PL EN


2018 | 1(973) | 7-25
Article title

Struktura wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – analiza porównawcza

Title variants
EN
The Composition of Public Expenditure in Central and Eastern European Countries – a Comparative Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatni kryzys gospodarczy i poszukiwanie narzędzi przezwyciężenia jego skutków wpłynęły na ożywienie dyskusji dotyczącej skuteczności oddziaływania państwa na wzrost gospodarczy przez interwencję fiskalną. Charakter i trwałość tego oddziaływania od lat jest przedmiotem licznych analiz, które nie ograniczają się tylko do badania poziomu interwencjonizmu, ale wymagają także uwzględnienia struktury wydatków oraz sposobu finansowania. Celem artykułu jest porównanie wysokości i struktury wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwości ich wykorzystania do stymulowania wzrostu gospodarki. W pracy zweryfikowano tezę badawczą mówiącą o tym, że w krajach tych istnieje duże i trwałe zróżnicowanie w strukturze wydatków publicznych, odzwierciedlające potrzebę zindywidualizowanej polityki fiskalnej. Analizę empiryczną przeprowadzono dla danych z lat 2002–2014, przyjmując podział wydatków publicznych według ich funkcji, a wykorzystaną metodą badań była analiza porównawcza oraz panelowe modele regresji.
EN
The recent economic crisis and a search for instruments to overcome its consequences have revived the discussion on the effectiveness of public fiscal intervention on economic growth. The nature and persistence of such interventions have been the subject of numerous studies, which take into account not only the size, but also the financing and composition of public expenditures. The aim of this paper is to compare the size and the structure of public spending in Central and Eastern European countries, stressing their growth-stimulating impact on the economy. The results support the main research hypothesis – that is, the differences in public spending composition in CEE countries are significant and persistent, reflecting the needs of individual fiscal policy. The empirical analysis is based on functional classification of public expenditures for the period 2002–2014 while the main research methods are comparative analysis and panel regressions.
Contributors
 • Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, mikolajk@uek.krakow.pl
References
 • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Afonso A., Furceri D. (2008), Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth, ECB Working Paper nr 849.
 • Angelopoulos K., Philippopoulos A., Tsionas E. (2008), Does Public Sector Efficiency Matter? Revisiting the Relation between Fiscal Size and Economic Growth in a World Sample, „Public Choice”, vol. 137, nr 1–2, https://doi.org/10.1007/s11127-008-9324-8.
 • Auerbach A., Gorodnichenko Y. (2013), Fiscal Multipliers in Recession and Expansion (w:) Fiscal Policy after the Financial Crisis, red. A. Alesina, F. Giavazzi, University of Chicago Press, Chicago–London.
 • Barro R.J. (1990), Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, „Journal of Political Economy”, vol. 98, nr 5, https://doi.org/10.1086/261726.
 • Benos N. (2009), Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU Countries, MPRA Paper, nr 19174, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19174/ (data dostępu: 20.07.2017).
 • Budzyński T.M. (2014), Analiza struktury wydatków budżetu państwa w Polsce w ujęciu zadaniowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 1(299).
 • Dhont T., Heylen F (2009), Employment and Growth in Europe and the US – the Role of Fiscal Policy Composition, „Oxford Economic Papers”, vol. 61, nr 3, https://doi.org/10.1093/oep/gpn034.
 • Ferreiro J., Garcia-Del-Valle T., Gomez C. (2013), An Analysis of the Convergence of the Composition of Public Expenditures in European Union Countries, „American Journal of Economics and Sociology”, vol. 72, nr 4, https://doi.org/10.1111/ajes.12028.
 • Gemmell N., Kneller R., Sanz I. (2016), Does the Composition of Government Expenditure Matter for Long-Run GDP Levels?, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, vol. 78, nr 4, https://doi.org/10.1111/obes.12121.
 • Ghosh S., Gregoriou A. (2008), The Composition of Government Spending and Growth: Is Current or Capital Spending Better?, „Oxford Economic Papers”, vol. 60, nr 3, https://doi.org/10.1093/oep/gpn005.
 • Glomm G., Ravikumar B. (1997), Productive Government Expenditures and Long-term Growth, „Journal of Economic Dynamics and Control”, vol. 21, nr 1, https://doi.org/10.1016/0165-1889(95)00929-9.
 • Groneck M. (2011), The Golden Rule of Public Finance and the Composition of Government Expenditures: A Growth and Welfare Analysis, „Journal of Economic Policy Reform”, vol. 14, nr 4, https://doi.org/10.1080/17487870.2011.590328.
 • Hall R.E., Taylor J.B. (1995), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lubieniecka M. (2013), Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 30.
 • Łaski K., Osiatyński J., Zięba J. (2010), Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 246, NBP, Warszawa.
 • Mineshima A., Poplawski-Ribeiro M., Weber A. (2014), Size of Fiscal Multipliers (w:) Post-crisis Fiscal Policy, red. C. Cottarelli, P. Gerson, A. Senhadji, MIT Press, Cambridge–London.
 • Owsiak S. (2017), Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Postuła M. (2014), Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995–2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 8(932), https://doi.org/10.15678/znuek.2014.0932.0808.
 • Ramey V.A. (2011), Can Government Purchases Stimulate the Economy, „Journal of Economic Literature”, vol. 49, nr 3, https://doi.org/10.1257/jel.49.3.673.
 • Sawulski J. (2016), Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów, IBS Policy Paper, 04/2016.
 • Szarowska I. (2014), Long-term and Short-term Relationssip between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach, „Ekonomista”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24df8863-83eb-41c2-bb3e-26f109763475
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.