PL EN


Journal
2012 | 38 | 2 | 247-263
Article title

Skuteczność nauczania metodologii badań społecznych studentów pedagogiki – analizy panelowe

Content
Title variants
EN
Teaching Effectiveness of Social Research Methodology in Case of Pedagogy Students – Panel Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to diagnose teaching effectiveness of social research methodology in case of pedagogy students from the University of Zielona Gora. The authors analyse the educational standards of social research methodology valid in the education of educators. What is more, they address the issue of the indicators of its effectiveness. The students do a pedagogical methodology course on the first cycle studies and on the second cycle studies they do a methodology of the social sciences course, which broadens their knowledge of sociology and psychology. The article contains the presentation of the results of a double test of methodological knowledge and skills of pedagogy students, and the changes in this area after four months. One group of students was tested in February and June 2010, and the other in February and June 2011. The applied test consisted of 23 questions related to methodological knowledge concerning pedagogy and methodological skills necessary to conduct social research and to interpret its results. The questions were also connected with general methodological knowledge.
PL
W artykule podjęta została próba diagnozy skuteczności nauczania metodologii badań społecznych studentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorki analizują standardy kształcenia z metodologii badań społecznych obowiązujące w kształceniu pedagogów oraz stawiają pytania o wskaźniki skuteczności jej nauczania. Studenci zapoznają się z metodologią pedagogiki na studiach pierwszego stopnia, a na studiach drugiego stopnia uczą się metodologii nauk społecznych, poszerzając wiedzę dotyczącą warsztatu naukowego socjologii i psychologii. Artykuł zawiera prezentację wyników dwukrotnego badania metodologicznej wiedzy i umiejętności studentów pedagogiki oraz zmian w tym zakresie po upływie czterech miesięcy. Badania przeprowadzono w lutym i czerwcu 2010 roku oraz z drugą grupą studentów w lutym i czerwcu 2011 roku. Zastosowany test składał się z 23 pytań, dotyczących wiedzy metodologicznej z zakresu pedagogiki, umiejętności metodologicznych potrzebnych do prowadzenia badaniach społecznych i interpretacji ich wyników oraz pytań obejmujących wiedzę ogólnometodologiczną
Journal
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
247-263
Physical description
Contributors
References
  • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2010), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  • Hajduk E. (2001), „Klasa” konsumentów wiedzy i posiadaczy dyplomów wobec wspolnot wyobrażonych, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 3, s. 56-68.
  • Hornowski B. (1970), Analiza psychologiczna skali J. C. Ravena, Warszawa.
  • Kozielecki J. (1996), Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
  • Malewski M. (1998), Ewolucja uniwersytetu – implikacje dla kształcenia, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 1, s. 17-29.
  • Narkiewicz-Niedbalec E. (2006), Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  • Narkiewicz-Niedbalec E., Mianowska E. (2011), Wiedza i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych studentów pedagogiki – analiza panelowa, [w:] Badania panelowe – przykłady realizacji, red. E. Narkiewicz-Niedbalec, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  • Nęcka E. (2003), Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje, Gdańsk.
  • Standard kształcenia dla kierunku pedagogika, (2007), Rada Głowna Szkolnictwa Wyższego, www.rgsw.edu.pl/?q=node/785 (dostęp: 16.09.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24f9d601-64a3-45b0-b5d5-3e7e1996d8d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.