PL EN


2014 | 4(34) | 69-77
Article title

Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego

Content
Title variants
EN
The territorial dimension in new cohesion policy according to rural areas – case study of Lower Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Summary and evaluation of implemented, in the last financial perspective of EU, policies should be the basis for development of new directions and principles of European spending. This article presents an issue of implementation of the territorial dimension in cohesion policy. The spatial concentration of resources allocated to rural development under the Regional Operational Programme for the Lower Silesia 2007-2013 was analysed. Furthermore, the documents’ analysis to determine development opportunities for these areas in the new financial perspective were undertaken. The research shows inadequate recognition of the territorial dimension in the current implementation of EU policies. However, the results highlights the possibility of using a new instrument, which are Integrated Territorial Investments, in order to strengthen the geographical factors in the allocation of support.
PL
Ewaluacja wdrażanych w ostatniej perspektywie finansowej polityk UE powinna być podstawą kształtowania nowych kierunków i zasad wydatkowania funduszy europejskich w celu poprawy skuteczności ich wdrażania. W artykule podjęto problematykę implementacji wymiaru terytorialnego w ramach polityki spójności. Przeanalizowano przestrzenną koncentrację środków przeznaczonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013. Następnie dokonano analizy dokumentów w celu określenia szans rozwojowych dla tych obszarów w nowej perspektywie finansowej (2014-2020). Badania wskazują na niedostateczne ujęcie wymiaru terytorialnego w dotychczasowej realizacji polityki UE. Stwierdzono przy tym możliwość nie tylko prawną, lecz także wynikającą z gotowości instytucjonalnej, do wykorzystania nowego instrumentu, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w celu wzmocnienia czynników geograficznych w przydzielaniu wsparcia.
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
References
 • Gałązka K., 2012. Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji 28, 337-347.
 • Grabowska-Markiewicz B., Kotrasiński J., Zielonka K., 2008. Nowa koncepcja polityki regionalnej. Refleksje do dyskusji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu [dostęp: 20.01.2014].
 • http://www.mrr.gov.pl [dostęp: 24.01.2014].
 • Huk M., Molak M., 2011. Badania ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym –tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych,Opole.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. Monitor Polski z 2012 r., poz. 252.
 • Pilawka T., Kazak J., 2013. Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev. 1(27),189-197.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Uwarunkowania strategiczne. 2012 a. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terenowe. 2012 b.Materiał problemowy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 2007.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Rykiel Z., 2000. Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni. Stud. Reg. Lok.1(1), 35-46.
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ziemi Kłodzkiej. 2013. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji. Projekt. 2013. Zachodni Obszar Integracji.
 • Śleszyński P., 2009. Przestrzeń – region – terytorium. Wokół „Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej”. W: Spójność terytorialna wyznaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. A. Baucz, M. Łotocka, P. Żuber. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,Warszawa, 84-108.
 • Wojarska M., 2013. Ewolucja systemu polityki regionalnej w Polsce (1990-2012). W: Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Red. R. Kisiel, M. Wojarska. Fundacja „Wspieraie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn.
 • Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej – jej przyszłość. 2008. Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/paper_terco_pl.p
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24dbc63c-ca5d-4afd-bb65-601761f35463
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.