PL EN


2015 | 4 | 72-92
Article title

Cecha zewnętrzności w definicjach wypadku przy pracy oraz nieszczęśliwego wypadku w świetle wątpliwości co do przedmiotu definicji obu pojęć

Content
Title variants
EN
The feature of externalization in defi nitions of accidents at work and accidents in the light of doubts as to the subject in definitions of both concepts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu w pierwszej kolejności przybliżone zostały pojęcia wypadku przy pracy i nieszczęśliwego wypadku. Szczególny nacisk położono na zdefi niowanie obu terminów oraz ukazanie ewolucji, jaką te defi nicje przeszły i jakiej nadal podlegają. Istotny jest przede wszystkim przedmiot defi nicji wypadku, czyli określenie, czy wypadkiem nazywane jest zjawisko fi zyczne, które ma miejsce poza ciałem ubezpieczonego, czy wręcz przeciwnie: zjawisko biotyczne mające miejsce w jego ciele, polegające na doznaniu urazu lub śmierci. W miejsce tego podziału w artykule zaproponowano i uzasadniono inne rozumienie pojęcia wypadku: jako zdarzenia polegającego na „zadziałaniu” czynnika zewnętrznego. W dalszej części artykułu przeanalizowano jedną z cech wypadku, występującą zarówno w wypadku przy pracy, jak i nieszczęśliwym wypadku, czyli zewnętrzność przyczyny. Może ona być potencjalnie rozumiana przynajmniej na dwa sposoby. Autor zwraca przy tym uwagę na to, jak zmienia się to postrzeganie w zależności od tego, jak został określony przedmiot wypadku. Ponadto istotnym zagadnieniem poruszonym w opracowaniu jest próba odpowiedzi na pytanie, co odróżnia od siebie pojęcia przyczyny zewnętrznej oraz czynnika zewnętrznego.
The work covers first and foremost an approximation of the concepts of accidents at work and accidents as a whole. Of especial importance is a defining of these two terms and to show the evolution undergone by these definitions in the past as well as how this evolution is currently proceeding. Of importance is the subject within the definition of accident – that is deciding whether we refer to a physical phenomenon as an accident, which took place beyond the body of the insured party, or the opposite: as a biotic phenomenon occurring within their body and involving injury or death. Th ere is proposed and justified within the article in place of this division another conceptualization of the notion of accident as an event involving the action of an external factor. In a further part of the article one of the features of accidents has been analysed one that occurs both in accidents at work and accidents per se that is the externalization of the cause. This may be potentially understood in at least two ways. The author draws attention in this to the fact that perception changes as a result of how the subject of the accident is defined. In addition an attempt is made in the work to answer the question as to what differs the concept of external cause from external factor.
Year
Issue
4
Pages
72-92
Physical description
Dates
published
2016-02-25
Contributors
 • SQLEGAL Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
References
 • Gudowska B. [w:] Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, red. M. Gersdorf, B. Gudowska, Warszawa 2012.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2009.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2013.
 • Lach D., Samol S., Ślebzak K. [w:] Ustawa o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Medycyna ubezpieczeniowa. Underwriting. Orzecznictwo. Ubezpieczenia zdrowotne, red. Z. Guzel, D.M. Fal, A. Lipka, Warszawa 2013.
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, tom II, Warszawa 2010.
 • Sanetra W., O założeniach do nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 1.
 • Stroiński E., Ubezpieczenia osobowe [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, Warszawa 2002.
 • Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa 2008.
 • Szymański Z., Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, Warszawa 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b82bd0-df3c-4eeb-92ef-253e01e46eb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.