PL EN


2013 | 4 | 27-40
Article title

Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Content
Title variants
EN
Changes in agricultural land use in Kraków reflected in local spatial management plans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie obejmuje analizę dziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie, o łącznej powierzchni 40,02 km2 (co stanowi 12,2% ogólnej powierzchni miasta). Głównym celem artykułu było poznanie trendu zmian przeznaczenia terenów biologicznie czynnych na inne cele wraz z określeniem ich nowej funkcji przewidzianej w planach miejscowych. Grunty rolne są bowiem jednym z najbardziej intensywnie przekształcanych użytków gruntowych w polskich miastach, które tworzą jednocześnie powiązania ekologiczne w relacji miasto-wieś. W artykule zaakcentowano ekosystemową rolę obszarów rolnych w strukturze przyrodniczej miasta i konieczność racjonalnej gospodarki gruntami, ewidencjonowanymi jako rolne, zwłaszcza w obrębie korytarzy ekologicznych oraz stref wymiany i regeneracji powietrza atmosferycznego.
EN
The publication includes an analysis of ten local spatial management plans for the city of Kraków. These ten plans cover an area of 40.02 km2, which constitutes 12.2% of the total area of the city. The main purpose of the publication is to show change patterns in land use in the city of Kraków and the accompanying transition from agricultural use to other planned types of land use. Agricultural land present within city limits in Poland is undergoing substantial transformation, which is also affecting the ecological urban – rural relationship. The publication emphasizes the ecological role of agricultural areas present within city limits as well as the need to manage existing agricultural land in a sustainable manner, especially in areas designated as ecological corridors and urban air exchange zones.
Year
Issue
4
Pages
27-40
Physical description
Dates
published
2013-12
References
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008a, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów-Węgrzynowice”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008b, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008c, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec Osiedle”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008d, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec Wschód”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008e, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów-Lubocza”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008f, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2008g, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec Południe”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2010, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Baścik J., Wiatrak W., Górska Z., 2011, Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-Łęg”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Brink A., 2002, Landwirtschftsprogramm Hannover. Schriftenreihe kommunaler Umweltschutz, Heft Nr. 8, Hannover.
 • Czerkies B. S., 1992, Gorod i agrarnaja srieda, Izdatielstwo Swit, Lwow (ЧеркесБ. С., 1992, Городиаграрнаясреда, Издательство «Світ», Львов)
 • Hoppe P., Mayer H., 1987, Plannungsrelevante Bevertung der Thermischen Komponente des Stadtklimas, Landschaft und Stadt19(1) Stuttgart.
 • Krzyk P., 2009, Obszary rolne jako element systemu przyrodniczego miasta Krakowa. Kwartalnik Naukowy. Problemy Rozwoju Miast. Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, nr 3/2009.
 • Krzyk P., 2012, Tendencje zmian w użytkowaniu i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Krakowie. Kwartalnik Naukowy. Problemy Rozwoju Miast. Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, nr 3/2012.
 • Krzyk P., Tokarczuk T., 2013, Próba redefinicji miejskiego rolnictwa w kreatywnym kształtowaniu obszarów otwartych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Creative Urbanism, Lwów (w druku).
 • Krzyk P., Tokarczuk T., Heczko-Hyłowa E., Ziobrowski Z., 2013, Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne. Monografia naukowa. Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
 • Lohrberg F., 2001, Stadtnahe Landwirtschaft in der Stadt- und Freiraumplanung. Maschinenschrift, Universität Stuttgart. http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2001/908/pdf/part_1.pdf, 24.01.2013 r.
 • Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku. Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Salwiński J. (red.), 2008, Nowa Huta przyszłość i wizja. Studium Muzeum Rozproszonego. Wyd. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków.
 • Uchwała Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyciąże". Rysunek Planu. Załącznik nr 1 Rysunek planu, Rysunek Inwentaryzacja.
 • Wierzchowski M., 2011, Gospodarowanie gruntami w polskich miastach, Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
 • Ziobrowski Z., 2012, Urbanistyczne wymiary miast. Monografia naukowa. Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2504843e-1782-41ba-9699-9d10137177a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.