PL EN


2017 | 9 | 17 | 87-103
Article title

Uprawnienia operacyjne służb specjalnych jako środki umożliwiające ingerencję w wolności i prawa jednostki (zarys problemu).

Authors
Content
Title variants
EN
Operational powers of special services as means to interfere into rights and freedoms of people (the outline of the problem).
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule autor podjął się analizy problemu, czy w procesie stanowienia prawa, na którego podstawie działają polskie służby specjalne, są respektowane prawa obywateli wyrażone w Konstytucji RP. Odniósł się także do uprawnień operacyjnych służb specjalnych zawartych w ustawach kompetencyjnych, które umożliwiają ingerencję państwa w wolności i prawa jednostki ze względu na ochronę interesu ogólnospołecznego i ogólnopaństwowego. W przepisach dotyczących wolności i praw obywatela – zawartych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. – określono obszar, w który organy władzy publicznej i inne podmioty mogą wkraczać (wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego) w celu zapewnienia obywatelowi bezpieczeństwa, ochrony porządku publicznego albo ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej oraz wolności i praw innych osób. Autor opisał m.in. charakter uprawnień operacyjnych służb specjalnych na gruncie obowiązującego prawa, w tym znaczenie tych uprawnień dla skutecznej realizacji ustawowych zadań nałożonych na służby, oraz granice konstytucyjne i pozaustawowe ingerowania służb w wolność jednostki.
EN
The author in his article analyses the problem whether in the law making process, on the basis of which operate Polish special services, constitutional rights of citizens are respected. He addressed operational powers of special services as well from the respective competence acts which enable stat’s interference into freedoms and rights of citizens due to general social and state interest. In constitutional provisions regarding freedoms and rights of citizens (Article 31.3 of the constitution of 2 April 1997) there has been indicated the area in which public authority organs and other entities can interfere (solely on the basis of legal authorization) in order to ensure security for citizens, public order or environment protection, health, public morality, and freedoms and rights of other people. The author described, inter alia, the nature of operational powers of special services on the basis of the law in force, including the meaning of these powers for an effective implementation of actions designed for the services, as well as the constitutional and non-statutory frames for possible interference into rights of citizens.
Year
Volume
9
Issue
17
Pages
87-103
Physical description
Dates
issued
2017-11-15
Contributors
author
 • doktor nauk prawnych, wykładowca szkół wyższych. W latach 2000-2010 funkcjonariusz służb specjalnych (Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego).
References
 • Bożek M., Służby specjalne oraz kryteria ich klasyfikacji na gruncie polskiego ustawodawstwa, w: M. Bożek i in., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014, Wolters Kluwer.
 • Druk sejmowy nr 1570 z 26 I 2007 r.
 • Druk sejmowy nr 353 z 7 II 2008 r.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008, Wolters Kluwer.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998, LexisNexis.
 • Hoc S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010, LexisNexis.
 • Hoc S., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo, Warszawa 1985, ASW.
 • Kosmaty P., Prawo operacyjne, „Prokurator” 2010, nr 1–2 (41–42).
 • Kurzępa B., Możliwość wykorzystania w procesie karnym informacji uzyskanych przez agenta policyjnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 1.
 • Leciak M., Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruń 2009, TNOiK „Dom Organizatoa”.
 • Liedel K., Mróz J., Zwalnianie policjanta z tajemnicy służbowej w sprawach karnych, „Jurysta” 2006, nr 5.
 • Młynarczyk Z., Tajemnica państwowa i służbowa a czynności operacyjno-rozpoznawcze, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 3.
 • Piechowiak M., Pojęcie praw człowieka, w: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, L. Wiśniewski (red. nauk.), Warszawa 1997, Wydawnictwo Sejmowe.
 • Piechowiak M., Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. – osiągnięcie czy zadanie?, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
 • Sadurski W., Prawo przed sądem: studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008, Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sartori G., Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2013, Wolters Kluwer.
 • Skrzydło W., Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki, w: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, t. 1, M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, A. Wróbel (red.), Kraków 2002, Zakamycze.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP świetle Konstytucji z 1997 r., Kraków 2002, Zakamycze.
 • Służby specjalne Wielkiej Brytanii, Warszawa 1994, Urząd Ochrony Państwa.
 • Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze (aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe), Lublin 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Taracha A., Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle ustawodawstwa policyjnego, w: Kierunki i stan reformy prawa karnego, Lublin 1995, Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Tuleja P., Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997, Wydawnictwo Sejmowe.
 • Uzasadnienie wyroku TK z 3 X 2000 r. w sprawie sygn. K 33/99.
 • Widła T., Prawo do prywatności a prowadzenie działalności operacyjno-wykrywczej, „Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 1997, nr 4.
 • Wronkowska S., Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej, w: Polskie dyskusje o państwie prawa, S. Wronkowska (red. nauk.), Warszawa 1995, Wydawnictwo Sejmowe.
 • Wyrok TK z 12 XII 2005 r., sprawa sygn. K 32/04.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b90509-4460-4056-9252-d42401f306bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.