PL EN


2014 | 24 | 3 | 61-75
Article title

Zarys sporu o ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Title variants
EN
Context of a dispute about the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje istotę sporu o ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Autor opisuje kontekst prawny oraz przedstawia ideową genezę zagadnienia, fundamentem którego jest ideologia gender.
The article presents the essence of the dispute over the ratification of the Convention on pre-venting and combating violence against women and domestic violence. The author describes the le-gal context and shows the ideological origins of issues, foundation of which is the gender ideology.
Keywords
Contributors
References
 • Banasiuk Joanna, Cornides Jakob: Analiza projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, http://www.ordoiuris.pl/analiza-projektu-ustawy-o-ratyfikacji-konwencji-rady-europy-o-zapobieganiu-i-przeciwdzialaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej-,3451,analiza-prawna.html [dostęp: 30.08.2014].
 • Banasiuk Joanna: Wbrew polskiemu prawu. Ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Nasz Dziennik 27 grudnia 2012, Nr 301 (4536), http://www.naszdziennik.pl/wp/19178, wbrew-polskiemu-prawu.html [dostęp: 17.09.2013].
 • Beauvoir Simone de: Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co 2003.
 • Czarny Piotr: Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 36 (2012), s. 65-77.
 • Ferfecki Wiktor: Konwencja znowu dzieli, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/ artykul/10,1049899-Kolejny-spor-w-rzadzie---o-konwencje-w-sprawie-kobiet.html [dostęp: 20.09.2013].
 • Friedan Betty: Mistyka kobiecości. Nienazwany problem, Res Publica Nowa 4 (2008), s. 138-144.
 • Gałkowski Tomasz: Obraz człowieka i prawa według „gender teories”, [w:] „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, red. A. Pastwa, Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka 2012, s. 60-71.
 • Kinsey Alfred C.: Sexual Behaviour in the Human Female, Philadelphia: W.B. Saunders Company 1953.
 • Knotz Ksawery: Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Kraków 2001.
 • List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku.
 • Machinek Marian: Płaszczyzny konfrontacji antropologii teologicznej z ideą gen-der, [w:] „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, red. A. Pastwa, Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka 2012, s. 14-24.
 • Mead Margaret: Coming of age in Samoa, New York: Mentor 1949.
 • Nogal Agnieszka: Trzy fale feminizmu, [w:] „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, red. A. Pastwa, Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka 2012, s. 72-82
 • Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 6631 „w sprawie niezgodnych z Konstytucją RP zapisów Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2B25431A&view=null [dostęp: 17.09.2013].
 • Oliveira Plinio C. de: Rewolucja i Kontrrewolucja, przeł. S. Olejniczak, Kraków: Wydawnictwo SKCh im. Ks. Piotra Skargi 1998.
 • Reich Wilhelm: Funkcja orgazmu, Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co 1996.
 • Reich Wilhelm: La revolution sexuelle, Paris: Plon 1968.
 • Stefaniak Łukasz: Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lub-lin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Szczepański Jan: Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN 1972.
 • Sztompka Piotr: Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny, Kraków: Znak 2005.
 • Wieruszewski Roman, Sękowska-Kozłowska Katarzyna: Opinia w sprawie zgodności przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP”, w szczególności z art. 18, art. 33, art. 47, art. 48 oraz art. 53, http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/opinia_2.pdf [dostęp: 17.09.2013].
 • Zdybicka Zofia J.: Dlaczego kompleks feminizmu?, Człowiek w Kulturze z. 4-5 (1995), s. 249-259.
 • Zielińska Eleonora: Opinia dot. zakresu zobowiązań nałożonych na państwa strony przez Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/opinia_3.pdf [dostęp: 17.09.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2533b478-6db2-4392-bec8-dcd245f4e048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.