PL EN


2016 | 4 | 11-26
Article title

Podmiotowość człowieka uwikłana w przeobrażenia pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Human Subjectivity Entangled in Work Transformations
Languages of publication
Abstracts
PL
Zmiany następujące w procesie pracy człowieka rzutują na jego podejście do tej formy aktywności i traktowanie jej jako wartości; a także prowokują do stawiania pytań o podmiotowość człowieka żyjącego w warunkach tych zmian. Znajdują one odzwierciedlenie w funkcjonowaniu człowieka jako podmiotu. Znaczenie podmiotowości rozpatrywane być może na gruncie filozofii, socjologii, psychologii i pedagogiki, ale także nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi. To właśnie w dwóch ostatnich zakresach rozważana jest w niniejszym opracowaniu podmiotowość pracownika. Podkreślono w nim konieczność podmiotowego podejścia do zasobów ludzkich. Zarządzanie zasobami ludzkimi opierać się powinno na podmiotowości konkretnych pracowników. Kształtowanie poczucia podmiotowości pracownika jest bowiem niezbędne w czasach ogromnych i niezwykle szybkich zmian cywilizacyjnych.
EN
The changes that human work undergoes influence a person’s attitude towards this form of activity and the way they treat it as a value. Those changes also provoke one to ask questions about the subjectivity of the humans having to face those changes. They are reflected in human functioning as a subject. The significance of one’s subjectivity may be considered in terms of philosophy, sociology, psychology and pedagogy, but also the science of human resources management. The last two scopes are the ones within which the subjectivity of a worker is being examined in this paper. The necessity of a subjectivity-oriented approach to human resources has also been emphasized. Human resources management should base on the subjectivity of particular workers. The “towards humans” orientation has been gaining significance. Shaping workers’ feeling of subjectivity is absolutely essential in the times of extensive and very quick civilizational changes.
Year
Issue
4
Pages
11-26
Physical description
Contributors
References
 • Bauman, Z. (2007a). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie Data.
 • Bauman, Z. (2007b). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawca Sic!
 • De Tchorzewski, A. (1999). Podmiotowość jako element formacji osobowościowej nauczyciela. W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością, (s. 247–252).Bydgoszcz: Wydawnictwo Wers.
 • Drozdowski, R. (2002). Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Drucker, P. F. (2009). Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp z o.o.
 • Gerlach, R. (2010). Edukacja w perspektywie końca pracy. W: Z. Wiatrowski, I. Pyrzyk (red.), Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy (s. 147–156). Włocławek: Wydawnictwo Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Gerlach, R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Gerlach, R. (2014). Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca-życie pozazawodowe. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju (s. 72–93). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Griese, H. M. (2002). Szkice z socjologii wychowania i andragogiki. Łódź: Wydawnictwo Dajas.
 • Górniewicz, J. (1997). Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Kołodziejska, D. (2001). Kształtowanie poczucia podmiotowości. Edukacja i Dialog nr 2 (125).
 • Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kubiak-Szymborska, E. (2002). Wychowanie jako przestrzeń rozwojowa podmiotowości człowieka. W: A. de Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania, (s. 93–110) Bydgoszcz: Wydawnictwo Wers.
 • Laborem exercens. (1996). W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. Archidiecezji Krakowskiej.
 • Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Matulka, Z. (2000). Personalistyczna wizja człowieka jako podstawa działań andragogicznych. W: J. Saran (red.), Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, (s. 37–47) Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Morawski, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, (s. 189-213). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obuchowski, K. (2001). Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Penc, J. (2000). Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Raport UNDP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju społecznym Polska 2004. Warszawa.
 • Rifkin, J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tischner, J. (2005). Idąc przez puste błonia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Wawak, T. (2011). Kryzys pracy. W: Encyklopedia zarządzania. Pozyskano z http://mfiles.pl/pl/index.php/kryzys-pracy.
 • Wiatrowski, Z. (2004). Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej. Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-249160ba-dc35-4af4-85cf-b7f28f419126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.