PL EN


2016 (R. XV) | 3(61) | 145-156
Article title

O aktualności przesłania Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis

Content
Title variants
EN
Presence by education – concerning the Declaration on Christian Education Gravissimum educationis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pół wieku, jakie minęło od ogłoszenia Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim Gravissimum educationis Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.) może stać się impulsem do poszukiwania podstaw wychowania w inspiracji chrześcijańskiej. Rozwój myśli pedagogicznej o inspiracji chrześcijańskiej należy umiejscowić w szerszym kontekście badań naukowych i panujących tendencji politycznych, społecznych, kulturalnych. Podstawowym celem wychowania chrześcijańskiego, uwypuklonym przez Deklarację, jest integralny rozwój człowieka. Określenie ideałów i celów wychowawczych w podstawowym dokumencie II Soboru Watykańskiego o wychowaniu jest ujęte nie tylko w kategoriach ściśle eklezjalnych, ale i humanistyczno-personalnych. Proces rozwoju człowieka rozgrywa się w specyficznym napięciu jakie powstaje między naturą a kulturą, a także transcendencją. Sobór przypomina zatem, iż za wychowanie odpowiedzialni są nie tylko rodzice, władze państwowe i hierarchia kościelna, ale całe społeczeństwo i wszyscy wierzący.
EN
The half century that has passed since the announcement of the Declaration on Christian Education Gravissimum educationis by the Second Vatican Council (October 28, 1965) can be an inducement to seek educational foundations in Christian thought and inspiration. The development of educational thought arising from Christian inspiration should be situated in the broader context of scientific research and political, social and cultural trends. The primary purpose of Christian education, highlighted by the Declaration, is the integral development of the individual. The determination of the ideals and objectives of education in the basic document of the Second Vatican Council on education is recognized not only in strictly ecclesial terms, but also in humanistic and personal terms. The process of human development takes place in a specific tension that arises between nature and culture, as well as transcendence. The Council recalls, therefore, that responsibility for education lies not only with parents, with state authorities and with the Church hierarchy, but with the entirety of society and all believers.
Issue
Pages
145-156
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Augustyn J. (2002), Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań
 • Bagrowicz J. (1999), Godność osoby fundamentem wychowania, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Adamski F. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Bagrowicz J. (2000), Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Bagrowicz J. (2004), Pedagogika chrześcijańska – próba określenia jej podstaw, [w:] Uniwersytet – Społeczeństwo – Edukacja, Ambrozik W., Przyszczypkowski K. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Bagrowicz J. (2010), Wychowanie człowieka jako osoby w świetle pedagogiki chrześcijańskiej, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, Michalski J., Zakrzewska A. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Banaszak M. (1992), Historia Kościoła katolickiego. Czasy najnowsze 1914–1978, t. 4, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • Benedykt XVI (2009), Encyklika Caritas in veritatae, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Beni de M. (2007), Mieć odwagę być wychowawcami dzisiaj, [w:] Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, Rynio A. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Delors J. (1998), Edukacja, czyli niezbędna utopia, [w:] Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.
 • Jan Paweł II (1981), Adhortacja apostolska Familiaris consortio, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Jan Paweł II (1985), Encyklika Slavorum apostoli, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Krucina J. (2005), Komentarz do „Gaudium et spes”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • Majka J. (1986), Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 • Mariański J. (2007), Szanse i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w niestabilnym świecie, [w:] Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, Rynio A. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • Petrykowski P. (2013), Dziedzictwo kulturowe a miejsce i czas, „Studia Edukacyjne” nr 28.
 • Tarnowski J. (1986), Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 • Wojtyła K. (1986), Wstęp ogólny, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25252058-0b02-40f2-bd85-57786df24c13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.