PL EN


2016 | 6 (797) | 67-76
Article title

Efekt synergii w aliansie strategicznym

Authors
Title variants
The Synergy Effect in Strategy Alliance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia związane z strategiczną współpracą między przedsiębiorstwami są szeroko analizowane w literaturze przedmiotu, wskazując coraz częściej na istotne znaczenie aliansów strategicznych w praktyce gospodarczej. W tym kontekście można wskazać na dwa główne nurty: jeden z nich dotyczy warunków i motywacji sprzyjających tworzeniu sojuszu, drugi zaś koncentruje się głównie na jego efektach a w szczególności na ich wpływie na firmy partnerskie. Celem artykułu jest analiza dynamiki sojuszu, łącząca wskazane wcześniej nurty. Rozważania koncentrują się na powiązaniach między warunkami powstawania i wynikami aliansów orasz ich wpływie na dynamiczny rozwój aliansów. W oparciu o badania empiryczne przedstawiono charakterystykę oceny efektów zawarcia aliansów strategicznych przez przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy motywów prowadzenia współpracy między przedsiębiorstwami w kontekście oczekiwanych efektów. Biorąc to pod uwagę można założyć, że źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wynikają z preferencyjnego dostępu do idiosynkratycznych zasobów w tym technologii, innowacji i wiedzy, szczególnie związanych z wiedzą ukrytą.
EN
Issues related to the strategic cooperation between enterprises are widely analyzed in the literature, indicating more and more the importance of strategic alliances in business practice. In this context, two main trends ca be pointed: one of tchem concerns the conditions and incentives, conducive to the creation of thr Alliance, while the second focuses mainly on its effectts, and in particular their impact on the partner companies. This article aims to analyze the dynamics of the Alliance, which comines indicated earlier trends. Considerations focus on the dynamic development of alliances. An empirical researcch focuses on the characteristics of the conclusions effects of strategic alliances by companies. There ha salso been analyzing the motives for cooperation between undertakings allies in the context of expected results. Taking this into account, it is assumed that the source of the competive advantage arising from preferntial acces to the idiosyncrating resources, including technology, innovation and knowledge, especially related to tacit knowledge.
Contributors
  • dr Rafał Drewniak, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25351a5d-a189-49c3-8470-7ebf67e4cc2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.