PL EN


2017 | 15 | 265-275
Article title

EATING HABITS OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Content
Title variants
PL
EATING HABITS OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL STUDENTS
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of the research was to collect information about eating habits and nutritional mistakes made by primary and middle school students. The study has shown that there is a constant need for nutrition education for both young and older children. Certain abnormalities have been noticed in the way students manage their diet. Older students more often than their younger colleagues do not eat breakfast before leaving to school, do not bring second meal with them and skip their lunch. Another important conclusion, especially for parents of primary school students, is that its crucial to limit their visits at fast-food restaurants. The study shows that although young children are not yet independent they tend to dine there more often than any other surveyed group.
PL
Celem przeprowadzonych badań sondażowych było uzyskanie opinii na temat nawyków żywieniowych oraz popełnianych błędów w tym zakresie przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Badania wykazały, że istnieje ciągła potrzeba edukacji żywieniowej zarówno młodszych dzieci, jak i nastolatków. W ich sposobie odżywiania obserwuje się nieprawidłowości. Starsi uczniowie, znacznie częściej niż maluchy, nie konsumują posiłku przed wyjściem do szkoły, nie zabierają drugiego śniadania i nie jedzą obiadu. Kolejnym ważnym postulatem, skierowanym przede wszystkim do rodziców dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, jest ograniczenie odwiedzin w restauracjach typu fast-food. Jak wynika z badań, to maluchy, mimo że nie są jeszcze samodzielne, najczęściej korzystają z tego rodzaju propozycji.
Year
Issue
15
Pages
265-275
Physical description
Contributors
References
 • Charzewska, J., Jajszczyk, B. and Chojnowska, Z. (2006). Żywieniowe czynniki chorób niezakaźnych w populacji dzieci i młodzieży. Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków. Warsaw.
 • Charzewska, J. and Taraszewska, A. (2011). Praktyczne wskazówki co do realizacji żywienia. W J. Charzewska (ed.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach. Warsaw.
 • Chwojnowska, Z. and Charzewska J. (2011). Błędy w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym. In Charzewska J. (ed.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach. Warsaw.
 • Gajewska, M. and Zawieska, D. (2009). Zachowania żywieniowe uczniów szkoły podstawowej w opinii dzieci i ich rodziców. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 60.
 • Gaweł, A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Cracow.
 • Gawęcki, J. (ed.) (2010). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom I. Warsaw.
 • Gawęcki, J. and Roszkowski, W. (2009). Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Warsaw.
 • Gawęcki, J. and Baryłko-Pikielna, N. (2007). Zmysły a jakość żywności i żywienia. Poznań.
 • Gawęcki, J. and Mossor-Pietraszewska, T. (2006). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Warsaw.
 • Goryńska-Goldmann, E. and Ratajczak, P. (2010). Świadomość żywieniowa konsumenta a zachowania żywieniowe. Journal of Agribusiness Rural Development 4 (18).
 • Gromulska, L., Piotrowicz M. and Cianciara, D. (2009). Własna skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz edukacji zdrowotnej. Przegląd Epidemiologiczny, 63.
 • Hasik, J. and Gawęcki, J. (eds.) (2004). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warsaw.
 • Jarosz, M. and Buhak-Jachymczyk, B. (ed.) (2008). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Warsaw.
 • Jarosz, M. (ed.) (2008). Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych. Warsaw.
 • Jarosz, M. and Rychlik, E. (2010). Epidemia otyłości – jaka przyszłość nas czeka. Gastroenterologia Polska, 17 (10).
 • Jethon, Z. and Grzybowski A. (2000). Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warsaw.
 • Jeżewska-Zychowicz, M. (2004). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Warsaw.
 • Karski, J.B. (ed.) (1999). Promocja zdrowia. Warsaw.
 • Karski, J.B. (2008). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warsaw.
 • Kinalska, I., Popławska-Kita, A., Telejko, B., Kinalski, M. and Zonenberg, A. (2006). Otyłość a zaburzenia przemiany węglowodanowej. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2 (3).
 • Knapik, A., Plinta, R., Saulicz, E. and Kuszewski, M. (2004). Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej. Zdrowie Publiczne, 114 (3).
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991.
 • Korpowicz, V. (2013). Różnice w zachowaniach zdrowotnych i kosztach leczenia kobiet i mężczyzn w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3 (15).
 • Kozłowska-Wojciechowska, M. and Makarewicz-Wujec, M. (2005). Badania preferencji żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki PZH, 56 (2).
 • Kolarczyk, E., Janik, A. and Kwiatkowski J. (2008). Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89 (4).
 • Lange, A., Starostecka. A. and Graliński, S.G. (2001). Otyłość dziecięca. Klinika Pediatryczna, 2.
 • Oblacińska, A. and Tabak, I. (eds.) (2006). Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością. Poradnik dla pielęgniarek szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach. Warsaw.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2015, poz.594.
 • Pilska, M. and Jeżewska-Zychowicz, M. (2008). Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Warsaw.
 • Posłuszna, M. (2010). Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole – program prozdrowotny, Problemy Pielęgniarstwa, 18 (2).
 • Reguła, J., Zielke, M. (2007). Styl życia i preferencje pokarmowe dzieci i młodzieży otyłej w porównaniu z osobami o prawidłowych wskaźnikach rozwoju somatycznego. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 34 (3/40).
 • Stankiewicz, M., Pęgiel-Kamrat and J., Zarzeczna-Baran, M. (2006). Styl żywienia dzieci przedszkolnych w opinii ich rodziców. Problemy Higieny i Epidemiologii, 87 (4).
 • Socha, J., Socha, P., Weker, H. and Neuhoff-Murawska, J. (2010). Żywienie dzieci a zdrowie wczoraj, dziś i jutro. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 12 (1).
 • Socha, J., Stolarczyk, A. and Socha. P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego. Nowa Pediatria, 3.
 • Sybilski, A. (2006). Żywienie dzieci. Nowa Pediatria, 2.
 • Szponar, L. and Rychlik, E. (2002). Sposób żywienia uczniów korzystających z żywienia zbiorowego w szkołach. Pediatria Polska, 77.
 • Tańska, M. (2014). Kształtowanie właściwych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży, Warsaw.
 • Wagner, N., Meusel, D. and Hőger, Ch. (2005). Health promotion in kindergarten children: an assessment of evaluated projects in Germany. Journal of Public Health, 13.
 • Wierzejska, R. (2011). Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. In J. Charzewska (ed.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach. Warsaw.
 • Wojtyła, A., Kapka-Skrzypczak, L., Paprzycki, P., Diatczyk, J. and Bylina, J. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży, Lublin.
 • Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowotna. Warsaw.
 • Zalewska, M. and Maciorowska, E. (2013). Rola edukacji żywieniowej w populacji dzieci i młodzieży. Medycyna ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (3).
 • Zimna-Walendzik, E., Kolmaga, A. and Tafalska, E. (2009). Styl życia-aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24906d45-853b-428d-a651-69167d502282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.