PL EN


2014 | 7 | 2(13) | 99-116
Article title

Wartość parametryczna czasopism naukowych a codzienna praktyka badawcza. Casus polskiej humanistyki pierwszej dekady XXI w.

Authors
Content
Title variants
EN
Parametric value of scientific journals and the daily research practice. The case of Polish humanities in the first decade of the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zakłada się, że wysoka wartość merytoryczna czasopisma faktycznie staje się nią dopiero wówczas, gdy artykuły w nim publikowane tworzą klaster dokumentów, oparty na współcytowaniach, z artykułami publikowanymi w czasopismach o wysokiej wartości. Dopiero wówczas czasopismo staje się nośnikiem paradygmatu badawczego danej dyscypliny. Przeprowadzona pod tym kątem analiza systemu cytowań w wybranym obszarze polskiego humanistycznego czasopiśmiennictwa naukowego tej tezy jednak nie potwierdza. Rozkład wartości parametrycznej cytowanych czasopism jest przypadkowy, z wyraźną przewagą czasopism nieposiadających impact factor. W analizie prezentowanej na łamach artykułu wykorzystano badania przeprowadzone na podstawie dziesięciu czołowych polskich czasopism filologicznych. Zakres chronologiczny analizy ograniczony został do lat 2000–2009.
EN
The article assumes that the high value of a journal becomes a fact only when its articles form a cluster of documents based on citations by other journals of high value. Only then does the journal become a carrier of the research paradigm in its discipline. However, a citation analysis of selected Polish humanities periodicals does not confirm this assumption. Distribution of parametric value of the journals is random, with a clear predominance of non-impact factor journals. The analysis presents results of a study conducted on ten leading Polish philological journals. The chronological scope of the analysis was limited to years 2000−2009.
Year
Volume
7
Issue
Pages
99-116
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
author
  • Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pnowak@amu.edu.pl
References
  • Jeszke Łukasz, Nowak Piotr, Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000–2009), „Język, Komunikacja, Informacja” 2010−2011, nr 5, s. 135–143.
  • Marszakowa-Szajkiewicz Irena, Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.
  • Sobielga Jolanta, Dlaczego coraz rzadziej cytujemy źródła obcojęzyczne? „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr 11 (81) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/81/sobielga.php.
  • Wilkin Jerzy, Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane kierunki reform, „Studia BAS” 2013, nr 3 (35), s. 51–70 (http://www.bas.sejm.gov.pl).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24f6b3ff-c6e3-4f1e-a3fa-97e0ce34bfa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.