PL EN


2016 | 5 | 5 | 58-80
Article title

Związanie sądu ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK lub Sądu Apelacyjnego oraz konsekwencje tego rozwiązania dla publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji

Content
Title variants
EN
The binding effect of final decisions by the President of the Office for Competition and Consumer Protection, the Court for Competition and Consumer Protection and the Court of Appeal, and its consequences for public and private competition law enforcement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyses the issues linked to the binding effect of national competition authorities’ and appeal courts’ final decisions on civil courts, introduced by Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union (the Directive ), which requires implementation into the Polish legal system. Although in principle the adoption of this solution should contribute to an increase in the effectiveness of private competition law enforcement, its shape and scope might be problematic to a certain extent. Therefore, in this article the authors consider the scope of the binding force of the President of the OCCP’s final decisions and analyse in detail the impact of the nature of joint participation in civil proceedings in competition law cases on the possibility and effectiveness of private competition law enforcement, in particular in terms of legal certainty. In addition, the authors indicate substantial risks which may arise in this context. These considerations expressly demonstrate the existence of a conflict between several general rules underlying the Directive. The article concludes with the de lege ferenda proposals regarding the Polish provisions which would implement the Directive.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z instytucją związania sądów cywilnych ostatecznymi rozstrzygnięciami krajowych organów ochrony konkurencji lub sądów odwoławczych, wprowadzonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie naruszenia niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego i wymagającej implementacji do polskiego porządku prawnego. O ile co do zasady przyjęcie tego rozwiązania powinno przyczynić się do zwiększenia skuteczności dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych z tytułu naruszeń prawa konkurencji, o tyle kształt i zakres regulacji implementowanej do krajowego porządku prawnego mogą być w pewnych aspektach problematyczne. W niniejszym artykule autorki przedstawiają rozważania dotyczące zakresu związania ostateczną decyzją Prezesa UOKiK oraz szczegółowo analizują wpływ charakteru współuczestnictwa procesowego na możliwość i skuteczność dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych, zwłaszcza w kontekście zasady pewności prawa oraz wskazują na istotne rodzaje ryzyka, które mogą się z tym wiązać. Rozważania te wyraźnie dowodzą istnienia konfliktu kilku zasad generalnych, leżących u podstaw dyrektywy. W podsumowaniu niniejszego artykułu autorki prezentują wnioski i postulaty de lege ferenda dotyczące polskich przepisów implementujących dyrektywę.
Year
Volume
5
Issue
5
Pages
58-80
Physical description
Dates
online
2016-09-30
printed
2016-09-30
Contributors
 • Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; aplikantka adwokacka w Izbie Warszawskiej; prawnik w kancelarii Allen & Overy, teresa_kaczynska@wp.pl
author
 • LL.M. (Maastricht University); aplikantka adwokacka w Izbie Warszawskiej; prawnik w kancelarii Allen & Overy, joanna_lenart@gazeta.pl
References
 • Banasiński, C. i Piontek, E. (red.). (2009). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. I. Warszawa: LexisNexis.
 • Ereciński, T. (red.). (2012). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa: LexisNexis.
 • Jastrzębski, J. (2012). O specyfice współodpowiedzialności odszkodowawczej (uwagi na tle art. 441 k.c.). Państwo i Prawo, 6.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2010). W stronę umocnienia prywatnoprawnego wdrażania zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Glosa do uchwały SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 52/08. Europejski Przegląd Sądowy, 5.
 • Jurkowska-Gomułka, A. (2013). Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kidyba, A. (red.). (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kozak, J. (1997). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., sygn. akt II CKN 31/97. Orzecznictwo sądów polskich, 11.
 • Manowska, M. (red.). (2015). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Marszałkowska-Krześ, E. (red.). (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Piasecki, K. (red.). (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 367–729. Warszawa: C.H. Beck.
 • Piszcz, A. (2015). Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych rozwiązań. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4.
 • Piszcz, A. (2013). „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 5.
 • Piszcz, A. i Wolski, D. (2016). Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Poździk, R. (2009). Postępowanie cywilne – ochrona konsumentów – precjudycjalność decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzającej nadużycie pozycji dominującej. Glosa do uchwały SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 52/08. Orzecznictwo sądów polskich, 7.
 • Riffault-Silk, J. (2014). Binding effect of NCA decisions – Observations on article 9 of the Commission proposal of directive. Revue Lamy de la Concurrence, 39.
 • Schwalbe, U. (2014). Leniency Programmes and the Structure of Cartels – Remarks from an Economic Perspective. W: Hüschelrath K., Schweitzer H. (red.), Public and Private Enforcement of Competition Law in Europe. Legal and Economic Perspectives. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Sieradzka, M. (2008). Glosa do uchwały SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 52/08. Pozyskano z: https://sip.lex.pl/#/publikacja/385967993 (13.07.2016).
 • Skoczny, T. (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Waller, S.W. (2006). Towards a Constructive Public-Private Partnership to Enforce Competition Law. Pozyskano z: http://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=facpubs (25.08.2016).
 • Wolski, D. (2016). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (201/104/UE). W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24d2796d-629a-43a6-b9c9-d780643016b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.