PL EN


2013 | 31 | 73-87
Article title

Oddziaływanie kryzysu finansów publicznych na koniunkturę giełdową w wybranych krajach Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Impact of the Crisis on Public Finances Stock Market in Selected Countries of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys finansów publicznych, jaki nasila się w Unii Europejskiej, ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się sytuacji gospodarczej w tym regionie. Rosnące zadłużenie – ponad bezpieczne granice – większości krajów europejskich, powoduje negatywne zjawiska w gospodarce, przeja-wiające się głównie poprzez obniżanie poziomu produkcji oraz rosnące bezrobocie. Efektem wy-stępujących trudności gospodarczych jest spadający popyt na produkowane towary i usługi, co z kolei przekłada się na obniżkę produktu krajowego brutto. Zawirowania na rynkach finansowych mają bezpośrednie odzwierciedlenie w koniunkturze giełdowej. Europejskie rynki papierów war-tościowych reagują bardzo dynamicznie na wydarzenia zachodzące w sferze finansów.
EN
Public finance crisis, which intensified in the European Union, has a very large impact on the economic situation in this region. Rising debt over safe limits in most of the European countries, is causing negative phenomena in the economy. We can observe such phenomenon primarily by lowering the level of production and rising unemployment. The result of present economic difficulties is decrease of demands for manufactured goods and services, which in fact have its consequence in reduction of gross domestic product. The turmoil in the financial markets directly influence the stock market situation. What is more, European stock markets react very quickly to the events taking place in the field of finance.
Year
Issue
31
Pages
73-87
Physical description
Contributors
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
References
 • Cetin K., 2010, Co-movement of Stock Markets` indices in Crisis Period, Global Ekonomic Crisis and Changes, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina, Karvina.
 • Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2012 r., skierowana do Hiszpanii w sprawie szczególnych środków służących wzmocnieniu stabilności finansowej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/17 z dnia 28.7.2012.
 • Grońska E., 2010, Raport Creditreform: upadłości w Europie w 2009 roku, Creditreform Polska.
 • Hiszpańskie banki z obniżonym ratingiem Moody`s, „Rzeczpospolita” z dnia 27.06.2012 r. nr 148 (9268).
 • Kolejny strajk w Grecji, „Rzeczpospolita” z dnia 15.07.2010 nr 163 (8674), B 3.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Banku Central-nego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wzrost dla Grecji, Komisja Europejska, Strasburg 2012.
 • Kozieł H., 2010, Grecka tragedia jeszcze się nie skończyła, „Rzeczpospolita” nr 133 (8644).
 • Kucharek D., 2010, Financial problems with Greece and Spain Influence on Stock Ex-changes trade in Central Europe, Global Ekonomic Crisis and Changes, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina, Karvina.
 • Kostrzyński R., 2011, Pożegnanie z euro, „Rzeczpospolita” z 20.11.2011 roku.
 • Moody`s: Śmieciowe rating dla greckich obligacji, „Rzeczpospolita” nr 137 z 2010 r.
 • Pacuła P., 2011, Kryzys ekonomiczny w Europie a bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, Bezpieczeństwo Narodowe nr 1, Warszawa.
 • Rocznik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2011 r.
 • Sytuacja na rynku akcji. Komentarz doradców inwestycyjnych BZ WBK AIB Asset Ma-nagement S.A., 2008, BZ WBK AIB Asset Management SA, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24ccac84-fbfd-4238-8b62-c98a210635e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.