PL EN


2017 (R. XVI) | 4(66) | 5-24
Article title

Z(dez)integrowanie społeczeństwa– istota zjawiska i problemu w perspektywie strukturalno-funkcjonalnej

Content
Title variants
EN
(Des)integrated societies– the essence of this phenomenon and an issue for the structural, functional and theoretical concepts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The question of integration, and thereby the functionality of such a large social structure as state societies, has caught the attention and thought of philosophers already in Ancient Greece, Rome or in Ancient China. It was resolved unequivocally and fatalistically by such religious myths as, for example, Confucianism, Judaism, Christianity or Mohammedanism. Reflection and the concept of a “fair and efficient apparatus of state society” appeared repeatedly in the Middle Ages and Renaissance in the form of utopian ideas, and their subsequent emanations were heading to construction of a number of practically negatively- verified system ideologies in the nineteenth and twentieth centuries. In the competition for this ideological organization of state society (with the exception of anarchist ideology) since the end of the nineteenth century, attempts have been made to rationalize this issue in the form of theoretical conception of social order and empirical verification of its functional conditions. This article attempts to review these conditions as they appear in the contexts and inspirations of sociological structural-functional theory, taking into account examples of their political ignorance, competent indolence, or interesting omission
PL
Kwestia integracji, a tym samym funkcjonalności tak znacznych struktur społecznych jakimi są społeczeństwa państwowe, zaprzątała, uwagę i namysł filozofów już w czasach Starożytnej Grecji, Rzymu czy Państwa Środka. Rozstrzygały ją jednoznacznie i fatalistycznie takie mitologie religijne, jak np.: konfucjonizm, judaizm, chrześcijaństwo czy mahometanizm. Refleksja i koncepcja „sprawiedliwego i sprawnego urządzenia społeczeństwa państwowego” pojawiała się niejednokrotnie w Średniowieczu i w Renesansie w postaci koncepcji utopijnych, a ich kolejne emanacje zmierzały do konstrukcji w wieku XIX i XX kilku już praktycznie zweryfikowanych negatywnie ideologii ustrojowych. W konkurencji do owego ideologicznego urządzania społeczeństwa państwowego (z wyjątkiem ideologii anarchistycznej) od końca XIX w. podejmowane są nieustępliwie próby racjonalizacji owej kwestii w postaci teoretycznych koncepcji stanowienia ładu społecznego i empirycznej weryfikacji warunków jego funkcjonalności. Artykuł jest próbą dokonania przeglądu owych warunków, tak jak się one jawią w kontekstach i inspiracji socjologicznej teorii strukturalno-funkcjonalnej i ze wskazaniem przykładów ich politycznej ignorancji, kompetencyjnej indolencji czy interesownego zaniechania.
Issue
Pages
5-24
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Aberle D.F., A.K. Cohen, A.K. Davis, M.J. Levy. Jr (1993), The Functional Prerequisites of a Society, Irvington Publishers.
 • Adamczyk B. (2015 and 2016), Dzieci ulicy w Polsce i na świecie, Kraków.
 • Anioł W. et al., (ed.) (2011), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? Warszawa.
 • Archer M.S. (2013), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Kraków.
 • Ariely D. (2017), Szczera prawda o nieuczciwości. Jak okłamujemy wszystkich, a zwłaszcza samych siebie, Warszawa.
 • Baturo W. (ed.) 2008, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Warszawa.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Kraków.
 • Bauman Z. (2012), Straty uboczne. Nierówności społeczne w dobie globalizacji, Kraków.
 • Bauman Z., Lyon D. (2013), Płynna inwigilacja. Rozmowy, Kraków.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa.
 • Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Warszawa.
 • Becker H.S. (2009), Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa.
 • Bogunia-Borowska M. (ed.) (2015), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Kraków.
 • Bokszański Z. et al. (ed.) (2002), Encyklopedia socjologii, Vol. 4, Warszawa.
 • Borucka-Arctowa M., Kourilsky Ch. (ed.), 1993, Socjalizacja prawna, Warszawa.
 • Boudon R. (2008), Efekt odwrócenia, Warszawa.
 • Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa.
 • Chodziński D. (2012), Pranie brudnych pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych,Materiały Dydaktyczne CSP, no. 78.
 • Chudy W. (2007), Społeczeństwo zakłamane, Warszawa.
 • Chudy W. (2008), Kłamstwo jako metoda, Warszawa.
 • Czaplicki Z., Muzyka W. (ed.) (1995), Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii i praktyki, Olsztyn.
 • Dahrendorf R. (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków.
 • Daszykowska J., Rewera M. (ed.) (2012), Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka, Kraków.
 • Dobrowolski Z. (2001), Korupcja w życiu publicznym, Zielona Góra.
 • Dopierała K., Sudoł A. (ed.) (2008), Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek, Suwałki.
 • Durka G. (ed.) (2010), Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, Kraków.
 • Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, Warszawa.
 • Dziubka K. et al. (2008), Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa.
 • Ekman P. (1997), Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Warszawa.
 • Frąckiewicz L. (ed.) (2008), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Furdal A., Wysoczański W. (ed.) (2006), Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wrocław.
 • Gajdzica Z. (ed.) (2013), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków.
 • Galor Z. (2006), Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny, Poznań.
 • Giddens A. (2012), Socjologia. Wydanie nowe, Warszawa.
 • Gorlach K., Mooney P.H. (ed.) (2008), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa.
 • Gromkowska-Melosik A. (2007), Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (ed.) (2010), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, Kraków.
 • Habermas J. (1999, 2002), Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa.
 • Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne, Warszawa.
 • Jarosz M. (2007), Korupcja rządzonych i rządzących, [in:] Transformacja. Elity. Społeczeństwo, M. Jarosz (ed.), Warszawa.
 • Jasińska-Kania A. et al. (ed.) (2006), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P. (2006), Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Warszawa.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin.
 • Kępiński A. (2015), Lęk, Warszawa.
 • Kindler M., Napierała J. (ed.) (2010), Migracje kobiet – przypadek Polski, Warszawa.
 • Kiplinger A. (2008), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Warszawa.
 • Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Lublin.
 • Kojder A., Sadowski A. (ed.) (2001), Klimaty korupcji, Warszawa.
 • Koryś P., Tymińska M. (2010), Źródła postkomunistycznej korupcji: efekt długiego trwania czy spuścizna komunizmu, [in:] Kultura i gospodarka, J. Kochanowicz, M. Marody (ed.), Warszawa.
 • Koszowy M. (2006), Informacja – prawda – społeczeństwo, “Ethos”, no. 59–60.
 • Krucina J. (ed.) (1977), Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, Wrocław.
 • Lalak D. (ed.) (2007), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Warszawa.
 • Leowski J. (2004), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Warszawa.
 • Luhmann N. (2007), Systemy społeczne, Kraków.
 • Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. (2014), Szara strefa w polskiej gospodarce, Warszawa.
 • Madej M. (2007), Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion, Warszawa.
 • Maisto S., Galizo M., Connors G. (2000), Uzależnienia, zażywanie, nadużywanie, Warszawa.
 • Makowski G. (2008), Korupcja jako problem społeczny, Warszawa.
 • Mandle J. (2009), Globalna sprawiedliwość, Warszawa.
 • Manterys A., Mucha J. (ed.) (2009), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków.
 • Marek E. (2008), Praca Polaków w Niemczech. Półtora wieku emigracji zarobkowej, Warszawa.
 • Marx K. (1966), Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Vol. 13, Warszawa.
 • Melosik Z. (ed.) (2010), Młodzież, styl życia i zdrowie, Poznań.
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 • Miś L. et al. (2011), Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków.
 • Muchembled R. (2013), Orgazm i Zachód. Historia rozkoszy, Warszawa.
 • Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa.
 • Parsons T. (2009), System społeczny, Kraków.
 • Piątek T. (2017), Macierewicz i jego tajemnice [no place].Przybycień K. (ed.) (2007), Społeczno-pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej. Zarys problematyki, Stalowa Wola.
 • Rawls J. (2009), Teoria sprawiedliwości, Warszawa.
 • Rybicki P. (1979), Struktura społecznego świata, Warszawa.
 • Sakson A. (ed.) (2005), Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Poznań.
 • Seredyńska D. (2009), Orientacje zdrowotne dorosłych, Bydgoszcz.
 • Skarżyński S. (2016), Masakra po happy endzie, „Gazeta Wyborcza”, no. 106 of 7–8 May.
 • Skrzetuska E. et al. (2002), Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie, Lublin.
 • Sojek R. (ed.) (2007), Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, Toruń.
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa.
 • Szacki J. (2004), O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo”, no. 3(48).
 • Szacki J. (2007), Historia myśli socjologicznej, Warszawa.
 • Szczegóła L. (2013), Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Warszawa.
 • Szewior K. (2016), Bezpieczeństwo społeczne jednostki. Założenia i polska rzeczywistość, Warszawa.
 • Sztompka P. (1971), Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej. Studium analityczne, Wrocław.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.
 • Szymczyk J. (ed.) (2016), Zaufanie społeczne, Warszawa.
 • Tittenbrun J. (2007), Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, vol. 1–4, Poznań.
 • Tokarczuk O. (2016), Nie bój się, „Gazeta Wyborcza” of 23–24 April.
 • Touraine A. (2010), Samotworzenie się społeczeństwa, Kraków.
 • Urry J. (2015), Offshoring, Warszawa.
 • Utrat-Milecki J. (2006), Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa.
 • Wallerstein I. (2007), Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa.
 • Wallerstein I. (2008), Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Poznań.
 • Welzer H. (2010), Wojny klimatyczne, Warszawa.
 • Zamojski J.E. (ed.) (2012), Migracje i wielkie metropolie. Migracje i Społeczeństwo, Vol. 15, Warszawa.
 • Zięba M.S. (ed.) (2008), Migracja – wyzwania XXI wieku, Lublin.
 • Znaniecki F. (1971), Nauki o kulturze. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b551a2-9807-46a8-a58b-067d280e5dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.