PL EN


2013 | 5 (346) | 57-67
Article title

Handel usługami w krajach Unii Europejskiej – analiza typologiczna

Content
Title variants
EN
Trade in Services in the European Union Countries – a Typological Analysis
RU
Торговля услугами в странах-членах Европейского Союза – типологический анализ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono typologię krajów Unii Europejskiej opartą na kryteriach dotyczących wartości eksportu w wybranych branżach usług oraz na ich udziale w całkowitej wartości usług eksportowanych z UE. Badanie wykonano z zastosowaniem metody analizy porównawczej, a grupy typologiczne krajów Unii Europejskiej wyodrębniono metodą Warda. Wskazano na wysokie obroty szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej oraz na dominujące znaczenie w strukturze zarówno eksportu, jak i importu usług, we wszystkich analizowanych branżach, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Stwierdzono również, że nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej dotychczas w znaczącym stopniu nie wyspecjalizowały się w handlu usługami.
EN
In her study, the author presented a typology of the European Union countries based on the criteria related to value of exports in the selected service industries and on their share in the total value of services exported from the EU. The research was carried out with application of the method of comparative analysis, while the typological groups of the European Union countries were selected by the Ward’s method. The author pointed out to high sales particularly in the highly developed states of Western Europe as well as to the prevailing importance in the structure of both exports and imports of services, in all the service industries in question, of Germany and the United Kingdom. She also ascertained that the new European Union Member States from the region of Central and Eastern Europe have so far not specialised to any significant degree in trade in services.
RU
В разработке представили типологию стран-членов Европейского Союза, основанную на критериях, касающихся стоимости экспорта в избранных отраслях услуг, а также на их доле в совокупной стоимости услуг, экспортирумых из ЕС. Изучение провели, применяя метод сопоставительного анализа, а типологические группы стран-членов Европейского Союза выделили по методу Уорда. Указали высокий товарооборот в особенности в высокоразвитых странах Западной Европы, а также превалирующее значение в структуре как эскспорта, так и импорта услуг во всех анализируемых отраслях, Германии и Великобритании. Констатировали тоже, что новые страны-члены Европей- ского Союза из региона Центрально-Восточной Европы до сих пор в значительной степени не специализировались в торговле услугами.
Year
Issue
Pages
57-67
Physical description
Dates
published
2013-09-2013-10
Contributors
References
 • Agriculture in the European Union – Statistical and economic information (2012), Eurostat, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/index_en.htm [dostęp: 11.04.2013].
 • Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005), Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Seria”, tom VII, zeszyt 5, Warszawa-Poznań.
 • Bożyk P. (2008), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • Drożdż W., Pluciński M. (2005), Międzynarodowa wymiana usług, (w:) Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kłosiński K.A. (2007), Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa.
 • Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Pawlak K. (2009), Rozwój i znaczenie międzynarodowego handlu usługami, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(323).
 • Kołodziejczak M., Pawlak K., Kołodziejczak W. (2011), Struktura geograficzna i rodzajowa międzynarodowego handlu usługami, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(331).
 • Kuźniar A. (2007), Usługi w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Pawlak K. (2008), Analiza i model rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, (w:) Urban R. (red.), Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę, IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Pawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2010), Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1(322).
 • Pawlak K., Poczta W. (2011), Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokołowski A. (2002), Metody stosowane w data mining, StatSoft Polska, http://www.statsoft.pl/czytelnia/dm/wstepdm.html [dostęp: 11.04.2013].
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, Tom 3. StatSoft, Kraków.
 • UnctadStat-Reports, (2013), http://unctadstat.unctad.org [dostęp: 13.04.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24d460e5-72fa-4f9c-9cf6-544d883e68de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.