PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 391–411
Article title

WIĘZI I RELACJE RODZINNE W RODZINACH MIGRANTÓW WAHADŁOWYCH

Content
Title variants
EN
FAMILY TIES AND RELATIONS IN THE FAMILIES OF CIRCULAR MIGRANTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z transnarodowym rodzicielstwem. Poruszana problematyka mieści się w polu zainteresowań kilku dyscyplin badawczych – socjologii rodziny, psychologii rodziny, polityki społecznej, psychologii międzykulturowej i socjologii migracji. Przedmiotem analiz są strategie rodzicielskie podejmowane przez rodziców wobec dzieci w związku z czasową rozłąką spowodowaną migracją zarobkową jednego z nich. Analizowane są zarówno strategie rodzicielskie podejmowane przez emigrujących rodziców, jak i przez ich pozostających w kraju partnerów. Jednym z czynników różnicujących omawiane strategie jest płeć. Emigrujący ojcowie i emigrujące matki decydują się na inne strategie rodzicielskie na czas emigracji i po powrocie do kraju. Ponadto analizowane są sposoby komunikacji między rodzicem emigrującym a pozostającymi w kraju dziećmi. Empiryczną warstwę artykułu stanowią badania własne autorki wśród migrantów wahadłowych i ich rodzin prowadzone w latach 2010–2014.
EN
The article focuses on issues related to transnational parenthood. The topics under discussion are within the scope of interest of a few research fields such as: family sociology, psychology, social policy, intercultural psychology, and the sociology of migration. The article analyses the most crucial parental strategies towards their children related to their temporary separation due to economic migration of one of the parent. Not only parental strategies of those being abroad are taken into consideration, but also the roles of the partners staying in the country of origin. Gender is the one of the factors which differentiates the discussed strategies. Migrating mothers and fathers choose different parental strategies for the time spent abroad and after their return to the homeland. What is more, the ways of communication between an emigrating parent and children left behind are also the subject of the conducted studies. Research among circular migrants and their families conducted by the author between 2010 and 2014 is provides the empirical basis for the article.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b694a6-4826-4409-be5b-227471077bd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.