PL EN


2018 | 56 | 278-288
Article title

Priorytety działania jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym

Authors
Content
Title variants
EN
Priorities for the operation of local government units in local development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój lokalny jest systemem takich zmian, które mają miejsce w mieście, gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej bądź też delimitowanym subregionie. Celem pracy jest identyfikacja priorytetowych obszarów rozwoju w gminach województwa podkarpackiego. Realizując cel zastosowano metodę indukcyjną, dedukcyjną, syntezy i analizy. Wykorzystując dane pozyskane w badaniu ankietowym wśród 160 urzędów gmin Podkarpacia stwierdzono, że w organizacji, jaką jest urząd gminy, wprowadzenie przedsiębiorczego zarządzania wydaje się potrzebne ze względu na wspólne dobro mieszkańców i wykorzystanie posiadanego potencjału. Przesłanką do takiego działania może być identyfikacja priorytetów rozwoju gmin. Zaliczono od nich: rozbudowę infrastruktury, lokowanie działalności gospodarczej na terenie gminy, walkę z bezrobociem. Wskazanie priorytetu w działaniu gmin wiąże się z ukierunkowaniem ich funkcjonowania w kierunku przedsiębiorczym. Pozytywne przykłady i efekty prac przedsiębiorców pozwalają wskazać, że o zasoby gminy należy dbać, tak jak o indywidualny majątek. Pozwoli to na uzyskanie większych korzyści społecznych i gospodarczych. Przyjęcie przedsiębiorczego kierunku w administrowaniu gminą będzie potwierdzeniem kreatywnego podejścia do problemu zmiany. Można je będzie również określić jako innowacyjny sposób działania organizacji.
EN
Local development is a system of such changes that take place in a city, a rural or urban-rural commune or a delimited subregion. The purpose of the work is to identify priority development areas in the municipalities of the Podkarpackie Voivodeship. By realizing the goal, the inductive, deductive, synthesis and analysis methods were used. Using the data obtained in the survey among 160 offices of the Podkarpacie communes, it was found that in the organization which is the commune office, the introduction of entrepreneurial management seems necessary due to the common good of the inhabitants and the use of their potential. The premise for such action may be the identification of priorities for the development of municipalities. They included: infrastructure development, locating economic activity in the commune, and combating unemployment. The indication of the priority in the operation of municipalities is related to the orientation of their functioning in the entrepreneurial direction. Positive examples and effects of the entrepreneurs’ work allow us to indicate that the commune’s resources should be looked after, just like individual assets. This will allow for greater social and economic benefits. The adoption of an entrepreneurial direction in the administration of a commune will confirm the creative approach to the problem of change. They can also be described as an innovative way of operating the organization.
Year
Volume
56
Pages
278-288
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski, 33ksz@wp.pl
References
 • Bennis W., Nanus B., 1985, The Strategies for Talking Charge, Harper& Row, New York.
 • Brol R., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, AE, Wrocław.
 • Chojnicki Z., 2008, Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Gilbert D., Stoner J., Freeman E., 2011, Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Komorowski J., 2005, Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania, Białystok.
 • Kozłowski A., Czaplicka-Kozłowska I., 2010, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn.
 • Kożuch A., 2009, Zarządzanie lokalne: stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, ZN Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego nr 23/2009.
 • Łuczyszyn A., 2013, Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Niegowska D., 1992, Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej, Prace Naukowe, Wyd. AE, Poznań, z. 205.
 • Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Słonimska B., 2005, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.
 • Sudoł S., 2007, Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, „Współczesne Zarządzanie” nr 1.
 • Wojtasiewicz L., 1996, Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław nr 734.
 • Zawicki M., 2011, Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24bb3ef1-5466-4a1b-a567-a3d3bb8515e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.