PL EN


2018 | 3 | 5-22
Article title

INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A KREATYWNOŚĆ JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

Content
Title variants
EN
INITIATIVE, ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY AS KEY COMPETENCIES IN MODERN ORGANIZATIONS
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat dotyczący kreatywności jako kluczowej kompetencji na współczesnym rynku pracy, która w odpowiedni sposób wykorzystana może zapewnić przedsiębiorstwu względnie trwałą przewagę konkurencyjną. Celem opracowania była ocena poziomu opanowania tej kompetencji przez osoby tworzące zasób pracy w mieście Białystok. Dodatkowo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu poziom ten uzależniony jest od czynników socjodemograficznych oraz miejsca zatrudnienia. Realizacji postawionego celu służyły badania własne przeprowadzone wśród 256 uczestników realizowanego na terenie miasta projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach III osi priorytetowej: kompetencje i kwalifikacje. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że analizowana kompetencja jest istotna w kontekście działań zawodowych badanych osób. Zmienne socjodemograficzne w sposób niejednoznaczny determinują poziom jej opanowania. Uwzględniając natomiast kryterium miejsca zatrudnienia można stwierdzić, że najwyższym poziomem charakteryzują się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracujące w dużych przedsiębiorstwach.
EN
The article concerned the subject of creativity as a crucial competence on the contemporary labour market, which can be used appropriately to provide a relatively long-lasting competitive edge for the enterprise. The aim of the development was an assessment of the level of control of this competence by persons creating the labour force in the city of Białystok. Additionally, an attempt to answer the question to what degree this level is dependent on socio-demographic factors and the place of employment was made. To achieve this, I conducted research amongst 256 participants of the project co-financed with the resources of the European Social Fund as part of the regional operational programme of the Podlasie Province for the years 2014-2020 in the frames of priority axis 3: competence and qualifications. Findings of conducted examinations allowed to state that the analysed competence is significant in the context of professional action of examined persons. The socio-demographic variable is inconclusive in determining the level of its mastering. In regards to the criterion of the place of employment it can be stated that persons conducting their own business activity and working in large enterprises are characterized by the highest level of aforementioned creativity.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2018-09-30
References
 • 1. Bartkowiak G., A. Krugiełka, Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. Perspektywa jednostki i systemowa. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 3/2017.
 • 2. Bombiak E., Kompetencje pracownicze - istota, pomiar i sprawozdawczość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 103/2014.
 • 3. Drozdowski R., A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.
 • 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE.
 • 5. Filipowicz G. , Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 • 6. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 • 7. Król H., A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 • 8. Kwiatkowska-Ciotucha D., Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 9. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 • 10. Oleksyn T. , Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? „Problemy Zarządzania”, vol. 10, nr. 1 (36), t.2, 2012.
 • 11. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE Warszawa 2003.
 • 13. Sidor – Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • 14. Sopińska A., Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako przejaw współkreatywności, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 161/2018.
 • 15. Szczepańska-Woszczyna K. , Kompetencje menadżerskie w obszarze kreatywności i innowacyjności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b55742-dc19-4b6a-a8f7-d30973c5384f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.