PL EN


2013 | 2 | 5 | 185-196
Article title

Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych

Content
Title variants
EN
Legal – economic dilemmas of protection against the effects of the introduction of flood insurance for catastrophic example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu skupiono się na przedstawieniu skali zjawisk w zakresie katastrof naturalnych w Polsce oraz rozważono metody likwidacji skutków tych zdarzeń. Wzorem innych krajów podjęto w środowisku ubezpieczeniowym działania zmierzające do opracowania systemu likwidacji szkód przy wykorzystaniu instrumentów ubezpieczeniowych. Również wewnątrz środowiska ubezpieczeniowego istnieje wiele rozbieżnych poglądów w tym zakresie. Jednakże utrzymywanie dotychczasowego stanu rozwiązań jest nieracjonalne pod względem społecznym i finansowym.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
185-196
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel. +48 22 564 93 15,, renata.pajewska@sgh.waw.pl
 • Dr, Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel. +48 22 564 93 15, ilona.tomaszewska@sgh.waw
References
 • 1. Bac M. (2008), Istota ryzyka katastroficznego w nieruchomościach, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, Jędrzejczyk I. (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • 2. Bac M. (2009), Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach, Dom Organizatora, Toruń.
 • 3. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz. Urz. WE L 288 z dnia 6 listopada 2007 r.
 • 4. Jędrzejczyk I. (red.) (2008), Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • 5. Komisja Nadzoru Finansowego, 31 grudnia 2010 r.; http://www. knf.gov.pl/Images/Szkody_powodziowe_31-12-11_tcm75-26039.pdf, dostęp dnia 30.09.2011.
 • 6. Pajewska-Kwaśny R. (red.) (2012), Powódź – Infrastruktura – Finan-sowanie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr specjalny 1.
 • 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagro-żeniem powodzią, Dz. U. z 1997 r. Nr. 82, poz. 521.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1825.
 • 9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.
 • 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 • 12. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz. U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.
 • 13. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr. 89, poz. 590 z późn. zm.
 • 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-249a4352-f70f-4c7f-99c0-f51c3fc86d1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.