PL EN


2013 | 40 | 2(T) WCZESNA DOROSŁOŚĆ PROBLEMY SPOŁECZNE, RYZYKO I ZASOBY ZDROWOTNE, ZATRUDNIENIE | 8-14
Article title

WCZESNA DOROSŁOŚĆ – WYBRANE ASPEKTY Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
YOUNG ADULTHOOD – SELECTED ASPECTS FROM A SOCIAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses selected aspects of young adults situation from the social psychology perspective. In particular, the article concentrates on such issues like: intergenerational communication, consumptionism, creating of image, social rules and norms, social fairness and intergenerational distance. The focus of attention are also commonly used profiles of generations – “Baby Boomers, X, Y Z generations” which describe their internal diversity. The practical aim of the article is to bring psychological problems of early adulthood up for discussion and to point at the young adults potential like: involvement in social and ecological problems solving, commitment to ideology they believe in, eagerness and their ability to get themselves organized in social actions. Presented analysis allow us to say, that contemporary changes in social structure and psychosocial tension between generations can be a significant stimulus for social, economical and cultural development of the society in the world crisis time.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty funkcjonowania młodych dorosłych (osób w wieku 18-35 lat) z perspektywy ujęć teoretycznych proponowanych w psychologii społecznej. W szczególności skupiono się na takich zagadnieniach, jak komunikacja międzypokoleniowa uwikłana w rozwój technologii, konsumpcjonizm, budowanie wizerunku, reguły i normy społeczne, sprawiedliwość społeczna, dystans międzypokoleniowy. W artykule odwołano się do powszechnie dziś stosowanej charakterystyki generacji (np. Baby Boomers, X, Y, Z) wskazując także na wewnętrzne zróżnicowanie wśród osób pozostających aktualnie na etapie wczesnej dorosłości. Celem aplikacyjnym artykułu jest włączenie się do społecznej dyskusji toczonej dziś szeroko w mediach na temat specyfiki funkcjonowania młodych dorosłych. W tekście zawarto nie tylko szerszy (niż ma to miejsce w mediach) i wielowymiarowy obraz zjawiska ale też wskazano na potencjały współczesnych młodych dorosłych, między innymi takie, jak: zaangażowanie w sprawy społeczno-gospodarcze, zdolność mobilizacji oraz aktywnego, celowego i zorganizowanego działania na rzecz wyznawanych wartości. Wnioski z analizy zmierzają w kierunku równoważenia odpowiedzialności za międzypokoleniowe porozumienie i traktowania różnic pomiędzy generacjami jako zjawisk typowych dla rzeczywistości społecznej w każdej z epok. Wynikające z artykułu rekomendacje dotyczą wykorzystywania możliwości, motywacji i umiejętności posiadanych przez młodych dorosłych dla dobra społecznego. Główną tezą artykułu jest uznanie zachodzących dziś przemian pokoleniowych za potencjał dla społecznego, gospodarczego i kulturowego rozwoju.
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznnaniu
References
 • Aronson E., Wilson T., Akert R. (2006), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Brighouse H. (2007), Sprawiedliwość, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa.
 • Brzozowska B. (2005), Gen X: pokolenie konsumentów, Wydawnictwo Rabid, Kraków.
 • Castells M. (2003), Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Coupland D. (1998), Pokolenie X. Opowieści na czas przyśpieszającej kultury, Prószyński I S-ka Wydawnictwo, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2008), Konsumpcja w krajach Europy środkowo-wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Doliński D. (1993), Orientacja defensywna, PWN, Warszawa.
 • Domalewski J. (2010), Społeczne, środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania dróg szkolnych młodzieży, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Försterling F. (2005), Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, GWP, Gdańsk.
 • Krejtz K. (2009), Diagnoza internetu 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Lizurej A. (2009), Czy życie w erze postmodernizmu wymusza postawy i zachowania konsumpcyjne?, w: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 37–46.
 • Manstead A., Hewstone M. (1996), Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa.
 • Marecki P., Sowa J. (2003), Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, Wydawnictwo Rabid, Kraków.
 • Młodzi 2011 (2011), Redakcja naukowa i rekomendacje dla polityk publicznych Michał Boni. Autorka Krystyna Szafraniec. Raport powstał w wyniku prac zesopołu seminaryjnego, który spotykał się na przestrzeni lat 2010–2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, w: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 13–24.
 • Oleksiuk A. (2009), Konsumpcja usług edukacyjnych w świetle spójności społecznej Polski z krajami Unii Europejskiej, w: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 215–228.
 • Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 • Rymsza M. (2009), Konsumpcjonizm w wydaniu amerykańskim na przykładzie pokolenia baby boomu, w: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 129–158.
 • Szmajke A. (1999), Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Ursa Consulting, Olsztyn.
 • Wallace P. (2005), Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Wanke M., Bohner G. (2002), Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk.
 • Winterhoff-Spurk P. (2007), Psychologia mediów, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk.
 • Zawielak A. (2013), Psychologiczne uwarunkowania wpływu autoprezentacji na zachowania zdrowotne młodych dorosłych, niepublikowany maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu.
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://fazlagic.pl/wp-content/uploads/2009/08/Edukacja-dla-Modernizacji-i-Rozwoju.pdf [dostęp 15.05.2013]
 • http://trendfuture.wordpress.com/2012/02/21/kim-jest-pokolenie-z [dostęp 18.06.2013]
 • http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf [dostęp 12.06.2013]
 • http://www.tvn24.pl/wiadomosci-krakow,50/studentki-dopiely-swego-dr-gurba-dal-im-5,333949.html [dostęp: 6.07.2013].
 • http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011 [dostęp 20.06.2013]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b8a13e-1143-459b-98b3-5178611a5e67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.