PL EN


2016 | 8 (799) | 3-19
Article title

Pojęcia wiedzy w teorii ekonomii

Title variants
EN
The Concept of Knowledge in Economic Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mnogość spojrzeń przez wielu badaczy, w szczególności w dziedzinie nauk ekonomicznych, na problematykę definiowania pojęcia wiedzy może świadczyć o jego istotności i znaczeniu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Tym samym podjęty problem badawczy brzmi: czy istnieje jedno, uniwersalne pojęcie wiedzy w teorii ekonomii? Badanie zostało przeprowadzone na podstawie dostępnej literatury przedmiotu krajowej, jak i zagranicznej. Autorka, w oparciu o metodę heurystyczną, podjęła próbę scharakteryzowania, uporządkowania, jak też przedstawienia własnej definicji wiedzy. Zaproponowana definicja została oparta na hierarchii wiedzy ze wskazaniem różnic i powiązań pomiędzy daną, informacją i wiedzą w kontekście ekonomii. W opinii autorki rozróżnienie i omówienie powyższych terminów jest zasadne. Ma to związek z różnym, często niepoprawnym interpretowaniem powyższych terminów. Niniejsze opracowanie jest punktem wyjścia do dalszych autorskich badań i analiz.
EN
A multitude of glances by many researchers, particularly in the field of economic sciences, on the problematic of defining the concept of knowledge may be indicative to the significance and importance both in the individual and society matter. Thus undertaken research problem is: whether there is a single, universal concept of knowledge in economic theory? The study was conducted on the basis of the available literature of the domestic and foreign subject. An author, based on heuristic method, has attempted to characterize, organize, as well as present her own definition of knowledge. The proposed definition was based on a hierarchy of knowledge with an indicating of the differences and links between data, information and knowledge in the context of economics. In the opinion of the author distinction and discussion of these terms is justified. It has connection with different, often incorrect interpreting of the above mentioned terms. This study is a starting point for further author research and analysis.
Contributors
  • mgr Wioletta Magdalena Pacholarz, European Business Club Association, Castel
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24efcbea-22d4-4ede-bf55-76ea8ae697ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.