), Poczucie sensu życia a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez osoby niepełnosprawne, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.) (2015), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press 2015, s. 87-128.
 • Grabowska M., Łukasiewicz J. (2015), Poczucie sensu życia a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez osoby niepełnosprawne, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press 2015, s. 87-129.
 • Grodzka M. (1984), cyt. za: I. Obuchowska (red.) (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jan Paweł II (1984), List apostolski „Salvifici doloris”, Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 • Jaworska T. (2000), cyt. za: B. Aouil, B. Haj-Bakri (2017), Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, Psychologia.net.pl [dostęp: 11.03.2017].
 • Jusiak R., Łuczyńska A., Pietruszka S., Wach T. (2015), Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 92-93.
 • Kałużna B., Lipska-Łokś J. (2016), Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zielonogórzanek, Niepełnosprawność – Zagadnienia. Problemy, nr 1, s. 1-29.
 • Kierkegaard S. (2017), Prezentacja multimedialna, pdf (27.03.2017).
 • Klamut R. (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Kornas-Biela D. (1988), w: I. Obuchowska (red.) (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Krok D. (2012), Poczucie sensu życia jako mediator w związkach duchowości i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego, Psychologia Jakości Życia, 11, 145-162. DOI: 10.5604/16441796.1058430
 • Larkowa H. (1987), Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, Warszawa: PWN.
 • Łukasiewicz J., Klajnert Z. (2015), Poczucie sensu życia i samoocena osób w okresie średniej i późnej dorosłości, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press 2015, s. 129-177.
 • Matusewicz W. (1975), cyt. za: J. Łukasiewicz, E. Klajnert (2015), Poczucie sensu życia i samoocena osób w okresie średniej i późnej dorosłości, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s. 129-177.
 • Moser G. (1987), cyt. za: J. Łukasiewicz, E. Klajnert (2015), Poczucie sensu życia i samoocena osób w okresie średniej i późnej dorosłości, w: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.) (2015), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press, s. 129-177.
 • Nielicki (1999), w: R. Klamut (2010). Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Obuchowska I. (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Obuchowski K. (2000), cyt. za: H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.) (2005), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Olszak-Krzyżanowska B. (2005), Świat wartości i sens życia niepełnosprawnych studentów zielonogórskich, w: H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 49-63.
 • Plopa M. (2007), Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Popielski K. (1987), cyt. za: R. Klamut (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Przetacznikowa M., Włodarski Z. (1986), Psychologia wychowawcza (t. 2), Warszawa: PWN.
 • Ryff C.D., Keyes C.L. (2013), w: E. Wojciechowska, K. Turowski, E. Bartoń, A. Czekirda, Subiektywna ocena dobrostanu u kobiet korzystających z zabiegów medycyny, Zdrowie. Dobrostan, 3, 140-150.
 • Sikora K. i Trzópek J. (1999), cyt. za: R. Klamut (2010), Kwestionariusz Postaw Życiowych – KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza „Life Attitude Profile – Revised” (LAP-R) Gary'ego T. Rekera, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Steger M.F. (2011), cyt. za: D. Krok (2012), Poczucie sensu życia jako mediator w związkach duchowości i eudajmonistycznego dobrostanu psychicznego, Psychologia Jakości Życia, 11, 145-162. DOI: 10.5604/16441796.1058430
 • Stepulak M.Z., Łukasiewicz J. (2015), Współczesne znaczenie wartości w teorii i praktyce psychologicznej, Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press.
 • Wojciechowska E., Turowski K., Bartoń E., Czekirda M. (2013), Subiektywna ocena dobrostanu u kobiet korzystających z zabiegów medycyny, Zdrowie. Dobrostan, 3, 140-150.
 • Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Ziemska M. (1974), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, 7-8, 376-382.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-248e2bbd-4715-45ba-bec6-736e249cf086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.