PL EN


2010 | 3 | 7-12
Article title

Kujawsko-pomorski model zarządzania procesem rewitalizacji

Content
Title variants
EN
Revitalization Process Management: A Model Adopted in the Kujawsko-Pomorskie Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wobec ujawniających się potrzeb odnowy poszczególnych miast regionu kujawsko-pomorskie przygotowało i obecnie wdraża regionalną politykę rewitalizacji. Mając na względzie zachowanie zintegrowanego, spójnego systemu, zdecydowano się na podejście zmierzające do uruchomienia i kontynuowania procesów rewitalizacyjnych we wszystkich 52 miastach, uwzględniając ich zróżnicowanie. Prócz dotacji położono nacisk na merytoryczne wsparcie miast w opracowywaniu lokalnych programów rewitalizacji poprzez liczne indywidualne konsultacje i spotkania w Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Region istotnie angażuje się także w ponadregionalne partnerskie przedsięwzięcia odnowy – rewitalizację dróg wodnych.
EN
In view of the regeneration needs of individual cities in the region, Kujawsko- Pomorskie voivodeship prepared and is currently implementing regional revitalization policy. Taking an integrated, coherent system into account, regional authority decided on the approach to start and continue the revitalization process in all 52 cities, concerning their diversity. In addition to grants, regional authority placed significant emphasis on substantive support to cities in formulating local revitalization programmes, through a series of individual consultations and meetings during the Kuyavian-Pomeranian Revitalization Forum. The region is also involved in the trans-regional, partnership regeneration projects – the revitalization of the waterways.
Year
Issue
3
Pages
7-12
Physical description
Dates
published
2010-09
Contributors
  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń
  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń
References
  • Krużewski M., Babicka E., 2009, Partnerstwo na rzecz rozwoju drogi wodnej E-70, [w:] Z. Babiński (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, Bydgoszcz, Wydawnictwo BDW Margrafsen s.c., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, t. III. 6 Opracowano na podstawie: M. Krużewski, E. Babicka [1]; więcej informacji na temat MDW E70 na www.forumwodne.kujawsko-pomorskie.pl 12
  • Priorytety polityki miejskiej samorządu województwa kujawsko-pomorskiego przyjęte stanowiskiem Zarządu Województwa 5 sierpnia 2008 r. http://www.mojregion.eu/forum-rewitalizacji/aktualnosci/czytaj/items/priorytety-politykimiejskiej. html
  • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013
  • Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawskopomorskiego/ wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/regionalny-programoperacyjn. tml
  • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020, Załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. uchwała: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2005/US-2-05-586.pdf, załącznik: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/uchwaly/2005/US-2-05-586-z.pdf
  • Uchwała Nr 9/109/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji, uchwała: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/zarzad/uchwaly/2010/uz-3-10-9-109.pdf, załączniki: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/zarzad/uchwaly/2010/uz-3-10-9-109- z.pdf
  • Wytyczne dotyczące przygotowania lokalnego programu rewitalizacji, Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013; Załącznik do Uchwały nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r. z późniejszymi zmianami, http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawskopomorskiego/ rewitalizacja/dokumenty-i-wytyczne.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24e34c67-651b-4062-99e6-48e0c5649523
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.