PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 335-378
Article title

Model regulacyjny corporate governance w spółkach skarbu państwa – praktyczne implikacje dla zarządzania

Content
Title variants
EN
Regulatory model of corporate governance in Polish state companies with trasury owns or holds: practical implications for management
Languages of publication
PL
Abstracts
This article is an analysis of selected and the most important elements of the regulatory model of corporate governance in the Polish state companies with state treasury owns or holds. The analysis is based on the elements of corporate governance for members of the state companies, the relationship between state companies, the entitlement of employees and selected financial relationships.
Year
Volume
Pages
335-378
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • radca prawny, przew. RN Huty Kościuszko S.A., Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • z-ca przew. RN Huty Kościuszko S.A., Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, WSB-NLU w Nowym Sączu.
References
 • Akty prawne:
 • Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, Dz.Urz. UE z 17.11.2006 r., L 318/17.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji, Dz.U. z 1996 r., Nr 21, poz. 100.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, Dz.U. z 2003 r., Nr 14, poz.139.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce, Dz.U. z 1997 r., Nr 110, poz. 719.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, Dz.U. z 2001 r., Nr 22, poz. 259.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, Dz.U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, Dz.U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2038.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, Dz.U. z 2007 r., Nr 212, poz. 1558.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi, Dz.U. z 2007 r., Nr 162, poz. 1146.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, Dz.U. z 2008 r., Nr 192, poz. 1184.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz. Urz. UE z 27.03.1999 r., L 83.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz.U. z 1993 r., Nr 44, poz. 202, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Dz.U. z 1995 r. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz.U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. z 1996 r., Nr 106, poz. 493.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. z 1996 r., Nr 118, poz. 561, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. z 1997 r., Nr 106, poz. 679, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicz nego lub bezpieczeństwa publicznego, Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2258, z późn. zm.
 • Ustawa z 24 sierpnia 2006r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, Dz.U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1411.
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, tekst jednolity: Dz.U. 2007 r., Nr 63, poz. 425.
 • Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, OECD 2005, dostępne na stronie internetowej: www.oecd.org; wydanie polskie: Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2005.
 • Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, Dz.Urz. UE z 29.12. 2004 r., L 385/55.
 • Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dz.Urz. UE z 25.02.2005 r., L 52/51.
 • Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, Dz.Urz. MSP z 2007 r., Nr 2, poz. 4.
 • Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa, M.P. z 2008 r., Nr 24, poz. 238.
 • Zarządzenie nr 7 Ministra Skarbu państwa z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu państwa, Dz.Urz. MSP z 2008 r., Nr 1, poz. 1.
 • Zarządzenie Nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, Dz.Urz. MSP z 2008 r., Nr 1, poz. 2.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, 1999, dostępne na: www.oecd.org.
 • Opracowania:
 • Boć J., M. Guziński, Kocowski T., Uczestnictwo pracowników jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, Przegląd Prawa Handlowego 1997, nr 4.
 • Głowacka A., Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa tworzona w drodze komercjalizacji przedsiębiorstw państwowego, Prawo Spółek 1998, nr 3.
 • Katner W. J., Komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, internetowy serwis prawniczy LexPolonica.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24977d28-99b5-4460-8ced-f6e7278b45d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.