PL EN


2014 | 1(24) | 159-174
Article title

Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990–2020

Authors
Content
Title variants
EN
Strategies for the development of agriculture and rural areas in Poland between 1990–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowano w historycznym zarysie koncepcje strategiczne rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (szerzej: sektora rolno-spożywczego) i ich wdrożenie w Polsce w latach 1990‒2020. W rozważaniach tych uwzględniono kompatybilność owych dokumentów z normami ogólnokrajowymi oraz unijnymi. Dla ich przedstawienia przyjęto dwa okresy przemian, tj. początkowy transformacji systemowej i stowarzyszenia ze strukturami unijnymi oraz pełnego członkostwa Polski w UE. W artykule scharakteryzowano także przemiany polskiego sektora rolno-spożywczego w świetle wielkości średniounijnych (UE-24) przed i po akcesji Polski do UE. W ostatniej części opracowania omówiono główne treści diagnozy, założenia i wymogi realizacyjne aktualnie wdrażanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012‒2020.
EN
The paper presents a historical overview of strategic concepts for rural and agriculture development (broadly: agriculture and food sector) and their implementation in Poland between 1990‒2020. In this article the compatibility of these documents with the national and EU ones was considered. For their presentation, the two periods of changes were presented, that is the initial transformation and association with EU structures as well as complete Polish membership in the EU. The article also describes the transformation of Polish agricultural and food sector in the light of the middle European size (EU24) before and after the Polish accession to the EU. In the last part of the paper the author discusses the main content of the diagnosis, assumptions and requirements currently implemented for realization of the Sustainable Rural Development, Agriculture and Fisheries 2012‒2020.
Year
Issue
Pages
159-174
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła, Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, jan.siekierski@mwse.edu.pl
References
 • Chechelski, P., Grochowska, R., Wigier, M. (2012). Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IERiGŻ PiB. ISBN 978-83-7658-221-4.
 • MRiRW (2012). Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012‒2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007‒2013 (2007). Brwinów: Centrum Doradztwa Rolniczego.
 • Siekierski, J. (1996). Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce. Kraków: ZP-H "Styrex" s.c. Barbara i Michał Kolbusz. ISBN 83-906380-0-2.
 • Siekierski, J. (2002). Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
 • Siekierski, J. (2010). Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego. ISBN 978-83-60633-36-6.
 • Siekierski, J. (2013). Strategie rozwoju Polski w latach 1990‒2030. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22(1), 133‒150.
 • Woś, A. (1994). Strategia rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Ekonomista, 3.
 • Wspólna Polityka Rolna (2014) [online, dostęp: 2014-02-20]. Dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/124553,,,,wspolna_polityka_rolna,haslo.html.
 • Zielonym do Unii. Perspektywy wsi polskiej w Unii Europejskiej: ważne pytania, ważne odpowiedzi (2014) [online, dostęp: 2014-02-20]. Witryna współfinansowana przez Fundusz Współpracy ze środków Programu "Agro-Info". Dostępny w Internecie: http:/www.agro.eko.org.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24ff9a11-056b-425b-bef5-a92109bde5fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.