PL EN


2016 | 2 | 61-97
Article title

Czeskie prawo gruntowe z polskiej perspektywy

Content
Title variants
EN
Czech Land law from the polish point of view
RU
Чешское земельное право с польской перспективы
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this paper is a short presentation of opinions of the Czech authors expressed in the monograph “Introduction to the land law”. By the land law the authors of this monograph mean an interdisciplinary area of law which deals with the sources, methods, principles and tools of private and public law concerning legal relations which subject is land. The land law reveals strict and direct relation with the environmental law. After each of 17 chapters of this monograph resemblances and differences with the Polish law are presented.
RU
Целью данной статьи является изложение мнений, выраженных чешскими авторами в монографии «Введение в земельное право». Под земельном правом в этой монографии понимается междисциплинарную область права, которая занимается источниками, методами, принципами и инструментами публичного и частного права, касающимися соотношений, предметом которых являются земельные участки. Земельное право тесно и непосредственно связано с экологическим правом. После каждой из 17 глав монографии указывается на сходства и различия между чешским и польским правом.
Year
Issue
2
Pages
61-97
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • IPN PAN Wrocław-Warszawa
References
 • Agop szowicz A.: Ograniczenia własności wynikające z art. 142 k.c. W: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego. Red. J. Błeszyński, J. Rajski. Warszawa 1985, s. 89—100.
 • Andrzejewski J.: Uwagi na temat rokowań poprzedzających wywłaszczenie. „Administracja. Teoria — Dydaktyka — Praktyka” 2010, nr 2, s. 111—131.
 • Bar M. [et al.]: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa 2014.
 • Bieniek G., Rudnicki S.: Nieruchomości. Problematyka prawna. Aktualizacji dokonał M. Gdesz. Warszawa 2013.
 • Brzeszczańska S.: Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Warszawa 2012.
 • Czech E.K.: Obowiązki rekultywacji i remediacji powierzchni ziemi jako obowiązki wynikające z mocy samego prawa — ocena istniejących i proponowanych rozwiązań prawnych. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska. Red. K. Karpus, M. Szalewska, B. Rakoczy. Toruń 2014, s. 195—203.
 • Derucka I.: Rola opracowań ekofizjograficznych w praktyce planistycznej. „Administracja. Teoria — Dydaktyka — Praktyka” 2010, nr 1, s. 112—128.
 • Dobkowska B., Klonowski K.: Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 25, s. 231—245.
 • Drobnik J., Dvořak P.: Lesni zakon. Komentař. Praha 2010.
 • Drobnik J.: Zaklady pozemkoveho prava. Praha 2010.
 • Dudova J.: Pozemkove pravo. Ostrava 2007.
 • Eliaš K. [a kolektiv]: Novy občansky zakonik s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem. Ostrava 2012.
 • Fogel A.: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego. „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 9, s. 15—27.
 • Hanak J.: Vyvlaštněni z environmentalnich důvodů. Současny stav a perspektivy. Brno 2015.
 • Jaworski J., Prusaczyk A., Tuło dziecki A., Wolanin M.: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa 2013.
 • Kałuża D., Ploszka M., Robaszewska R.: Decyzja o warunkach zabudowy. Warszawa 2014.
 • Kwaśniak P.: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa 2011.
 • Lipiński A.: „Konkurencyjne” postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. „Przegląd Ustawodawstwa Górniczego” 2014, nr 1, s. 2—8.
 • Lipiński A.: Użytkowanie górnicze. Kraków 1996.
 • Lipiński A.: W sprawie charakteru prawnego koncesji. „Państwo i Prawo” 2004, nr 6, s. 99—100.
 • Lipiński A., Mikosz R.: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.
 • Mikolik M.: Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami a służebność przesyłu — jako instrumenty uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne. „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 12, s. 17—31.
 • Mikosz R.: „Ograniczenia” własności (na przykładzie prawa górniczego). „Problemy Prawne Górnictwa” 1982, nr 5, s. 5—114.
 • Mikosz R.: Kilka uwag o użytkowaniu górniczym. W: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska ofiarowane Profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi. Katowice 1992, s. 174— 185.
 • Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Warszawa 2006.
 • Mikosz R.: Planowanie przestrzenne a górnictwo. „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 11/12, s. 146—151.
 • Mikosz R.: Stosunek ustawy o gospodarce nieruchomościami do prawa geologicznego i górniczego (zagadnienia wybrane). „Rejent” 1998, nr 12, s. 105—121.
 • Nieruchomości. Zagadnienia prawne. Red. H. Kisi lowska. Warszawa 2011.
 • Niewiadomski Z.: Uwagi w sprawie charakteru prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.W: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu. Przemyśl—Rzeszów 2011, s. 573—581.
 • Nowak M.J.: Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa. Warszawa 2015.
 • Nowak M.J.: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warszawa 2012.
 • Ochrona środowiska a prawo własności. Red. J. Sommer. Wrocław 2000.
 • Olejarczyk E.: Charakter prawny koncesji regulujących działalność geologiczną i górniczą. W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Red. G. Dobrowolski , G. Radecki. Katowice 2014, s. 338—354.
 • Pańko W.: O prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Katowice 1984.
 • Pekarek M. [a kolektiv]: Pozemkove pravo. Plzeň 2010.
 • Prawo obrotu nieruchomościami. Red. S. Rudnicki. Warszawa 2001.
 • Průcha P.: K reformě mistni resp. uzemni spravy v Česke republice. V: R. Baron, R. Madecki [a kolektiv]: Česka polonisticka studia: Tradice a současnost (filologie — historie — politologie - pravo). Praha 2014.
 • Ptak J.: O charakterze prawnym koncesji regulowanych prawem geologicznym i górniczym. „Ochrona Środowiska — Prawo i Polityka” 2007, nr 3, s. 39—48.
 • Radecki W.: Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Warszawa 2007.
 • Radecki W.: Polskie, czeskie i słowackie prawo leśne. — Rozwój historyczny, źródła prawa i zagadnienia teoretyczne. — Ochrona gruntów leśnych, kategoryzacja lasów. — Korzystanie z lasów. — Administracja leśna. Cz. 1—4. „Ochrona Środowiska” 2007, nr 1—4.
 • Radecki W.: Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa 2012.
 • Radecki W.: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Warszawa 2012.
 • Rakoczy B.: Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Warszawa 2008.
 • Rakoczy B.: Nabycie własności gruntu pokrytego wodami. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 1, s. 9—22.
 • Rakoczy B.: Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń 2006.
 • Rakoczy B.: Prawo własności gruntów pod wodami. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 1, s. 9—22.
 • Rakoczy B.: Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa 2011.
 • Rudnicki M., Zacharczuk P.: Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska. Red. K. Karpus, M. Szalewska, B. Rakoczy. Toruń 2014, s. 277—391.
 • Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013.
 • Sierpowska I.: Wywłaszczeniowe postępowanie administracyjne. Wybrane zagadnienia. „Przegląd Prawa i Administracji” 2007, nr 76, s. 233—251.
 • Stelmachowski A.: Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa 1998.
 • Strzelczyk R.: Prawo nieruchomości. Warszawa 2014.
 • Strzępek Ł.: Ograniczenie praw rzeczowych w drodze wywłaszczenia. Sosnowiec 2006.
 • „System Prawa Administracyjnego”. T. 7: Prawo administracyjne materialne. Red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. Warszawa 2012.
 • „System Prawa Prywatnego”. T. 3: Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. Warszawa 2013.
 • Szalewska M.: Postępowanie wywłaszczeniowe. „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 7—8, s. 67—74.
 • Szalewska M.: Wywłaszczenie nieruchomości. Toruń 2005.
 • Szlachetko J.H.: Wpływ braku opracowania ekofizjograficznego na proces planistyczny. Poglądy judykatury. „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 10, s. 16—20.
 • Szmyt A.: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w zakresie ochrony lasów państwowych. „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 3, s. 9—25.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Red. P. Czechowski. Warszawa 2015.
 • Własność i jej ograniczenia w prawie polskim. Red. K. Skotnicki, K. Winiarski. Częstochowa 2004.
 • Wolanin M.: Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości. Warszawa 2013.
 • Woś T.: Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot w orzecznictwie sądów administracyjnych. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5—6, s. 452—473.
 • Woś T.: Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot. Warszawa 2011.
 • Wybrane problemy prawa leśnego. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2011.
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24e4a90e-84d5-4b57-9388-276f3608da4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.