PL EN


2013 | 33 | 270-280
Article title

Zróżnicowanie rynku pracy województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
EN
Regional Adjustment of rural labour markets in West-Pommerania voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim jest pod wieloma względami specyficz-ny, a o specyfice tego regionu decyduje układ lokalny województwa. Brak aglomeracji, dużych miast spowodował problem braku ośrodków wzrostu w województwie. Przeważająca większość gmin w województwie zachodniopomorskim to gminy wiejskie, o popegeerowskim charakterze. Dodatkowo transformacja ustrojowa lat 90. XX w. spowodowała na tych obszarach szybki wzrost bezrobocia i spadek poziomu aktywności zawodowej ludności. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że proces zróżnicowania jest trwały, lecz nie nieodwracalny, a w badaniu pojawiły się gminy, które odwróciły tę tendencję.
EN
The subject of the analyses was changes in employment and unemployment in Szczecin as well as chosen rural and urban gminas of West Pomerania voivodship in 2001–2011. The labour market in West Pomerania voivoship is unique in many respects. Rural areas of former state-owned farms have an impact on this situation among other factors. Economic transformations after 1989 caused a rapid unemployment increase in these areas and professional activity decrease. The analysis conducted shows that after 2001 rural communes were characterized by the greatest dy-namics of employment growth and the distinct fall in the jobless total.
Year
Issue
33
Pages
270-280
Physical description
Contributors
References
  • Abraham F., 1995, Regional Adjustment and Wage Flexibility in the European Union. University of Leuven, Mimeo.
  • Bradley S., Taylor J., 1997, Unemployment in Europe: A Comparative Analysis of Re-gional Disparities in Germany, Italy and the UK, Kyklos, nr 50.
  • Gawrycha M., Szymczak A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę, „Współczesna ekonomia”, nr 1.
  • Góra M., Sztanderska U., 2006, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Prze-wodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicz-nych i Prognoz, Warszawa.
  • Grabiński T., 2003, Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Puga D., 1998, Geography Lessons, “European Economic Perspectives”, nr 18.
  • Tuziak A., Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego i ogranicza-nia nierówności w regionie Podkarpacia, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyt5/ 22 (30.09.2012 r.).
  • www.stat.gov.pl (30.09.2012 r.).
  • www.wup.pl (30.09.2012 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24abb012-82bf-4cb6-a621-d454d5ca31ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.