PL EN


2018 | 9 | 1 | 277-285
Article title

Kontrowersje wobec stanu flow w edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Controversies over Flow State in Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie, kiedy dziecko przekracza próg przedszkola i szkoły, dominujące znaczenie zaczyna mieć formalna edukacja. Uczenie się zostaje ograniczone ramami programowymi i jest usankcjono-wane obowiązkiem. W tych warunkach nie dostarcza jednak satysfakcji i związane jest z wysiłkiem poznawczym. W formalnej edukacji strategicznego znaczenia nabierają zatem techniki motywowania ucznia do podejmowania trudu uczenia się. W artykule mówiono zagadnienie motywowania i jego roli w procesie kształcenia. Główną uwagę skupiono na skondensowanej wewnętrznej motywacji prowadzącej do osiągania stanu flow. W prezentowanym refleksyjno-analitycznym artykule podjęto próbę wyjaśnienia problemu: jakie są możliwości i warunki osiągania przez ucznia stanu flow w procesie edukacyjnym oraz czy to autoteliczne doświadczenie ma wartość dydaktyczną?
EN
At the time when the child is at the threshold of pre-school and school, the formal education begins to dominate. Learning becomes limited with curricular frames and sanctioned as an obliga-tion. In these conditions, however, it does not provide satisfaction and involves cognitive effort. In formal education strategic importance is assigned to techniques that motivate the pupils to under-take the effort of learning. Thus, this paper discusses the issue of motivation and its role in the process of teaching. The main attention is focused on condensed inner motivation that lead to achieve the flow state. This reflexive and analytical article attempts to answer the questions: ‘What are the possibilities and conditions to achieve flow state by a pupil in the process of education?’ and ‘Does this autotelic experience have a didactic value?’
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
277-285
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: ABC.
 • Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: PWN.
 • Butterworth, B. (1999). What Counts. How Every Brain is Hardwired for Math. New York: The Free Press.
 • Czapiński, J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozy-tywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 51–102). Warszawa: PWN.
 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Warszawa: Studio Emka.
 • Cywińska, M. (2012). Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. Studia Edukacyjne, 20, 153–166.
 • Juszczyk-Rygałło, J. (2017). Kształtowanie kapitału społecznego szkoły w warunkach wielokultu-rowości. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 20, 2(78), 53–66.
 • Kolber, M. (2014). Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji. Przegląd Pedagogiczny, 2 (25), 156–165.
 • Meadows, S. (1997). Rozwój poznawczy. W: P.E. Bryanta, A.M. Colmana (red.), Psychologia rozwojowa (s. 37–59). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Mietzel, G. (red.) (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.
 • Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1. Gdańsk: GWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2525a1c3-8866-4d03-8375-23b5cc42c90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.