PL EN


2016 | 6 (365) | 452-464
Article title

Aktywność turystyczno-rekreacyjna rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (wyniki badań)

Content
Title variants
EN
Tourist and Recreation Activity of Families with Impaired Children (Research Findings)
RU
Туристско-рекреационная активность семей с детьми-инвалидами (результаты изучения)
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Głównym celem rozważań jest przedstawienie uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w turystyce i rekreacji. W artykule wykorzystano zarówno literaturę przedmiotu, wyniki badań wtórnych, jak i pierwotnych. Badania empiryczne (jakościowe i ilościowe) zostały przeprowadzone w latach 2014 i 2015 na potrzeby projektu badawczego finansowanego ze środków NCN. Z badań wynika, że nie wszystkie dzieci z niepełnosprawnością, jak i rodziny z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością wyjechały w celach turystyczno-wypoczynkowych poza miejsce stałego zamieszkania. Brak aktywności turystyczno-wypoczynkowej miał przede wszystkim związek z sytuacją finansową rodziny i kosztami wyjazdów. Wyniki badań mają znaczenie praktyczne i społeczne. Mogą stanowić m.in. źródło refleksji nad podejmowaniem decyzji dotyczących wsparcia rodzin z dzieckiem/ dziećmi z niepełnosprawnością oraz działań o charakterze integracyjnym. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The main aim of considerations is to present the participation of families with impaired children in tourism and recreation. In her article, the author used the subject literature, secondary and primary research findings. Empirical surveys (qualitative and quantitative) were carried out in 2014 and 2015 for the purpose of research project financed by means of the National Science Centre. The surveys show that not all impaired children as well as the families with impaired child/children went in the tourist and leave purposes beyond their permanent residence. Lack of tourist and recreation activity was primarily due to the family’s financial condition and trip expenses. The research findings have the practical and social importance. They may be, inter alia, a source of reflexion on making decisions on supporting families with handicapped child/children and measures of the integration nature. The article is of the research nature.
RU
Основная цель рассуждений – представить участие семей с детьми-инвалидами в туризме и отдыхе. В статье использовали как литературу предмета, так и результаты вторичных и первичных исследований. Эмпирические исследования (качественные и количественные) провели в 2014 и 2015 гг. для нужд исследовательского проекта, финансированного за счет средств Национального центра науки. Из исследований вытекает, что не все дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами выехали в туристско-рекреационных целях за пределы местожительства. Отсутствие туристско-рекреационной активности было прежде всего связано с финансовым положением семьи и расходами по поездке. Результаты изучения имеют практическое и социальное значение. Они могут быть, в частности, источником рефлексии над принятием решений о поддержке семей с ребенком-инвалидом или детьми-инвалидами, а также мероприятий интеграционного характера. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
452-464
Physical description
Contributors
References
 • Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. (2013), Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGH, Warszawa.
 • Janocha W. (2009), Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (1994), Rodziny osób niepełnosprawnych. Problemy wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi, (w:) Ostrowska A. (red.), Badania nad niepełnosprawnością w Polsce 1993, CBOS, Warszawa.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Medyczne Makmed, Lublin.
 • Kołaczek B. (2010), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 • Kubińska Z., Bergier B., Bergier J. (2011), Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, tom 17, nr 4, http://www.monz.pl [dostęp: 29.04.2015].
 • Kwilecka M., Brożek Z. (2007) Bezpośrednie funkcje rekreacji, AlmaMer WSE, Warszawa.
 • Solarska S. (2008), Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, (w:) Staniewska-Zątek W., Sankowski T., Szczepanowska E., Muszkieta R. (red.),Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, WWSTiZ, Poznań.
 • Śledzińska J. (2012), Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr II(13).
 • Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities), http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawosc/definicja.php [dostęp: 27.04.2015].
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • Ulman P. (2011), Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych w ich gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 • Warunki życia rodzin w Polsce (2014), GUS, Warszawa.
 • Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (2014a), Raport z badania jakościowego, SGH, Warszawa. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, Notatki z wywiadów (2014b), SGH, Warszawa,.
 • Życie z dzieckiem niepełnosprawnym – wyższa poprzeczka rodzicielstwa (2015), http://dzieciowo.pl/2013/05zycie-z-dzieckiem-niepelnosprawnym-wyzsza-poprzeczkarodzicielstwa.html [dostęp: 27.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24d14791-992e-4f98-9529-adfa420e9e35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.