PL EN


2013 | 2 | 2 | 351-376
Article title

Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania

Content
Title variants
EN
Innovation in an enterprise – attempt of define
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest sprecyzowanie definicji innowacji w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby odzwierciedlała ona jednocześnie teoretyczne założenia i badania ekonomistów w tym obszarze oraz rozumienie istoty innowacji przez przedstawicieli biznesu. Przyjęto założenie, że najbardziej precyzyjną definicją jest określenie innowacji jako końcowego etapu tworzenia nowej rzeczywistości materialnej, pierwsze zastosowanie nowych idei w praktyce. Teza ta opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu, a w celu jej zweryfikowania przeprowadzono badanie na grupie słuchaczy pierwszego roku Master of Bussiness Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Po rozróżnieniu i analizie pojęć innowacji, innowacyjności przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości (pierwsza część artykułu) przedstawiono klasyfikacje i determinanty innowacji (część druga). Na analizę, jak rozumiane są innowacje przez przedstawicieli biznesu poświecono ostatnią, trzecią część artykułu. Badani oceniali 16 zróżnicowanych definicji innowacji wskazując (za pomocą wag) stopień ich zgodności z własnym odbiorem tego pojęcia oraz wybierając dwie definicje, które najlepiej oddają sens tego zjawiska.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
351-376
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Zarządzania, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8, Gdańsk, sikora.jo.el@gmail.com
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku , ul. Dolna Brama 8, Gdańsk, auzieblo@wsb.gda.pl
References
 • 1. Allen J.A. (1966), Scientific innovaion and industrial prosperity, Longman, London.
 • 2. Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.
 • 3. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, UMK, Toruń.
 • 4. Borowski P. F. (2011), Przedsiębiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy”, nr 2 (17).
 • 5. Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • 6. Carter C.F., Williams B.R. (1958), Industry and Technological Process, Oxford University Press, London.
 • 7. Chodyński A., Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje – aspekty strategiczne, www.sbc.org.pl/Content/19373/chodynski.pdf., dostęp dnia 15.03.2013.
 • 8. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • 9. Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, PWN, Warszawa.
 • 10. Freeman Ch. (1994), The economics of technical change, „Cambrige Jurnal of Economic” vol. 18.
 • 11. Freeman Ch. (1986), The Role Of Technical Change In National Economic Development, w: Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Amin A., Goddard J., Allen&Unwin, London.
 • 12. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • 13. Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, UMK, Toruń.
 • 14. Illeczko B. (1979), Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, „Zagadnienia naukoznawstwa” nr 4.
 • 15. Kotler P. (2004), Marketing lateralny, PWE, Warszawa.
 • 16. Munsfield E. (1968), Industrial Research and Technology Innovation, Norton W.W.and Co. New York.
 • 17. Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 18. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 19. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska, OECD, MNiSW Warszawa 2008.
 • 20. Rogers E.M. (2003), Diffusion of innowations, Free Press, New York.
 • 21. Schumpeter J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • 22. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 23. Stawasz E. (2005), Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, Matusiak K.B. (red.), PARP, Warszawa.
 • 24. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • 25. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa .
 • 26. Trzmiel – Grzybowska W. (2011), Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, Zarzecki D. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 27. Whitfield P.R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 • 28. Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, UMK, Toruń.
 • 29. Żukrowska K. (2000), Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Bossak J., Bieńkowski W. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24da393d-e792-434e-9a2d-35ae509ac00c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.