PL EN


2015 | 4 (357) | 222-231
Article title

Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą ‒ w stronę relacji klient – instytucja

Authors
Content
Title variants
EN
Forms and Scope of Students’ Opinions Research in the System of High School Management ‒ towards the Relationships between the Customer and Institution
RU
Формы и диапазон изучения мнений студентов в системе управления вузом ‒ по направлению к отношениям между клиентом и заведением
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące badań opinii studentów i ich znaczenia w systemie zarządzania uczelnią. Podejście do problemu wyraża pytanie, w jakim stopniu badania studentów w nowej roli klienta kupującego usługę edukacyjną stanowią element tradycyjnej misji szkoły wyższej, a w jakim są narzędziem i wyrazem aktywności promocyjnej, kampanii rekrutacyjnej, zarządzania relacjami typu: klient ‒ instytucja i „marketingu uczelni”.
EN
In his article, the author undertook considerations concerning students’ opinions research and their importance in the system of high school management. The approach to the problem is expressed by the question in which degree surveys of students in their new role of a purchaser of the education service are an element of the traditional mission of the high school and in which they are a tool and expression of promotional activity, recruitment campaign, and management of relationships of the type: customer ‒ institution, and “high school marketing”.
RU
В статье автор обсуждает вопросы, касающиеся изучения мнений студентов и их значения в системе управления вузом. Подход к проблеме выражает вопрос, в какой степени обследования студентов в новой роли клиента, покупающего услугу по обучению, представляют собой элемент традиционной миссии вуза, а в какой они являются инструментом и выражением активности по продвижению, мероприятия по набору учащихся, управления отношениями типа: клиент ‒ заведение «маркетинга вуза».
Year
Issue
Pages
222-231
Physical description
Contributors
author
References
  • Celoch A. (2012), Student jako klient szkoły wyższej - zmiany zachowań nabywców na rynku usług edukacyjnych, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik.
  • Hall H. (2007), Marketing w szkolnictwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Jaciow M., Kucia M. (2010), Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line – dylematy badacza, (w:) Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe – nowe wyzwania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 96.
  • Jędralska K., Bernais J. (red.) (2011), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
  • Kupisiewicz Cz. (2012), Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Impuls, Kraków.
  • Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2009),Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Pluta-Olearnik M. (2006), Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa.
  • Wiktor J.W. (2014), Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej − możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (w druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24c358fb-30b1-44df-9e2b-d4ce2baba624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.