PL EN


Journal
2017 | 97 | 3 | 76-86
Article title

Nazwy maskujące w emigracyjnych listach Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych

Authors
Title variants
EN
Masking names in Joachim Lelewel’s emigrational letters written to friends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są nazwy maskujące odnoszące się do antroponimów, socjoideonimów oraz toponimów, wyekscerpowane z korespondencji emigracyjnej Joachima Lelewela. Analizowane nazwy maskujące mają zasadniczo motywację polityczno-społeczną. Niekiedy użycia pewnych typów określeń (głównie literonimów i sylabonimów) mogą być podyktowane ekonomią językową. Tworzywem językowym utajnionych propriów są nazwy własne i pospolite. Mechanizmy nazwotwórcze obejmują relacje: nazwa – nazwa oraz nazwa – desygnat. Do najczęściej reprezentowanych nazw tajnych należą kryptonimy, a spośród nich skrótowce. Wśród zamaskowanych nazw własnych wyraźnie dominują pseudonimy, w których funkcji występują imiona, nazwiska, przezwiska, etnonimy, toponimy i apelatywy.
EN
The topic of this paper are masking names referring to anthroponyms, social ideonyms, and also toponyms excerpted from Joachim Lelewel’s emigrational correspondence. The use of the masking names being analysed is principally motivated by political and social circumstances. Sometimes, the use of certain types of terms (mainly initials and syllabonyms) may be determined by the economy of language. The language material of the concealed propria are proper and common nouns. Name‐making mechanisms include relations between a name and a name, and also a name and a designate. The secret names encountered most frequently are cryptonyms, including acronyms. Among the masked proper nouns, pseudonyms (this function is fulfilled by names, surnames, nicknames, ethnonyms, toponyms and appelatives) are clearly dominant.
Journal
Year
Volume
97
Issue
3
Pages
76-86
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24eb085d-5f21-4a52-9d5d-a1f87ea0146e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.